Show simple item record

dc.contributor.authorДобровольська, Н. В.
dc.contributor.authorDobrovolska, N. V.
dc.date.accessioned2021-02-01T12:05:13Z
dc.date.available2021-02-01T12:05:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationДобровольська Н. В. Особливості методики викладання дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 57, 2020. С. 32-40.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.091.33:004 (045)
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2412-1142-2020-57-32-40
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6976
dc.descriptionвища освіта;uk_UA
dc.description.abstractНині стан комп’ютерної грамотності та комп’ютерної культури майбутніх фахівців сфери гостинності бажає бути кращим, адже робота у сфері послуг вимагає теоретичних та практичних знань про інформаційні системи та технології, навичок роботи з програмними продуктами. Проте, майбутні фахівці готельно-ресторанної справи, як правило лише на першому курсі вивчають дисципліну «Економічна інформатика» та на четвертому курсі за вибором дисципліну «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі». На вивчення дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі» згідно навчальних планів відведено 180 год. / 6 кредитів, причому 124 год. це самостійна навчальна діяльність. Слід зазначити, що сфера ІТ є досить динамічною галуззю, тому викладання даної дисципліни має бути спрямоване на розв’язання двох завдань: розвиток самостійної активності студентів та інтеграцію відомих знань до нових інформаційних технологій у сфері гостинності. Метою статті є визначення та теоретичне обґрунтування особливостей методики викладання дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі», а також дослідження педагогічних умов використання проектних методів, індивідуальної дослідницької роботи, ігрових методів навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Використовуючи методи спостереження, природного експерименту та самоспостереження до студентів 4 курсу майбутніх фахівців сфери гостинності, визначили такі показники роботи студентів, як: швидкість виконання завдання, точність слідування алгоритму розв’язання задачі та ознаки творчості при виконанні дослідницької роботи, що є передумовою формування професійних компетенцій. Зазначимо також, що визначені нами показники роботи студентів значно зростають в процесі використання ігрових та проектних методів при викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі». Проте в експериментальній групі творчий підхід до виконання дослідницької роботи значно був гірший, оскільки творчість не любить обмежень у часі. Натомість, у не експериментальній групі рівень креативності був значно вищий, проте гіршою була швидкість виконання роботи, точність слідування алгоритму. В цілому за результатами сесії рівень знань в експериментальній групі був значно вищим (якість знань 85%, на відміну від 68%) Таким чином, використання проектних методів та індивідуальної дослідницької роботи, а також ігрових методів навчання, зокрема рольових ігор, є досить ефективним методом підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності нового типу, що сприяє підготовці фахівця, добре підготовленого до трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного середовища. І саме такий підхід до викладання комп’ютерних дисциплін сприяє прискоренню зворотного зв’язку у процесі виконання проектних завдань і спонукання студентів до системного само оцінювання, що сприятиме якості засвоєння знань.uk_UA
dc.description.abstractThis article discusses the peculiarities of teaching methods of the discipline "Information systems and technologies in the hotel and restaurant business." Currently, work in the field of services requires theoretical and practical knowledge of information systems and technologies, skills in working with software products. Note that currently the state of computer literacy and computer culture of future professionals in the field of hospitality is quite low. Future specialists in hotel and restaurant business study the discipline "Economic Informatics" only in the first year and the discipline "Information systems and technologies in the hotel and restaurant business" in the fourth year. ccording to the curriculum, 180 hours are allotted for studying the discipline "Information systems and technologies in the hotel and restaurant business". / 6 credits, with 124 hours. it is an independent educational activity. The field of information technology is quite dynamic. That is why the teaching of this discipline should be aimed at solving two tasks: the development of independent activity of students and the integration of knowledge into new information technologies in the field of hospitality. The purpose of the article is to study the pedagogical conditions of using project methods, individual research work, game teaching methods in the process of training future specialists in hotel and restaurant business. Using methods of observation, natural experiment and self-observation for 4th year students of future hospitality specialists, we identified such indicators of student work as: speed of task performance, accuracy of problem solving algorithm and signs of creativity in research work, which is a prerequisite for professional competencies. Іt should also be noted that the performance indicators of students defined by us significantly increase in the process of using game and design methods in teaching the disciplines "Information systems and technologies in the hotel and restaurant business." However, in the experimental group, the creative approach to the research work was much worse, because creativity does not like time constraints. Instead, in the non-experimental group, the level of creativity was much higher, but the speed of work, the accuracy of the algorithm was worse. In general, according to the results of the session, the level of knowledge in the experimental group was much higher (the quality of knowledge was 85%, as opposed to 68%) Thus, the use of design methods, individual research work, game teaching methods, in particular role- playing games, is a very effective method of training future professionals in the field of hospitality of a new type. And it is this approach to teaching computer science that helps to accelerate feedback in the process of project tasks and encourage students to systematic self-assessment, which contributes to the quality of knowledge acquisition.en
dc.publisherВінниця : ТОВ «Друк плюс»uk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectпідготовка майбутніх фахівців сфери гостинностіuk_UA
dc.subjectіндивідуальна дослідна роботаuk_UA
dc.subjectпроектна діяльністьuk_UA
dc.subjectрольові ігриuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.subjecttraining of future hospitality specialistsuk_UA
dc.subjectindividual research workuk_UA
dc.subjectproject activityuk_UA
dc.subjectrole-playing gamesuk_UA
dc.subjectlearning through actionuk_UA
dc.titleОсобливості методики викладання дисципліни «Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі»uk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of the method of teaching the discipline "Іnformation systems and technologies in the hotel and restaurant business"uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record