Show simple item record

dc.contributor.authorМузичко, Марія Миколаївна
dc.contributor.authorМузычко, М.М
dc.contributor.authorMuzychko, M.M.
dc.date.accessioned2021-06-03T10:19:11Z
dc.date.available2021-06-03T10:19:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationМузичко Марія Миколаївна. Засоби політкоректного мовлення в англомовному масмедійному дискурсі початку ХХІ століття (на матеріалі американських газет) : курсова робота / М.М. Музичко; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021 – 23с – Бібліогр. : с 20-23 – На правах рукописуuk_UA
dc.identifier.otherУДК 811.111‘38‘06
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/8588
dc.description.abstractУ даній курсовій роботі розглядається феномен «політична коректність» та його реалізації у дискурсі американських масмедіа у XXI століті (2014-2021 рр.). Актуальність теми роботи зумовлена інтересом до вивчення політкоректної лексики в англійському медіа-дискурсі початку 21 століття на основі американських газет, що, в свою чергу, пояснюється зростанням процесів глобалізації та міжнародного розвитку, інтеграції та співпраці в суспільстві. Об'єктом дослідження є політкоректна лексика в американських газетах у 21 столітті (2014-2021). Предметом дослідження є лінгвістичний, прагматичний та культурний аспекти функціонування політично коректних висловів в американських газетах у 21 столітті (2014-2021). Під "політкоректністю" прийнято розуміти таку ідеологію, яка передбачає використання так званих нейтральних термінів, що замінюють будь-які прямі позначення явищ та об'єктів. Основною причиною появи та розвитку політкоректності є небажання політиків та громадських діячів втратити частину електорату через використання неправильних виразів. У результаті аналізу було виявлено, що "політкоректність" передбачає скасування певних виразів та слів та заміну їх новими, політкоректними термінами. Основною функцією різних газетних статей є надання певного впливу на співрозмовника. У наш час велике значення при написанні статей для газет надається плануванню та підготовці, в процесі яких враховується вік людей, про яких буде стаття, а також гендерні та етнічні особливості, політичні погляди та переконання. В результаті аналізу політкоректності в контексті англомовних засобів масової інформації можна зробити наступні висновки: 1. Етнічна політкоректність склалася в останній половині 20 століття у відповідь африканців, яких ображала присутність мови, що принижує їх гідність. Згодом рух було прийнято іншими меншинами: мексиканцями, азіатами тощо. 2. Феміністки розвивалися до гендерної нейтральності, замінюючи морфеми, включаючи «-мен» та «-ess», гендерно-нейтральними, або обираючи відповідний евфемізм. Окрім морфем, феміністичний рух критикує лексичні одиниці, що, на їх думку, є неприйнятними при призначенні жінок, оскільки вони можуть мати негативний вплив на їх психічний та фізичний стан. 3. Велика частина політичної коректності - це соціальна політична коректність. У межах цього типу не існує єдиного переліку політично коректних словникових запасів та норм. Іноземні ЗМІ включають певний словниковий запас, роблять певні певні професії більш бажаними, наголошують на повазі до людей похилого віку та звертаються до забобонів, підкреслюючи недоліки. АННОТАЦИЯ В данной курсовой работе рассматривается феномен «политическая корректность» и его реализации в дискурсе американских масс-медиа в XXI столити (2014-2021 гг.). Актуальность темы работы обусловлена интересом к изучению политкорректной лексики в английском медиа-дискурсе начале 21 века на основе американских газет, что, в свою очередь, объясняется ростом процессов глобализации и международного развития, интеграции и сотрудничества в обществе. Объектом исследования является политкорректная лексика в американских газетах в 21 веке (2014-2021). Предметом исследования является лингвистический, прагматичный и культурный аспекты функционирования политически корректных высказываний в американских газетах в 21 веке (2014-2021). Под "политкорректностью" принято понимать такую идеологию, которая предусматривает использование так называемых нейтральных терминов, заменяют любые прямые обозначения явлений и объектов. Основной причиной появления и развития политкорректности является нежелание политиков и общественных деятелей потерять часть электората из-за использования неправильных выражений. В результате анализа было обнаружено, что "политкорректность" предусматривает отмену определенных выражений и слов и замену их новыми, политкорректными терминами. Основной функцией различных газетных статей является предоставление определенного воздействия на собеседника. В наше время большое значение при написании статей для газет предоставляется планированию и подготовке, в ходе которых учитывается возраст людей, о которых будет статья, а также гендерные и этнические особенности, политические взгляды и убеждения. В результате анализа политкорректности в контексте англоязычных средств массовой информации можно сделать следующие выводы: 1. Этническая политкорректность сложилась в последней половине 20 века в ответ африканцев, которых оскорбляла присутствие языка, унижает их достоинство. Впоследствии движение было принято другими меньшинствами: мексиканцами, азиатами и тому подобное. 