Show simple item record

dc.contributor.authorЗінько, Юрій
dc.contributor.authorЗинько, Юрий
dc.contributor.authorZinko, Yurii A.
dc.date.accessioned2021-03-23T16:30:02Z
dc.date.available2021-03-23T16:30:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationЗінько Ю. Події Української революції 1917 – 1921 рр. на теренах Поділля у дослідженнях професора Миколи Кравця / Юрій Зінько, Олександр Кравчук // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / гол. ред. О. А. Мельничук; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – Вип. 35 – с. 109-117. – DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-109-117uk_UA
dc.identifier.otherУДК 930.1:929 Кравець]:94(477.43/44)«1917/1921»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7722
dc.descriptionІсторія України. Історія Поділля. Українська революція. 1917 – 1921 рр. М. Кравецьuk_UA
dc.description.abstractМетою статті є спроба на основі аналізу наукових досліджень, творчої спадщини професора Миколи Кравця висвітлити події військово-політичного, громадського, економічного життя на теренах Поділля у період Української революції 1917 – 1921 рр. та репрезентувати його погляд на значення подій, ідей, людей та інституцій у процесі творення української держави. Методологія дослідження ґрунтується на вивченні і критичному аналізі наукових та історико-публіцистичних праць Миколи Кравця. Застосування універсальних дослідницьких принципів історизму, наукової об’єктивності й системності дозволило, на основі представлення регіональної ситуації у подільському краї, проаналізувати основні віхи процесу українського державотворення означеного періоду. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що праці професора Миколи Кравця, який серед перших українських науковців на початку 1990-х рр. розпочав роботу з дослідження історії Української революції, демонструють концептуальну цілісність розуміння подій революції й показують, що в її основі були демократичні цінності та ідея українського державотворення. З’ясовано, що у перші роки незалежності України йому вдалося накопичити значний, раніше недоступний, для вивчення фактичний матеріал, зокрема, й матеріали місцевих газет 1917 – 1921 рр., та підготувати низку досліджень щодо військово-політичних подій означеного історичного періоду на подільських теренах. Також представленням масштабних військових битв на Вінниччині, автор доводить, що вони є доказом боротьби Української Народної Республіки з неукраїнськими арміями та розглядає українські антибільшовицькі повстання як війну проти іноземного чужорідного завойовника. Праці Миколи Кравця вирізняються зваженими історичними оцінками дій окремих осіб революційної доби, аналізом причин поразки Української революції та її вплив на подальшу долю українського народу. Висновки. На основі аналізу історіографічної та джерельної бази можна зазначити, що у творчій спадщині професора Кравця М. М. подано осмислення подій Української революції 1917 – 1921 рр., у висвітленні яких автор виходив із державницького підходу, прагнув всебічно показати вміння народу зорганізуватися на місцях задля справи розбудови та захисту української держави. Українська революція зазнала поразки, не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила українське суспільство та стала джерелом духовної сили у подальшій боротьбі за українську державність та незалежність.uk_UA
dc.description.abstractЦелью статьи является попытка, на базе анализа научных исследований, творческого наследия профессора Николая Кравца осветить события военно-политической, экономической жизни на Подолье в период Украинской революции 1917 – 1921 гг. и представить его взгляд на значение событий, идей, людей и институтов власти в процессе создания украинского государства. Методология исследования базируется на изучении и критическом анализе научных и историко-публицистических трудов Николая Кравца. Применение универсальных исследовательских принципов историзма, научной объективности и системности позволило, на основании раскрытия региональной ситуации в подольском регионе, дать анализ основным этапам процесса построения украинского государства в исследуемый период. Научная новизна исследования состоит в том, что труды профессора Николая Кравца, который среди первых украинских ученых вначале 1990-х гг. начал работу по исследованию истории Украинской революции, демонстрируют концептуальную целостность понимания событий революции и показывают, что в ее основе были демократические ценности и идея украинской государственности. Установлено, что в первые годы независимости Украины ему удалось собрать значительный, ранее недоступный для изучения фактический материал, в частности, и материалы местной прессы 1917 – 1921 гг., и подготовить ряд исследований по военно-политическим событиям исследуемого исторического периода в подольском крае. А так же