Now showing items 1-20 of 31

  • Особливості використання орігамі-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Клапій, О.; Клапий, А.; Clapy, A. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2018)
   Стаття присвячена проблемі всебічного розвитку молодших школярів засобами орігамі-терапії. Визначено переваги такого виду арт-терапії, психотерапевтичні властивості та механізм впливу на дітей з особивими освітніми потребами.
  • Трудове навчання у контексті гуманітарно-освітнього процесу 

   Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S.; Поліхун, Р.О.; Полихун, Р.О.; Polihun, R.O. (Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми: збірник матеріалів всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції, 2018)
   У статті розкрито педагогічні умови та основні шляхи реалізації взаємозв’язку естетичного і трудового виховання молодших школярів у системі навчальновиховної роботи початкової школи.
  • Формування моральної культури майбутніх учителів початкових класів 

   Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S. (Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of organizational process in the field of pedagogy and psychology іn Ukraine and EU countries», 2019)
   У статті подано власне поняття моральної культури педагога як системної характеристики та базової складової професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів; виокремлено критерії та показники моральної ...
  • Формування шкільної зрілості дитини в середовищі співпраці сім’ї і ДЗО 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Попелюська, В.; Populuska, V. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2019)
   В статті описано стан взаємодії сім'ї та закладів дошкільної освіти у процесі формування шкільної зрілості дошкільників на основі аналізу результатів констатувального експерименту та обґрунтовано педагогічні умови покращення ...
  • Національне виховання майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Поліхун, Р.; Полихун, Р.; Polihun, R. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2019)
   У статті розглядається особливості національнопатріотичного виховання студентів педагогічних навчальних закладів, розкрито цінність народного декоративно-прикладного мистецтва, виокремлено організаційно-структурні компоненти ...
  • Catalonia: endeavor for independence 

   Hodlevska, Valentyna; Годлевська, В.Ю.; Годлевская, В.Ю. (European Journal of Transformation Studies, 2019)
   The historical background of the nationalist and separatist sentiments in Catalonia, factors of the actualization of the problem of separatism at the beginning of the 21st century, and the reasons for the transition of ...
  • Модель формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Вondar, Y.V. (Area Nauki, 2020)
   У статті розглядаються актуальні методологічні аспекти проблеми формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій. За результатами нормативно-правових документів, які регламентують ...
  • Методичні аспекти впровадження інтерактивних технологій у підготовку майбутніх учителів початкової школи 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Y.V. (КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2020)
   У статті розкрито та обґрунтовано методичні аспекти впровадження інтерактивних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Зокрема, висвітлено сутність поняття "інтерактивна технологія навчання". ...
  • Розвиток творчих умінь молодших школярів з особливими освітніми потребами з використанням інтерактивних технологій 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Y.V. (Науковий вісник Ужгородського уніврситету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота", 2020)
   За результатами вивчення наукових праць визначено, що саме використання інтерактивних технологій в освітньому процесі сприятиме всебічному розвитку молодших школярів, розкриттю потенційних можливостей кожної дитини з ...
  • Значення педагогічних дисциплін у формуванні когнітивно-змістового компоненту готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти, 2020)
   Визначено підготовку майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми як окремий напрям освітнього процесу в педагогічному ЗВО. Показано важливість моделювання спеціальних умов і організації цілеспрямованої й ...
  • Моделювання культурно-освітнього простору як умова успішного розвитку дитини з проявами обдарованості 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]:, 2020)
   Показано значення соціального чинника в реалізації дитячої обдарованості як потенціалу в сталу характеристику дорослої людини. Проаналізовано проблему створення культурно-освітнього простору для розвитку обдарованості ...
  • Упровадження європейських студій у підготовку майбутніх вихователів до роботи з потенційно обдарованими дітьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські Виміри Сталого Розвитку», 26 червня 2020, 2020)
   Показано необхідність набуття майбутніми вихователями спеціальної компетентності для роботи із здібними й талановитими дітьми. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо отримання студентами педагогічних спеціальностей знань ...
  • Вплив особистості вчителя на формування позитивних мотивів навчання молодших школярів 

   Любчак, Л.; Lyubchak, L. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті піднімається проблема підвищення мотивації учіння молодших школярів. Обґрунтовується позиція впливу особистості педагога на розвиток позитивних мотивів учіння дітей. Визначаються педагогічні умови підвищення ...
  • Розвиток обдарованості дітей як напрям діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.P.; Давидова, М.О.; Давидова, М.А.; Davydova, M.O.; Ларіна, І.О.; Ларіна, И.А.; Larina, I.O. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020)
   Статтю присвячено актуальному питанню організації діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти з розвитку здібностей і обдарувань дітей. З’ясовано, що в низці високорозвинених країн світу виявлення і ...
  • Філософські вправи в розвитку аттітюдно-орієнтувального компоненту в структурі готовності майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ISBN 978-617-7353-72-IX). - Випуск N 5(42), 2020)
   Розкрито актуальну проблему підготовки майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Показано можливості використання філософсько-діалогічних вправ у процесі формування аттітюдно-орієнтувального компоненту ...
  • Використання ІКТ в умовах дистанційного навчання майбутніх вихователів обдарованих дітей 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти : зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет, 2020)
   Показано значення спеціальної підготовки педагогів до роботи з одарованими дітьми та особливості її організації в умовах дистанційного навчання. Розкрито можливості використання інформаційно-комунікативних технологій ...
  • Творча самореалізація молодших школярів з проявами обдарованості в умовах дозвіллєвої діяльності 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Обдаровані діти – скарб нації : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайнконференції (м. Київ, 8–11 грудня 2020 року), 2020)
   У статті розкрито сутність самореалізації та творчої самореалізації як психологічних феноменів. Акцентовано увагу на статус дітей з проявами обдарованості як особистостей з особливими освітніми потребами. З'ясовано, що ...
  • Информационно-коммуникационные технологии в подготовке будущих воспитателей к работе одаренными детьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Конструирование стратегических приоритетов развития образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия : материалы Всероссийской научно- практической конференции (с международным участием), г. Уфа, 25-27 ноября 2020 г., 2020)
   Показана необходимость подготовки студентов к работе с одаренными детьми. Раскрыто значение использования ИКТ для развития доминантных качеств педагогов одаренных детей. Представлены методические особенности лекций-визуализаций ...
  • Розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів обдарованих дітей під час практичних занять 

   Демченко, О.; Демченко, Е.; Demchenko, O. (Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання» (28-29 жовтня 2020 р.), 2020)
   Показана необхідність моделювання системи підготовки майбутніх вчителів, метою якої є оволодіння студентами особливої компетентності для роботи з дітьми з проявами різних видів обдарованості. Однією з умов досягнення ...
  • Оптична дисграфія: поняття, корекція, профілактика 

   Годлевська, В.Ю.; Годлевская, В.Ю.; Hodlevska, V.Y. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія., 2020)
   У статті розглядається поняття оптичної дисграфії, особливості її прояву у дітей молодшого шкільного віку. Проблема порушень писемного мовлення у школярів - одна з найактуальніших для шкільного навчання, оскільки письмо ...