Now showing items 1-20 of 31

  • Catalonia: endeavor for independence 

   Hodlevska, Valentyna; Годлевська, В.Ю.; Годлевская, В.Ю. (European Journal of Transformation Studies, 2019)
   The historical background of the nationalist and separatist sentiments in Catalonia, factors of the actualization of the problem of separatism at the beginning of the 21st century, and the reasons for the transition of ...
  • Використання сучасних медіа-технологій у процесі організації театрального дійства у початковій школі 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Барановська, І.; Барановская, И.; Baranovska, I. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті охарактеризовано сучасні види інормаційно-комунікаційних технологій, конкретизовано їх основні компоненти, розкрито педагогічну цінність використання медіа-технологій у театральній діяльності молодших школярів, ...
  • Використання ІКТ в умовах дистанційного навчання майбутніх вихователів обдарованих дітей 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти : зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет, 2020)
   Показано значення спеціальної підготовки педагогів до роботи з одарованими дітьми та особливості її організації в умовах дистанційного навчання. Розкрито можливості використання інформаційно-комунікативних технологій ...
  • Вплив особистості вчителя на формування позитивних мотивів навчання молодших школярів 

   Любчак, Л.; Lyubchak, L. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті піднімається проблема підвищення мотивації учіння молодших школярів. Обґрунтовується позиція впливу особистості педагога на розвиток позитивних мотивів учіння дітей. Визначаються педагогічні умови підвищення ...
  • Значення педагогічних дисциплін у формуванні когнітивно-змістового компоненту готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти, 2020)
   Визначено підготовку майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми як окремий напрям освітнього процесу в педагогічному ЗВО. Показано важливість моделювання спеціальних умов і організації цілеспрямованої й ...
  • Информационно-коммуникационные технологии в подготовке будущих воспитателей к работе одаренными детьми 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Конструирование стратегических приоритетов развития образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия : материалы Всероссийской научно- практической конференции (с международным участием), г. Уфа, 25-27 ноября 2020 г., 2020)
   Показана необходимость подготовки студентов к работе с одаренными детьми. Раскрыто значение использования ИКТ для развития доминантных качеств педагогов одаренных детей. Представлены методические особенности лекций-визуализаций ...
  • Категориальное разграничение понятий "интерактивная технология" и "интерактивный метод обучения" 

   Бондарь, Ю.; Бондар, Ю.; Bondar, Y. (KELM: Knowledge, Education, Law, Management, 2021)
   Статья посвящена освещению проблемы категориального разграничения понятий «интерактивная технология» и «интерактивный метод обучения», поскольку в педагогике они часто отождествляются. Автор отмечает, что для разграничения ...
  • Методичні аспекти впровадження інтерактивних технологій у підготовку майбутніх учителів початкової школи 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Y.V. (КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2020)
   У статті розкрито та обґрунтовано методичні аспекти впровадження інтерактивних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи. Зокрема, висвітлено сутність поняття "інтерактивна технологія навчання". ...
  • Модель формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Вondar, Y.V. (Area Nauki, 2020)
   У статті розглядаються актуальні методологічні аспекти проблеми формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій. За результатами нормативно-правових документів, які регламентують ...
  • Моделювання культурно-освітнього простору як умова успішного розвитку дитини з проявами обдарованості 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.Р. (Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя) [Електронний ресурс]:, 2020)
   Показано значення соціального чинника в реалізації дитячої обдарованості як потенціалу в сталу характеристику дорослої людини. Проаналізовано проблему створення культурно-освітнього простору для розвитку обдарованості ...
  • Національне виховання майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Поліхун, Р.; Полихун, Р.; Polihun, R. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2019)
   У статті розглядається особливості національнопатріотичного виховання студентів педагогічних навчальних закладів, розкрито цінність народного декоративно-прикладного мистецтва, виокремлено організаційно-структурні компоненти ...
  • Оптична дисграфія: поняття, корекція, профілактика 

   Годлевська, В.Ю.; Годлевская, В.Ю.; Hodlevska, V.Y. (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія., 2020)
   У статті розглядається поняття оптичної дисграфії, особливості її прояву у дітей молодшого шкільного віку. Проблема порушень писемного мовлення у школярів - одна з найактуальніших для шкільного навчання, оскільки письмо ...
  • Особливості використання орігамі-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

   Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Клапій, О.; Клапий, А.; Clapy, A. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2018)
   Стаття присвячена проблемі всебічного розвитку молодших школярів засобами орігамі-терапії. Визначено переваги такого виду арт-терапії, психотерапевтичні властивості та механізм впливу на дітей з особивими освітніми потребами.
  • Педагогічні умови формування творчих умінь в учнів початкової школи 

   Бондар, Ю.В.; Бондарь, Ю.В.; Bondar, Y.V. (Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020)
   У статті висвітлено та охарактеризовано педагогічні умови організації освітнього процесу, орієнтованого на розвиток і формування творчих умінь в учнів початкової школи. У результаті аналізу нормативно-правової бази ...
  • Писхологічні особливості готовності до навчання в школі дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю 

   Годлевська, В.; Годлевская, В.; Hodlevska, V. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   Розглядається поняття синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку. Автор подає теоретичний аналіз проблеми гіперактивності, особливості проявів гіперактивності у дітей.
  • Позитивне ставлення до навчання як мотив учіння дітей з особливими освітніми потребами 

   Трачук, Н.М.; Trachuk, N.M. (Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць, 2021)
   У даній статті розкрито сутність позитивного ставлення до навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами в контексті мотивів учіння. Показано залежність між підвищенням інтересу до змісту навчального ...
  • Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: європейський контекст 

   Демченко, О.; Демченко, Е.; Demchenko, О. (Демченко О. Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: європейський контекст. Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 10-11 грудня 2020 р.). 2020. Випуск 3. С. 261–267., 2020)
   Обґрунтовано важливість упровадження європейського досвіду в підготовку майбутніх педагогів в українських закладах вищої освіти. Показано необхідність вироблення у студентів потреби й здатності розвивати soft skills різних ...
  • Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору 

   Комарівська, Н.; Комаровская, Н.; Komarivska, N.; Рябко, К.; Ryabko, K. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті аналізується важливість формування soft skills у дітей; розглядається розвиток «м’яких навичок» засобами театралізованої діяльності для дітей з особливими освітніми потребами.
  • Розвиток мовленнєвої компетенції молодших школярів на уроках літературного читання 

   Хіля, А.; Хиля, А.; Khilya, А. (Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
   У статті розглянуто питання розвитку мовленнєвої компетентності; питання використання інноваційних та нестандартних форм роботи для формування даної компетентності та особливості їх впливу на формування особистості дитини.
  • Розвиток обдарованості дітей як напрям діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти 

   Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, O.P.; Давидова, М.О.; Давидова, М.А.; Davydova, M.O.; Ларіна, І.О.; Ларіна, И.А.; Larina, I.O. (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020)
   Статтю присвячено актуальному питанню організації діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти з розвитку здібностей і обдарувань дітей. З’ясовано, що в низці високорозвинених країн світу виявлення і ...