Recent Submissions

 • Основи педагогічної майстерності : практикум 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 58 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Використання навчального діалогу в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті на основі емпіричного дослідження визначено методи і форми навчального діалогу, які найчастіше використовуються викладачами в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів, а також з’ясовано ставлення студентів ...
 • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

  Haluziak, Vasyl; Галузяк, Василь; Kholkovska, Iryna; Холковська, Ірина (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
  In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
 • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
  Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
 • Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019)
  У статті професійна етика медичних працівників охарактеризована як єдність трьох процесів:обміну інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних відносин. Зазначено, що професійна етика у ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 10 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
 • Компоненти творчого стилю педагогічної діяльності 

  Панадій, О.; Панадий, О.; Panadii, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Структура творчого стилю педагогічної діяльності розглядається як єдність необхідних знань і умінь, специфічних професійних, соціально-психологічних, креативних й особистісних якостей вчителя, що визначають його здатність ...
 • Теоретичні підходи до розуміння соціальної компетентності 

  Московчук, О.; Moskovchuk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті аналізуються різні підходи до розуміння сутності соціальної компетентності особистості. З’ясовуються можливості формування соціальної компетентності на різних етапах онтогенезу.
 • Діяльнісний підхід до розуміння дискурсивної компетентності 

  Мікаєлян, В.; Микаелян, В.; Mikaielian, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  Дискурсивна компетентність визначається як творча здібність людини використовувати наявний запас мовленнєвих засобів, що передбачає певний обсяг знань і готовність до їх використання.
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. Випуск 57 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2019)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 9 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У збірнику представлено матеріали наукової конференції студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Актуальні проблеми навчально-виховного процесу і шляхи їх вирішення».
 • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
 • Етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються етапи формування професійної етики майбутніх медичних сестер: аналітико-діагностичний, мотиваційно-установочний, комунікативно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Охарактеризовано завдання кожного з ...
 • Використання діалогічних методів у підготовці майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Навчальний діалог розглядається як форма конструктивної пізнавальної взаємодії рівноправних суб’єктів, що характеризується відкритістю до альтернативних поглядів, толерантністю, імпровізаційністю, свободою самовираження ...
 • Теоретико-методологічний аналіз поняття "діалогічне спілкування" 

  Дячинський, Р. В.; Дячинский, Р. В.; Diachynskyi, R. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті проаналізовано наукові підходи до трактування сутності і змісту діалогічного спілкування. Розглянуто принципи діалогічного спілкування. Міждисциплінарний аналіз наукової літератури дозволив визначити основні ...
 • Суб’єктна включеність майбутніх учителів у діяльність студентського самоврядування 

  Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розкрито сутнісну характеристику поняття суб'єктної включеності студентів у процес формування їх соціальної компетентності як здатності до усвідомлених, цілеспрямованих, активних дій. Встановлено, що суб'єктність ...
 • Забезпечення суб’єктної позиції студентів в освітньому процесі медичного коледжу 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті представлені філософські, психологічні, психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття самоактуалізація. Акцентовано увагу на важливості розгляду самоактуалізації у площині становлення особистості, реалізації ...
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 56 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2018)
  У збірнику вміщені наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, ...
 • Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської ...

View more