Show simple item record

dc.contributor.authorШипік, Н.
dc.date.accessioned2021-06-14T08:07:11Z
dc.date.available2021-06-14T08:07:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationШипік Н. Місцева діловодна документація як джерело до вивчення заходів місцевої влади з організації прийому та облаштування українських переселенців із Польщі на території Донецької області у 1945–1946 рр / Наталя Шипік // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : збірник наукових праць / ред. кол.: О. А. Мельничук (гол. ред.), Ю. Зінько (заступ. гол ред.), А. Войнаровський (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2021. – Вип. 36. – С. 112-119uk_UA
dc.identifier.otherУДК 930.2:94(477.6)"1945/1946"
dc.identifier.otherDOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-112-119
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/8665
dc.descriptionІсторія. Історія України. Історіографія. Переселенці. Донецька областьuk_UA
dc.description.abstractМетою статті є виявлення інформативного потенціалу діловодної документації місцевої влади для висвітлення основних етапів розселення і труднощів, на які переселенці наштовхнулися під час адаптації у районах Донецької області. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових (синтетичний, аналітичний, логічний), спеціально-історичних (хронологічний, історико-порівняльний), джерелознавчих (критичний аналіз) методів. Наукова новизна роботи полягає у тому, що авторкою вперше розкрито інформативні можливості діловодних документів місцевого рівня у вивченні механізму реалізації місцевою владою державних завдань з організації прийому та облаштування українців із Закерзоння та території Донецької області у повоєнну добу. Частина з проаналізованих авторкою документів уводиться до наукового обігу вперше. Висновки. Місцева діловодна документація має значний інформаційний потенціал для дослідження ступеня реалізації заходів з організації прийому, ходу територіального розміщення переселенців у Донецькій області та труднощів адаптаційного періоду. Вона містить чимало деталізованої інформації, насиченої фактами, іменами і статистичними даними, що може суттєво доповнити джерельну базу для подальших досліджень. Документи районної влади, представники якої в ході перевірок стану переселенських господарств контактували з переселенцями, разом із констатацією фактів містять й оцінні судження та елементи емоційності. У справочинних матеріалах обласного рівня партійні та радянські чиновники частіше подавали більш узагальнену інформацію, нерідко критикували районних працівників за недооцінювання політичного значення питання облаштування й закріплення переселенців у місцях заселення. Вагомий вплив на формування їх оцінок чинили ідеологічні установки правлячої верхівки Комуністичної партії. Більшість рішень Обласного комітету КП(б)У були ухвалені спільно з виконкомом обласної ради депутатів трудящих.uk_UA
dc.description.abstractЦелью статьи является выявление информативного потенциала местной власти для освещения основных этапов расселения и трудностей, с которыми столкнулись переселенцы во время адаптации в районах Сталинской области. Методология исследования основана на сочетании общенаучных (синтетический, аналитический, логический), специально-исторических (хронологический, историко-сравнительный), источниковедческих (критический анализ) методов. Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые раскрыты информативные возможности делопроизводственных документов местного уровня в изучении механизма реализации местной властью государственных задач по организации приема и обустройства украинцев из Закерзонья на территории Донецкой области в послевоенный период. Часть из проанализированных автором документов вводится в научный оборот впервые. Выводы. Местная делопроизводственная документация имеет значительный информационный потенциал для исследования степени реализации мероприятий по организации приема, процесса территориального размещения переселенцев в Сталинской области и трудностей адаптационного периода. Она содержит немало детализированной информации, насыщенной фактами, именами и статистическими данными, может существенно дополнить базу источников для дальнейших исследований. Документы районной власти, представители которой в ходе проверок состояния переселенческих хозяйств контактировали с переселенцами, наряду с констатацией фактов содержат оценочные суждения и элементы эмоциональности. В делопроизводственных материалах областного уровня партийные и советские чиновники чаще подавали более обобщенную информацию, нередко критиковали районных работников из-за недооценки политического значения вопросов обустройства и закрепления переселенцев в местах расселения. Существенное влияние на формирование их оценок оказывали идеологические установки правящей верхушки Коммунистической партии. Большинство решений областного комитета КП(б)У были приняты совместно с исполкомом областного совета депутатов трудящихся.ru
dc.description.abstractThe purpose of the article is to identify the informative potential of the records of local authorities to highlight the main stages of settlement and the difficulties encountered by migrants during the adaptation in the areas of Donetsk region. The methodology of the research is based on a combination of general scientific (synthetic, analytical, logical), special-historical (chronological, historical-comparative), source-based (critical analysis) methods. The scientific novelty of the work is that the author for the first time revealed the informative capabilities of records management documents at the local level in studying the mechanism of implementation of state tasks in the organization of reception and accommodation of Ukrainians from Zakerzon and Donetsk region in the postwar period by local authorities. Some of the documents analyzed by the author are introduced into scientific circulation for the first time. Conclusions. Local record management documentation has significant information potential in studying the degree of implementation of measures to organize the accommodation, the course of the settlement of resettlers in the Donetsk region and the difficulties of the adaptation period. It contains a lot of detailed information, rich in facts, names and statistics, which can significantly supplement the source base of further research. The record management documents of the district authorities, whose representatives contacted the resettlers during the inspections of the condition of the resettlers' households, together with the statement of facts, contain evaluative judgments and elements of emotionality. The documents of the district authorities, whose representatives contacted the resettlers during the inspections of the condition of the resettlement farms, together with the statement of facts, contain evaluative judgments and elements of emotionality. In record management materials at the region level, party and Soviet officials often criticized district workers for underestimating the political significance of the issue of resettlement and adaptation of resettlers. The ideological attitudes of the ruling top of the Communist Party had a significant influence on the formation of their assessments. Most of the decisions of the Regional Committee of the CP(b)U were adopted jointly with the executive committee of the regional council of workers' deputies.en
dc.publisherВінниця : Твориuk_UA
dc.subjectукраїнські переселенці з Польщіuk_UA
dc.subjectадаптаціяuk_UA
dc.subjectділоводна документаціяuk_UA
dc.subjectДонецька областьuk_UA
dc.subjectпереселенцы из Польшиuk_UA
dc.subjectадаптацияuk_UA
dc.subjectделопроизводственная документацияuk_UA
dc.subjectДонецкая областьuk_UA
dc.subjectUkrainian resettlers from Polanduk_UA
dc.subjectadaptationuk_UA
dc.subjectrecord management documentationuk_UA
dc.subjectDonetsk regionuk_UA
dc.titleМісцева діловодна документація як джерело до вивчення заходів місцевої влади з організації прийому та облаштування українських переселенців із Польщі на території Донецької області у 1945–1946 рр.uk_UA
dc.title.alternativeМестная делопроизводственная документация как источник для изучения мероприятий местной власти по организации приема и обустройства украинских переселенцев из Польши на территории Донецкой области в 1945–1946 гг.uk_UA
dc.title.alternativeLocal Records Management Documentation as a Source for Studying Local Government Measures for Organization of Reception and Accommodation of Ukrainian Resettlers from Poland on the Territory of Donetsk Region in 1945-1946uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record