Show simple item record

dc.contributor.advisorThe article is devoted to the topical issue of developing the creative potential of future primary school teachers in the course of professional training in the context of European integration. Modern challenges, the new social order of society for the education of Generation “Z and Alpha” lead to a rethinking of the training of future teachers in higher education. Such students need a creative and innovative teacher who can create for them an individual trajectory of personal growth. The essence of the concept of “creative competence”, which is an integrative education, the ability to implement professional tasks at the creative level, is analyzed. In the context of formation of creative competence the development of creative abilities of students, their divergent thinking, pedagogical intuition, ability to solve pedagogical situations out of the ordinary and quickly, tendency to pedagogical improvisation plays an important role. Creative competence of future primary school teachers is acquired at all stages of the educational process in higher education. The methodical features of the formation of such competence during the study of professional disciplines (“Theory and methods of education”, “History of pedagogy”, “Education and upbringing of a gifted child”), the use of different types of creative tasks, innovative forms and methods of teaching are presented. The development of creative competence of students is provided in the extracurricular creative work of the institution of higher education. The potential and possibilities of using the Erasmus + Jean Monnet Module project (620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO) on the formation of components of creative competent students are presented. While teaching the course “Preparation of future teachers for the introduction of European experience in the formation of soft skills of preschool and primary school children through theatrical activities” students perform creative tasks aimed at preparing for the organization of children's theatrical activities.en
dc.contributor.authorДемченко, О.
dc.contributor.authorВацьо, М.
dc.contributor.authorDemchenko, О.
dc.contributor.authorVatso, M.
dc.date.accessioned2021-12-10T11:45:57Z
dc.date.available2021-12-10T11:45:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationДемченко, О., Вацьо, М. (2021). Розвиток креативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті євроінтеграційного вектора розвитку вищої педагогічної освіти. Acta Paedagogica Volynienses, 4, 64–73, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2021.4.11uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.01 : [373.3.015.31: 005.336.2] (477:4)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9354
dc.descriptionВища освіта. Майбутні вчителі початкових класів.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено актуальній темі формування креативної компетентності, розвитку творчого потен- ціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки в умовах євроінтеграції. Сучас- ні виклики, соціальне замовлення суспільства з виховання нового покоління «Z та Альфа» зумовлюють перео- смислення змісту і методів підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Такі учні потребують креативного та інноваційного педагога, який може створити для них індивідуальну траєкторію особистісного зростання. Проаналізовано сутність поняття «креативна компетентність», яка є інтегративним утворенням, здатніс- тю реалізовувати професійні завдання на творчому рівні. У контексті формування креативної компетентності важливу роль відіграє розвиток творчих здібностей студентів, їх дивергентного мислення, педагогічної інтуї- ції, здатності нестандартно і швидко вирішувати педагогічні ситуації, схильності до педагогічної імпровіза- ції. Креативна компетентність майбутніх учителів початкових класів набувається на всіх етапах освітнього процесу у вищій школі. Представлено методичні особливості та досвід формування такої компетентності під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін, упровадження інноваційних форм і методів навчання, вико- ристання різних видів творчих завдань. Розвиток креативної компетентності студентів забезпечується під час організації творчо орієнтованої самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Презентовано потенціал і можливості використання проєкту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль (620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO- MODULE620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO) у формуванні компонентів креативної компетентні студентів. Під час викладання у межах проєкту курсу «Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skills дітей дошкільного та молодшого шкільного засобами театральної діяльності» здобувачі вищої освіти виконують творчі завдання, спрямовані на підготовку до організації театральної діяльності дітей.uk_UA
dc.subjectкреативністьuk_UA
dc.subjectтворчістьuk_UA
dc.subjectпедагогічна творчістьuk_UA
dc.subjectкреативна компетентністьuk_UA
dc.subjectпозааудиторна роботаuk_UA
dc.subjectквазіпрофесійна діяльністьuk_UA
dc.subjectпрофесійно орієнтовані творчі завданняuk_UA
dc.subjectcreativityuk_UA
dc.subjectpedagogical creativityuk_UA
dc.subjectcreative competenceuk_UA
dc.subjectextracurricular workuk_UA
dc.subjectquasi-professional activityuk_UA
dc.subjectprofessionally oriented creative tasksuk_UA
dc.titleРозвиток креативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті євроінтеграційного вектора розвитку вищої педагогічної освіти.uk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of creative competence of future primary school teachers in the context of European integration vector of development of higher pedagogical education.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record