Show simple item record

dc.contributor.authorТарасенко, Г. С.
dc.contributor.authorTarasenko, H. S.
dc.date.accessioned2017-04-18T12:40:19Z
dc.date.available2017-04-18T12:40:19Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationТарасенко Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя / Г. С. Тарасенко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. – 144 c.uk_UA
dc.identifier.isbn966-692-162-6
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/449
dc.descriptionПедагогіка. Виховання. Молодші школярі. Виховання природоюuk_UA
dc.description.abstractПосібник відкриває нові шляхи впливу на формування гуманістично значущих ціннісних орієнтацій молодших школярів. Запропонований методичний підхід передбачає активізацію механізмів аксіологічної (ціннісної) діяльності дітей. У книзі розглядаються чуттєво-емоційний та художньо-творчий шляхи впливу на гуманістичний світогляд учнів. Основним фактором такого впливу обрано природу та її естетичний потенціал. Який ще недостатньо використовується у сучасній практиці виховної роботи зі школярами. Оригінальна методика впливу на емоційно-вольову сферу вихованців у позаурочний час стане у пригоді учителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня, організаторам позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі, гувернерам. Методичні матеріали, вміщені у посібнику, допоможуть педагогам ефективно реалізувати провідні принципи виховання – народність, природовідповідність, культуровідповідність тощо.uk_UA
dc.description.abstractПособие открывает новые пути влияния на формирование гуманистически значимых ценностных ориентаций младших школьников. Предложенный методический подход предполагает активизацию механизмов аксиологической (ценностной) деятельности детей. В книге рассматриваются чувственно-эмоциональное и художественно-творческий пути влияния на гуманистическое мировоззрение учащихся. Основным фактором такого влияния избран природу и ее эстетический потенциал. Который еще недостаточно используется в современной практике воспитательной работы со школьниками. Оригинальная методика воздействия на эмоционально-волевую сферу воспитанников во внеурочное время пригодится учителям начальных классов, воспитателям групп продленного дня, организаторам внеклассной воспитательной работы в общеобразовательной школе, гувернерам. Методические материалы, помещенные в пособии, помогут педагогам эффективно реализовать ведущие принципы воспитания – народность, природосоответствие, культуровідповідність.ru
dc.description.abstractThe Handbook opens up new avenues of influence on the formation of the humanistically meaningful value orientations of younger students. The proposed methodological approach involves the activation of mechanisms accolade (valuable) activities. The book considers the emotional and artistic and creative ways of influence on the humanistic world Outlook of pupils. The main factor of such influence elected nature and its aesthetic potential. Which is still not used enough in modern practice of educational work with students.en
dc.publisherТернопіль : Навчальна книга - Богданuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectвплив природиuk_UA
dc.subjectціннісна орієнтаціяuk_UA
dc.subjectгуманістичний світогляд учнівuk_UA
dc.subjectмладшие школьникиuk_UA
dc.subjectвлияние природыuk_UA
dc.subjectценностная ориентацияuk_UA
dc.subjectгуманистическое мировоззрение учащихсяuk_UA
dc.subjectjunior schoolchildrenuk_UA
dc.subjectinfluence of natureuk_UA
dc.subjectvalue orientationuk_UA
dc.subjecthumanistic outlook of studentsuk_UA
dc.subjectаксіологічна діяльності дітейuk_UA
dc.subjectthe axiological activity of childrenuk_UA
dc.subjectаксиологическая деятельности детейuk_UA
dc.titleПаросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителяuk_UA
dc.title.alternativeРосток. Методика гуманистического воспитания младших школьников средствами природы. 1-4 классы. Пособие для учителяru
dc.title.alternativeSprout. The methodology of the humanistic education of younger schoolboys by means of nature. Classes 1-4. A guide for teachersen
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record