Now showing items 130-149 of 157

  • Тheoretical bases of formation of communicative abilities by means of problem pedagogical situations 

   Kаplinskiy, V. V.; Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В. (Westwood-Canada, 2013)
   The article analyzes the basic approaches to the formation of abilities. Theoretical positions of formation of communicative skills of the teacher are determined
  • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Дмитро Іванович; Коломиец, Д. И.; Kolomiiets, D. I.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамська, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У монографії розкриваються теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
  • Теорія та технологія атестації педагогічних працівників 

   Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Фурман, Юрій Миколайович; Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. M.; Сорочинська, Віра Євгенівна; Сорочинская, В. Е.; Sorochynska, V. Ye. (Вінниця : Вінниця, 1998)
   У монографії розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Запропонований новий підхід до атестації навчально-виховних закладів. Визначені показники ефективності ...
  • Теорія і практика вищої професійної освіти : навчальний посібник 

   Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця, 2015)
   У посібнику містяться матеріал з проблем вищої професійної освіти, аналізуються загально дидактичні принципи навчання у вищій школі, теорія пізнавальних перешкод, особливості формування критичного ...
  • Технологія формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів на заняттях з методики виховної роботи 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця, 2018)
   У статті розглядається зміст та структура загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Акцентується увага на можливостях використання активних методів навчання з метою формування готовності студентів до виховної ...
  • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
   У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...
  • Типологія педагогічних конфліктів 

   Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У статті розглядаються різні підходи до типологізації педагогічних конфліктів. З’ясовані критерії, за якими класифікуються педагогічні конфлікти: статус учасників, форма прояву, зміст, інтенсивність, причини, тривалість, ...
  • Типологія стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до диференціації стилів педагогічного спілкування. Виокремлені три ортогональні параметри міжособистісної взаємодії, які необхідно враховувати під час диференціації стилів педагогічного ...
  • Тренінг особистісної зрілості майбутніх учителів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012)
   У статті розглянуто особливості тренінгу особистісної зрілості як форми професійної підготовки майбутніх учителів, виокремлено його етапи, психологічні чинники ефективності
  • Тренінг особистісної зрілості як форма професійної підготовки майбутніх учителів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Івано-Франківськ: НАІР, 2013)
   У статті розглянуто особливості тренінгу особистісної зрілості як форми професійної підготовки майбутніх учителів, виокремлено його завдання, психологічні чинники ефективності.
  • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davidchuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії розкриваються концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
  • Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   Розкрито одну з авторських організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку: формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому ...
  • Формування особистісної готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008)
   Стаття присвячена обґрунтуванню моделі особистісної підготовки майбутніх учителів до професійного спілкування. Запропоновано програму формування продуктивних і корекції неадекватних стилів педагогічного спілкування, яка ...
  • Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : методичні рекомендації 

   Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця: «Твори», 2019)
   Методичні рекомендації містять матеріали щодо формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки в медичному коледжі. Зміст методичних рекомендацій зорієнтований на формування у майбутніх ...
  • Формування толерантності до осіб з особливими освітніми потребами як соцально-педагогічна проблема 

   Бельдій А. О.; Волошина О.В. (Вінниця, 2017)
   Стаття присвячена характеристиці особливостей формування толерантності до осіб з особливими освітніми потребами як соціально-педагогічної проблеми. Представлений ретроспективний аналіз ставлення суспільства до людей з ...
  • Формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
   Обгрунтовано модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей педагогічного спілкування. Виділено базові параметри педагогічного спілкування та розроблено оригінальну класифікацію стилів. Розкрито програму ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Вісник профтехосвіти, 1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Формування у школярів позитивного ставлення до учіння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, Mykola Ivanovych (1995)
   Розкривається значення потреб, емоцій і почуттів у навчальній діяльності школярів. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови формування в учнів позитивного ставлення до учіння шляхом задоволення їх потреб: у новизні, ...
  • Характеристика потенциала педагогических ситуаций в контексте формирования коммуникативных компетенций будущого педагога 

   Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Херсон, 2016)
   В статье акцентируется внимание на важности разнообразия педагогических ситуаций как средства формирования коммуникативных компетенций будущого педагога. Даётся перечень педагогических ситуаций по формальному признаку. ...
  • Ціннісні детермінанти педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Луцьк, 2010)
   У статті проблема ціннісної детермінації педагогічного спілкування розглядається з позицій особистісного підходу. З'ясовані психологічні механізми ціннісної регуляції педагогічного спілкування. Емпіричним шляхом виокремлено ...