Останні додані

 • Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської ...
 • Діалог як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності діалогу як психологічного феномену, а також з’ясуються можливості його використання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. На основі теоретичного ...
 • Tolerance as a Criterion of Teacher`s Personal Maturity 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  Targeted modernization of education on the basis of humanization and democratization significantly change the requirements for the professional position and strategy of a teacher, provide the rejection of the directive ...
 • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
  У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
 • Професійне становлення особистості майбутнього вчителя 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бартюк, М. П.; Bartiuk, M. P.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Герасимова, І. Г.; Герасимова, И. Г.; Herasymova, I. H.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Опушко, Н. Р.; Пинаева, О. Ю.; Пінаєва, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Пруц, О. В.; Pruts, O. V.; Пугач, С. С.; Puhach, S. S.; Столяренко, О. В.; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, О. В.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми професійного становлення особистості майбутнього вчителя: особистісної самореалізації обдарованих студентів педагогічного університету, діалогізації ...
 • Психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення в ранньому юнацькому віці 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У статті на основі зарубіжних та вітчизняних джерел розкрито психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення старшокласників. Розглянуто загальні риси формування особистості в ранньому юнацькому віці. Визначено, ...
 • Психологічні засади виховної роботи з важковиховуваними підлітками 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001)
  Розглядаються психологічні особливості важковиховуваних підлітків, типи і причини важковиховуваності. Розкрито етапи й особливості корекційної роботи з важковиховуваними підлітками.
 • Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку 

  Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкриваються деякі особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку, який розглядається як постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін ...
 • Вибір у структурі готовності старшокласників до ціннісного самовизначення 

  Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкрито значення поняття «вибір», умови його реалізації, місце цієї категорії в структурі готовності до ціннісного самовизначення старшокласників. Вибір є ключовим компонентом ціннісного самовизначення, він ...
 • Базові параметри концепцій виховання 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011)
  У статті визначаються базові параметри, які характеризують суб’єктивний "образ виховання" педагогів і визначають різноманітні підходи до розуміння сутності виховання.
 • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...
 • Педагогічна діагностика як система 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
  У статті розглядаються різні підходи до трактування сутності педагогічної діагностики. Педагогічна діагностика трактується як пізнавально-перетворювальна діяльність педагога, що полягає у вивченні та врахуванні індивідуальних ...
 • Інноваційні аспекти педагогічної діяльності В. В. Каплінського 

  Сапогов, В. А.; Sapogov, V. A. (Вінниця, 2014)
  В статті характеризуються інноваційні аспекти педагогічної діяльності доцента В. В. Каплінського та секрети його впливу на майбутніх педагогів засобами педагогічних дисциплін.
 • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...
 • Педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію в професійній діяльності 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті пропонується огляд базових ціннісних установок педагога у сфері пізнання, у сфері дії, у сфері переживання. Визначені педагогічні умови формування у майбутніх педагогів ціннісних установок на творчу самореалізацію ...
 • Способи і прийоми розвитку діалектичного професійного мислення майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
  Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості педагога, що виявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
 • Upbringing – the purposeful forming or assistance in the self-development of a personality 

  Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Kholkovska, I. L.; Холковська, І. Л. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
  У сучасній педагогічній теорії існують різні підходи до розуміння сутності виховання як фактору розвитку особистості. У статті проаналізовано різні підходи до диференціації концепцій, стратегій, моделей і парадигм виховання ...
 • Theoretical analysis of the concept «Professional development of the future teacher» 

  Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018)
  The article discusses the different approaches and the author's understanding of the concept of «future teachers» professional formation
 • Авторська технологія реалізації освітнього потенціалу відеоситуацій в процесі загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя 

  Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
  Роль відеоситуацій полягає у тому, що вони посилюють інтерес до дисциплін педагогічного циклу; знайомлять з живими зразками організації освітнього процесу; розвивають творче педагогічне мислення, допомагають бачити та ...
 • Аnalysis of pedadogical situation in professional training of future teacher 

  Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Tbilisi: Baltija Publishing, 2017)
  The article determines the criteria of choosing pedagogical situations, their types and analyses’ consistency. It gives the results of students’ questioner according to the usage of situational method during the classes

View more