Show simple item record

dc.contributor.authorКонотопенко, Олександр
dc.contributor.authorЛапшин, Сергій
dc.date.accessioned2023-02-07T17:20:04Z
dc.date.available2023-02-07T17:20:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКонотопенко О. Державно-громадське управління освітою в Україні (на прикладі закладу загальної середньої освіти) / Олександр Конотопенко, Сергій Лапшин // Публічне управління і право: історія, теорія, практика : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Кононенко (гол. ред.), О. І. Яременко (заступ. гол. ред.), О. І. Вальчук (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – С. 64-68uk_UA
dc.identifier.otherУДК 351.851:378
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/10306
dc.descriptionПраво. Управління освітою. Державно-громадська модель управління освітоюuk_UA
dc.description.abstractУ статті на основі аналізу нормативно-правової бази, практичного досвіду проаналізовано особливості впровадження та функціонування державно-громадської моделі управління освітою в Україні. Проаналізовано дослідження проблем державно-громадської моделі у сфері освіти в Україні вітчизняними та закордонними науковцями. Проте, питання управління освітою на державно-громадських засадах є недослідженими та потребують уваги: відсутні комплексні та глибокі дослідження особливостей державно-громадської моделі управління освітою. Актуальність дослідження ґрунтується на тому, що трансформаційні процеси, які відбуваються в суспільно-політичній, економічній, духовній, освітній сферах України, передбачають розширення повноважень та впливу інститутів громадянського суспільства. Подано історичне підґрунтя провадження державно-громадської моделі публічного управління системи освіти. Сформульовано поняття «державно-громадська модель», охарактеризовано моделі державно-громадського управління у сфері освіти. Проаналізовано особливості реалізації державно-громадського управління у Комунальному закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Вінницької міської ради». Охарактеризовано компетенцію та особливості функціонування інститутів громадянської структури управління школи: 1) загальні збори; 2) піклувальна рада; 3) рада школи; 4) учнівське самоврядування. Визначено пріоритетні напрямки реформування публічного управління в системі освіти України.uk_UA
dc.description.abstractIn the article on the basis of the analysis of normative-legal base, practical experience the peculiarities of introduction and functioning of the state-public model of education management in Ukraine are analyzed. The research of problems of the state-public model in the field of education in Ukraine by domestic and foreign scientists is analyzed. However, issues of education management on a public basis are unexplored and need attention: there is no comprehensive and in-depth study of the features of the state-public model of education management. The relevance of the study is based on the fact that the transformation processes taking place in the socio-political, economic, spiritual, educational spheres of Ukraine involve the expansion of the powers and influence of civil society institutions. The historical basis of the state-public model of public administration of the education system is given. The concept of «state-public model» is formulated, the models of state-public management in the field of education are characterized. The peculiarities of the implementation of state and public administration in the Municipal Institution «General School of I-III degrees № 19 Vinnytsia City Council» are analyzed. The competence and features of functioning of institutes of civil structure of management of school are characterized: 1) general meeting; 2) the board of trustees; 3) school board; 4) student government. The priority directions of public administration reform in the education system of Ukraine are determined.en
dc.publisherВінниця : Друкuk_UA
dc.subjectпублічне управлінняuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectгромадськістьuk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectшколаuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjectpublicuk_UA
dc.subjectmodeluk_UA
dc.subjectschooluk_UA
dc.titleДержавно-громадське управління освітою в Україні (на прикладі закладу загальної середньої освіти)uk_UA
dc.title.alternativePublic management of the education in Ukraine (on the example of a general secondary education institution)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record