Recent Submissions

 • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
  Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
 • Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019)
  У статті професійна етика медичних працівників охарактеризована як єдність трьох процесів:обміну інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних відносин. Зазначено, що професійна етика у ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 10 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
 • Компоненти творчого стилю педагогічної діяльності 

  Панадій, О.; Панадий, О.; Panadii, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Структура творчого стилю педагогічної діяльності розглядається як єдність необхідних знань і умінь, специфічних професійних, соціально-психологічних, креативних й особистісних якостей вчителя, що визначають його здатність ...
 • Теоретичні підходи до розуміння соціальної компетентності 

  Московчук, О.; Moskovchuk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті аналізуються різні підходи до розуміння сутності соціальної компетентності особистості. З’ясовуються можливості формування соціальної компетентності на різних етапах онтогенезу.
 • Діяльнісний підхід до розуміння дискурсивної компетентності 

  Мікаєлян, В.; Микаелян, В.; Mikaielian, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Дискурсивна компетентність визначається як творча здібність людини використовувати наявний запас мовленнєвих засобів, що передбачає певний обсяг знань і готовність до їх використання.
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 57 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 9 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У збірнику представлено матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми навчально-виховного процесу і шляхи їх вирішення».
 • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
 • Етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер: аналітико-діагностичний, мотиваційно-установочний, комунікативно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Охарактеризовано завдання кожного з ...
 • Використання діалогічних методів у підготовці майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Навчальний діалог розглядається як форма конструктивної пізнавальної взаємодії рівноправних суб’єктів, що характеризується відкритістю до альтернативних поглядів, толерантністю, імпровізаційністю, свободою самовираження ...
 • Теоретико-методологічний аналіз поняття "діалогічне спілкування" 

  Дячинський, Р. В.; Дячинский, Р. В.; Diachynskyi, R. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті проаналізовано наукові підходи до трактування сутності і змісту діалогічного спілкування. Розглянуто принципи діалогічного спілкування. Міждисциплінарний аналіз наукової літератури дозволив визначити основні ...
 • Суб’єктна включеність майбутніх учителів у діяльність студентського самоврядування 

  Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розкрито сутнісну характеристику поняття суб'єктної включеності студентів у процес формування їх соціальної компетентності як здатності до усвідомлених, цілеспрямованих, активних дій. Встановлено, що суб'єктність ...
 • Забезпечення суб’єктної позиції студентів в освітньому процесі медичного коледжу 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті представлені філософські, психологічні, психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття самоактуалізація. Акцентовано увагу на важливості розгляду самоактуалізації у площині становлення особистості, реалізації ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 56 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2018)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської ...
 • Діалог як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності діалогу як психологічного феномену, а також з’ясуються можливості його використання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. На основі теоретичного ...
 • Tolerance as a Criterion of Teacher`s Personal Maturity 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
  Targeted modernization of education on the basis of humanization and democratization significantly change the requirements for the professional position and strategy of a teacher, provide the rejection of the directive ...
 • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
  У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
 • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 29-30 листопада 2017 р.) 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
  У збірнику подано матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя», яка відбулася 29-30 листопада у Вінницькому державному педагогічному університеті ...

View more