2. Феминистки развивались в гендерной нейтральности, заменяя морфемы, включая «мен» и «-ess», гендерно-нейтральными, или выбирая соответствующий эвфемизм. Кроме морфем, феминистическое движение критикует лексические единицы, что, по их мнению, являются неприемлемыми при назначении женщин, поскольку они могут оказать негативное влияние на их психическое и физическое состояние. 3. Большая часть политической корректности - это социальная политическая корректность. В рамках этого типа не существует единого перечня политически корректных словарных запасов и норм. Иностранные СМИ включают определенный словарный запас, делают определенные определенные профессии более желанными, отмечают уважении к старикам и обращаются к суевериям, подчеркивая недостатки. ANNOTATION The course paper examines the phenomenon of "political correctness" and its implementation in the discourse of the American media in the XXI century (2014-2021). The relevance of the topic is due to the interest in the study of politically correct vocabulary in the English media discourse of the early 21st century on the basis of American newspapers, which, in turn, due to the growth of globalization and international development, integration and cooperation. The object of research is politically correct vocabulary in American newspapers in the 21st century (2014-2021). The subject of the study is the linguistic, pragmatic and cultural aspects of the functioning of politically correct statements in American newspapers in the 21st century (2014-2021). It was found that "political correctness" involves the abolition of certain expressions and words and their replacement by new, politically correct terms. By "political correctness" is meant an ideology that involves the use of so-called neutral terms that replace any direct designation of phenomena and objects. The main reason for the emergence and development of political correctness is the reluctance of politicians and public figures to lose part of the electorate through the use of incorrect expressions. During the work we managed to come to such conclusions. The main function of various newspaper articles is to provide some influence on the interlocutor. Nowadays, great importance in writing articles for newspapers is given to planning and preparation, which takes into account the age of the people about whom the article will be, as well as gender and ethnic characteristics, political views and beliefs. As a result of the analysis of political correctness in the context of English-language mass media the following conclusions can be made: 1. Ethnic political correctness developed in the last half of the 20th century in response to Africans who were offended by the presence of language that degraded their dignity. Later, the movement was adopted by other minorities: Mexicans, Asians, and so on. 2. Feminists have evolved to gender neutrality, replacing morphemes, including "-men" and "-ess", with gender-neutral ones, or choosing the appropriate euphemism. In addition to morphemes, the feminist movement criticizes lexical items that they believe are unacceptable when assigning women because they can have a negative impact on their mental and physical condition. 3. Much of political correctness is social political correctness. Within this type, there is no single list of politically correct vocabulary and norms. Foreign media include a certain vocabulary, make certain professions more desirable, emphasize respect for the elderly and address superstitions, emphasizing the shortcomings.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінницяuk_UA
dc.subjectполіткоректність, газета, ЗМІ, етнічні меншини, гендерна дискримінація, сексуальні меншини, дискримінаціяuk_UA
dc.subjectполиткорректность, газета, СМИ, этнические меньшинства, гендерная дискриминация, сексуальные меньшинства, дискриминацияuk_UA
dc.subjectpolitical correctness, newspaper, media, ethnic minorities, gender discrimination, sexual minorities, discriminationuk_UA
dc.titleЗасоби політкоректного мовлення в англомовному масмедійному дискурсі початку ХХІ століття (на матеріалі американських газет) : курсова роботаuk_UA
dc.title.alternativeСредства политкорректной речи в англоязычном массмедийном дискурсе начала XXI века (на материале американских газет) : курсовая работаuk_UA
dc.title.alternativeMeans of political correctness in English media discourse of the early 21-st century (based on the American newspapers) : course paperuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record