Show simple item record

dc.contributor.authorАнтофій, Юлія Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorАнтофій, Ю.А.uk_UA
dc.contributor.authorAntofii, Y.А.en
dc.date.accessioned2023-01-07T19:08:21Z
dc.date.available2023-01-07T19:08:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationАнтофій Юлія Анатоліївна Формування соціально-громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку в умовах родини : дипломна робота / Ю. А. Антофій ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2022. – 97 с.: рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 82-87 (57 назв). – На правах рукописуuk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9949
dc.descriptionПедагогічна освіта. Дошкільна освітаuk_UA
dc.description.abstractАктуальність дослідження зумовлена характером сучасних трансформаційних процесів в Україні, їх масштабністю та глибиною. Суперечності складного періоду соціально-економічних змін останніх років зумовлюють загострення інтересу суспільства до проблеми соціалізації особистості, зокрема до формування її соціально-громадянської компетентності. Виключно важливого значення вона набуває на етапі дошкільного дитинства. У зв’язку з цим особлива роль відводиться сім’ї як провідній соціальній інституції соціалізації. У дипломної роботи студентка здійснила ґрунтовний теоретичний аналіз проблеми формування соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку, з’ясувала психолого-педагогічні основи формування соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку, визначила роль родини у процесі формування соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Представлені результати проведеного студенткою експериментального дослідження з метою з’ясування стану сформованості соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку, визначено критерії, показники та на їх основі досліджено рівні сформованості соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Обґрунтована необхідність створення педагогічних умов для забезпечення ефективності процесу формування соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах родини, серед яких: забезпечення емоційно-сприятливої атмосфери в сім’ї; створення в родині ігрового середовища, спрямованого на формування соціально-громадянської компетентності у старших дошкільників; організація спільної діяльності дітей старшого дошкільного віку з членами родини. Розкрито зміст прийомів і методик, які використовують у процесі формування соціально-громадянської компетентності у старших дошкільників в умовах родини. У висновках відображено основні результати роботи, у додатках презентовано методичний матеріал, ілюстрації тощо. Результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути використані в практичній діяльності вихователів ЗДО, а також на практичних заняттях із методик дошкільної освітиuk_UA
dc.description.abstractThe relevance of the study is determined by the nature of modern transformational processes in Ukraine, their scale and depth. The contradictions of the complex period of socio-economic changes of recent years lead to the sharpening of society's interest in the problem of socialization of the individual, in particular, in the formation of his socio-civic competence. It acquires extremely important importance at the stage of preschool childhood. In this regard, a special role is assigned to the family as the leading social institution of socialization. In her diploma thesis, the student carried out a thorough theoretical analysis of the problem of the formation of social and civic competence in children of older preschool age, found out the psychological and pedagogical foundations of the formation of social and civic competence in children of older preschool age, determined the role of the family in the process of forming social and civic competence in children senior preschool age. The results of an experimental study conducted by a student in order to find out the state of formation of socio-civic competence in older preschool children are presented, criteria and indicators are determined, and based on them, the level of formation of socio-civic competence in older preschool children is investigated. There is a well-founded need to create pedagogical conditions to ensure the effectiveness of the process of forming social and civic competence in older preschool children in the family environment, including: ensuring an emotionally favorable atmosphere in the family; creation of a play environment in the family, aimed at the formation of social and civic competence in older preschoolers; organization of joint activities of older preschool children with family members. The content of techniques and methods used in the process of forming social and civic competence in older preschoolers in the family environment is revealed. The main results of the work are reflected in the conclusions, methodical material, illustrations, etc. are presented in the appendices. The results obtained in the diploma work can be used in the practical activities of preschool teachers, as well as in practical classes on the methods of preschool educationen
dc.publisherВінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинськогоuk_UA
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA
dc.subjectсоціально-громадянська компетентністьuk_UA
dc.subjectдіти старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.subjectродинаuk_UA
dc.subjectsocializationuk_UA
dc.subjectsocio-civic competence, children of older preschool age, familyuk_UA
dc.subjectchildren of older preschool ageuk_UA
dc.subjectfamilyuk_UA
dc.titleФормування соціально-громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку в умовах родини: дипломна роботаuk_UA
dc.title.alternativeFormation of social and civic competence in children of older preschool age in family conditions:thesisuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record