раскрытием масштабных военных битв на Винниччине, автор утверждает, что они есть доказательством борьбы Украинской Народной Республики с неукраинскими армиями и рассматривает украинские антибольшевистские восстания как войну против иностранного чужеродного завоевателя. Труды Николая Кравца отличаются взвешенными историческими оценками действий отдельных личностей революционного времени, анализом причин поражения Украинской революции и ее влияние на дальнейшую судьбу украинского народа. Выводы. Проанализировав историографию и источниковую базу следует отметить, что в творческом наследии профессора Н. Н. Кравца дана оценка событиям Украинской революции 1917 – 1921 гг., в освещении которых автор исходил из государственного подхода, всесторонне раскрыл стремление народа объединиться для построения и защиты украинского государства. Украинская революция потерпела поражение, не достигла своей окончательной цели, но она внутренне изменила украинское общество и стала источником духовной силы в дальнейшей борьбе за украинскую государственность и независимость.ru
dc.description.abstractThe purpose of the article is to cover the events of military-political, social, economic life in Podillya during the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921 and to represent his view on the significance of events, ideas, people and institutions based on the analysis of scientific research, creative heritage of Professor Mykola Kravets. in the process of creating the Ukrainian state. The research methodology is based on the study and critical analysis of scientific and historical- journalistic works of Mykola Kravets. The application of universal research principles of historicism, scientific objectivity and systematics allowed, based on the representation of the regional situation in the Podolsk region, to analyze the main milestones of the process of Ukrainian state formation of this period. The scientific novelty of the study is that the works of Professor Mykola Kravets, who was among the first Ukrainian scholars at the beginning 1990s to study the history of the Ukrainian Revolution, demonstrate the conceptual integrity of understanding the events of the revolution and show that it was based on democratic values and the idea of Ukrainian statehood. It was found that in the first years of Ukraine's independence he managed to accumulate significant, previously inaccessible for study factual material, including materials of local newspapers of 1917 – 1921s, and to prepare a number of studies on military and political events of this historical period in Podolia. Also presenting large-scale military battles in Vinnytsia, the author proves that they are evidence of the struggle of the Ukrainian People's Republic against non-Ukrainian armies and considers the Ukrainian anti-Bolshevik uprisings as a war against a foreign alien conqueror. Mykola Kravets's works are distinguished by balanced historical assessments of the actions of individuals of the revolutionary era, analysis of the causes of the defeat of the Ukrainian revolution and its impact on the future of the Ukrainian people. Conclusions. The creative heritage of Professor Kravets MM provides an understanding of the events of the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921s, in which the author proceeded from the state approach, sought to demonstrate the ability of people to organize on the ground. development and protection of the Ukrainian state. The Ukrainian revolution was defeated, did not achieve its ultimate goal, but it internally reborn Ukrainian society and became a source of spiritual strength in the further struggle for Ukrainian statehood and independence.en
dc.publisherВінниця : ТВОРИuk_UA
dc.subjectМикола Кравецьuk_UA
dc.subjectісторія Поділляuk_UA
dc.subjectУкраїнська революціяuk_UA
dc.subjectармія УНРuk_UA
dc.subjectнаціонально-визвольна боротьбаuk_UA
dc.subjectукраїнсько-польське співробітництвоuk_UA
dc.subjectНиколай Кравецuk_UA
dc.subjectистория Подольяuk_UA
dc.subjectУкраинская революцияuk_UA
dc.subjectармия УНРuk_UA
dc.subjectнационально-освободительная борьбаuk_UA
dc.subjectукраинско-польское сотрудничествоuk_UA
dc.subjectMykola Kravetsuk_UA
dc.subjecthistory of Podillyauk_UA
dc.subjectUkrainian revolutionuk_UA
dc.subjectarmy of the Ukrainian People's Republicuk_UA
dc.subjectnational liberation struggleuk_UA
dc.subjectUkrainian-Polish cooperationuk_UA
dc.titleПодії Української революції 1917 – 1921 рр. на теренах Поділля у дослідженнях професора Миколи Кравцяuk_UA
dc.title.alternativeУкраинская революция 1917 – 1921 гг. на Подолье в исследованиях профессора Николая Кравцаuk_UA
dc.title.alternativeEvents of the Ukrainian Revolution in 1917 – 1921s in Podillya in the Researches of Professor Mykola Kravetsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record