Show simple item record

dc.contributor.authorГалущак, Оленаuk_UA
dc.contributor.authorHalushchak, О.en
dc.date.accessioned2023-01-07T18:46:06Z
dc.date.available2023-01-07T18:46:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationГалущак Олена. Агресивність дітей середнього дошкільного віку та корекційна робота з ними : дипломна робота / О. Галущак; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2022. – 86 с.: 1 табл., додатки. – Бібліогр.: с. 78-85 (85 назв). – На правах рукопису.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9947
dc.descriptionПедагогічна освіта. Дошкільна освітаuk_UA
dc.description.abstractАналіз наукової психолого-педагогічної літератури з проблем вивчення агресії, прояву агресивності та агресивної поведінки дітей середнього дошкільного віку свідчить про наявність багатьох наукових концепцій, теорій, які по-різному трактують природу виникнення, процес формування та становлення цього феномену. Так, серед вагомих теорій пояснення поняття агресії виділяють: вроджений інстинкт індивіда; визначення поняття фрустрації, згідно якого агресія є результатом на стан фрустрації, у якому перебуває людина; пояснення теорії соціального научіння, яка вказує на те, що агресивна поведінка засвоюється людиною в процесі її соціалізаціїuk_UA
dc.description.abstractThe analysis of scientific psychological and pedagogical literature on the problems of studying aggression, the manifestation of aggressiveness and aggressive behavior of children of middle preschool age indicates the presence of many scientific concepts and theories that interpret the nature of the occurrence, the process of formation and formation of this phenomenon in different ways. Thus, among the powerful theories explaining the concept of aggression, the following are distinguished: the innate instinct of an individual; definition of the concept of frustration, according to which aggression is the result of the state of frustration in which a person is; explanation of the theory of social learning, which indicates that aggressive behavior is learned by a person in the process of his socializationen
dc.publisherВінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинськогоuk_UA
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA
dc.subjectпрояви агресіїuk_UA
dc.subjectкорекційна роботаuk_UA
dc.subjectpreschool childrenuk_UA
dc.subjectaggressivenessuk_UA
dc.subjectcorrectional workuk_UA
dc.titleАгресивність дітей середнього дошкільного віку та корекційна робота з ними : дипломна роботаuk_UA
dc.title.alternativeAggressiveness of children of middle preschool age and corrective work with them: thesisuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record