Recent Submissions

 • Planning of German language class using the Boomerang model 

  Поселецька, К. А.; Поселецкая, Е. А.; Poseletska, К. А.; Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, T. N.; Вишивана, Н. В.; Vyshyvana, N. V. (Journal “Sepike”, 2020)
  Ця стаття присвячена проблемі планування уроку німецької мови. У статті описані основні моделі планування уроку: лінійна модель, Бумеранг модель та циклічна модель. У цій статті проаналізовані вищезгадані моделі, а також ...
 • СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

  Вишивана, Наталія; Вышиваная, Наталия; Vyshyvana, Nataliia; Гнатенко, Віталіна; Гнатенко, Виталина; Hnatenko, Vitalina (Вінниця, 2013)
  У статті з’ясовано особливості семантики та функціонування дієслів мовлення у сучасній німецькій мові. Для цього у роботі використані методи польового моделювання, контекстуальний та дистрибутивно-статистичний методи. ...
 • Професійне мовлення другої іноземної мови 

  Дробаха, Л. В. (Вінниця. ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма навчальної дисципліни призначена для опанування студентами СВО магістра галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська ...
 • Практичний курс галузевого перекладу 

  Дробаха, Л. В. (Вінниця ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма ґрунтується на набутті студентами освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов’язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних ...
 • Професійне мовлення основної іноземної мови 

  Боровська, О.О. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програму вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Професійне мовлення основної іноземної мови» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 014.022 Середня освіта (мова і ...
 • Професійне мовлення основної іноземної мови 

  Вишивана, Н.В. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма навчальної дисципліни призначена для опанування студентами основ професійного мовлення основної іноземної мови (німецької) підготовки магістра зі спеціальності «Філологія» і належить до обов’язкових навчальних ...
 • Професійне мовлення другої іноземної мови 

  Дробаха, Л.В. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма навчальної дисципліни призначена для опанування студентами СВО магістра галузі знань 01 Педагогіка / освіта спеціальності 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) і належить до дисциплін фахової та ...
 • Вступ до германського мовознавства 

  Ямчинська, Т. І. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма вивчення нормативної дисципліни «Вступ до германського мовознавства» має за мету поглиблене висвітлення історії становлення та розвитку германських мов, їх особливостей на засадах теоретичних положень загального ...
 • Теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики 

  Сольська, Т. М. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 035.043 Філологія. Германські мови та літератури ...
 • Стратегії підготовки до мовних іспитів різних форматів 

  Сольська, Т. М. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Стратегії підготовки до мовних іспитів різних форматів" складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ...
 • Практична фонетика сучасної німецької мови 

  Сольська, Т. М. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма обов’язкової навчальної дисципліни "Практична фонетика сучасної німецької мови" підготовки студентів СВО бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.022 Середня освіта (Мова і література ...
 • Країнознавство німецькомовних країн 

  Поселецька, К. А. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Країнознавство німецькомовних країн” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальностей 014 Середня освіта (мова і література ...
 • Методика навчання іноземних мов у профільній школі 

  Ігнатова, О.М. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020)
  Програма вивчення обов҆язкової навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов у вищій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 035.043 ...
 • Деякі підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх учителів в Німеччині 

  Гапчук, Я. А; Гапчук, Я. А; Hapchuk, Y. A.; Постемська, І. С.; Постемская, И. С.; Postemska, I. S. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  Стаття присвячена аналізу та обґрунтуванню поняття «інформаційно-комунікаційна компетенція» та її формуванню в майбутніх вчителів у Німеччині. Проаналізовано досвід та вимоги Європейського комітету з освіти щодо фахової ...
 • Структура функціонально-семантичного поля дієслів мовлення у сучасній німецькій мові 

  Вишивана, Наталія; Вышиваная, Наталья; Vyshyvana, Nataliia (Вінниця: ВДПУ, 2013)
  У статті з’ясовано особливості семантики та функціонування дієслів мовлення у сучасній німецькій мові. Для цього у роботі використані методи польового моделювання, контекстуальний та дистрибутивно-статистичний. ...
 • Функціонування голосних /аː/ – /а/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії 

  Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (К. : Вид. центр КНЛУ, 2013)
  У статті розглянуто наявні у сучасній фонетико-фонологічній дискусії погляди щодо тембральних характеристик голосних низького підняття та пріоритетних диференційних ознак, за якими здійснюється їх фонологічне протиставлення. ...
 • Становлення орфоепічної норми Німеччини як автономного національного центру німецької мови 

  Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012)
  Статтю присвячено генезису поняття стандартизованої вимови на різних етапах кодифікації орфоепічної норми Німеччини. Провідною тенденцією сучасного регулювання визнається врахування специфічних національних вимовних варіантів ...
 • Реализация дифференциальных признаков гласных в речи носителей немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии 

  Сольская, Т. Н.; Сольська, Т. М.; Solska, Т. М. (Тбилиси : Грузин. технич. ун-т., 2014)
  В статье приводятся результаты экспериментально-фонетического исследования, позволившего описать специфику реализации системы гласных фонем в подготовленной речи носителей немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии. ...
 • Национальная вариативность вокализма современного немецкого языка 

  Сольская, Т. Н.; Сольська, Т. М.; Solska, Т. М. (К.: Вид. центр КНЛУ, 2016)
  Статья отражает результаты экспериментально-фонетического исследования, которое позволило описать специфику реализации системы гласных фонем в подготовленной речи носителей немецкого, австрийского и швейцарского национальных ...
 • Алофонічна варіативність увулярної щілинної фонеми /ʀ/ у німецькому, австрійському та швейцарському національних варіантах німецької мови 

  Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014)
  Статтю присвячено дослідженню діапазону алофонічного варіювання фонеми /r/ у підготовленому мовленні носіїв національних варіантів німецької мови у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вивчено вплив позиційно-комбінаторних ...

View more