Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук., О.А.
dc.contributor.authorХоданіцька, О.О.
dc.contributor.authorВатаманюк, О.В.
dc.contributor.authorВергеліс, В.І.
dc.contributor.authorШевчук, О.А.
dc.contributor.authorХоданицкая, Е.А.
dc.contributor.authorВатаманюк, О.В.
dc.contributor.authorВергелис, В.И.
dc.contributor.authorShevchuk, O.A.
dc.contributor.authorKhodanitska, O.O.
dc.contributor.authorVatamanyuk, О.V.
dc.contributor.authorVergelis, V.I.
dc.date.accessioned2020-12-23T09:38:24Z
dc.date.available2020-12-23T09:38:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationШевчук О.А., Ходаніцька О.О., Вергеліс В.І., Ватаманюк О.В. Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020. №17. С. 42–50.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6506
dc.descriptionбіологія;овочівництвоuk_UA
dc.description.abstractОдним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових процесів та продуктивності рослин редису під впливом препаратів ретардантної дії Хлормекватхлориду та Етефону. Дослідження проводили на рослинах редису сорту Зоря. Проведено обробку рослин редису у фазі формування двох листків 0,25 %-им розчином Етефону та 0,25 %-им розчином Хлормекватхлориду до повного змочування листків, а контрольні рослини – водопровідною водою. У процесі досліджень визначено морфометричні показники рослин, площу листкової поверхні, урожайність та вміст хлорофілу у листках рослин. Застосування ретардантів Етефону (0,25 %) та Хлормекватхлориду (0,25 %) на рослинах редису сорту Зоря у фазу формування 2-х листків зумовлювало суттєві зміни у морфогенезі рослин: зменшувалась висота рослин, збільшувались маси листків, коренеплодів та площа листкової поверхні. Обробка рослин етиленпродуцентом Етефоном (0,25 %) гальмувала висоту рослин на 19 %, а застосування онієвого ретарданту Хлормекватхлориду (0,25 %) пригнічувало ріст на 4 %. Досліджено, що за використання ретардантів збільшувалась кількість та маса листків у досліджуваних рослин редису у порівняні з контрольним варіантом: за дії Етефону (0,25 %) на 14% та 5 % відповідно, а за обробки Хлормекватхлоридом (0,25 %) – на 14 % та 22 % відповідно. Встановлено, що ретарданти підвищували показники площі листкової поверхні рослин редису. За обробки Хлормекватхлоридом площа листкової поверхні підвищувалася на 22 % у порівняні з контролем. Застосування Етефону було менш ефективним, оскільки даний показник підвищувався лише на 11%. Препарати позитивно впливали на продуктивність рослин редису. За використання Етефону підвищувалась маса коренеплодів редису на 15 %, а за дії хлормекватхлориду – на 28 %.uk_UA
dc.description.abstractОдним из перспективных направлений в овощеводстве является повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам роста с одновременным увеличением продуктивности. Целью работы было освещение результатов исследований регуляции ростовых процессов и продуктивности растений редиса под влиянием препаратов ретардантного действия Хлормекватхлорида и Этефона. Исследования проводили на растениях редиса сорта Заря. Проведена обработка растений редиса на фазе формирования двух листьев 0,25 %-ным раствором Этефон и 0,25 %-ным раствором Хлормекватхлорид до полного смачивания листьев, а контрольные растения – водопроводной водой. В процессе исследований определены морфометрические показатели растений, площадь листовой поверхности, урожайность и содержание хлорофилла в листьях растений. Применённые ретарданты Этефон (0,25 %) и Хлормекватхлорид (0,25 %) на растениях редиса сорта Заря в фазу формирования 2-х листьев приводило к существенным изменениям в морфогенезе растений: уменьшалась высота растений, увеличивались масса листьев, корнеплодов и площадь листовой поверхности. Обработка растений етиленпродуцентом Этефон (0,25 %) тормозила высоту растений на 19 %, а применение иониевого ретарданта Хлормекватхлорида (0,2 5%) подавляло рост на 4 %. Доказано, что при использовании ретардантов увеличивалось количество и масса листьев в исследуемых растений редиса по сравнению с контрольным вариантом: за действия Этефона (0,25 %) на 14 % и 5 % соответственно, а при обработке Хлормекватхлоридом (0,25 %) - на 14 % и 22 % соответственно. Установлено, что ретарданты повышали показатели площади листовой поверхности растений редиса. При обработке Хлормекватхлоридом площадь листовой поверхности повышалась на 22 % по сравнению с контролем. Применение Этефона было менее эффективным, поскольку данный показатель повышался только на 11 %. Препараты положительно влияли на продуктивность растений редиса. При использовании Этефона повышалась масса корнеплодов редиса на 15 %, а за действия Хлормекватхлорида - на 28 %.ru
dc.description.abstractThe increase of the plants resistance to unfavorable environmental factors while increasing productivity plants is one of the perspective ways in vegetable growing. The purpose of our research was to highlight the results of studies of the regulation of growth processes and productivity of radish plants under the influence of drugs with retardant action - chlormequatchloride and ethephon. Our studies were performed on radishes of the Zorya variety. Radish plants were treated in the phase of formation of two leaves with 0.25% solution of ethephon and 0.25% solution of chlormequatchloride until complete wetting of the leaves. The control plants were treated with water. During the research the morphometric parameters of plants, leaf surface area, yield and chlorophyll content in plant leaves were determined. The use of retardants ethephon (0.25%) and chlormequatchloride (0.25%) on Zorya radish plants in the phase of 2-leaf formation caused the important changes in plant morphogenesis. It was established that plant height decreased, mass of the leaf and root enlarged, the area of leaf surface increased. Treatment of plants with ethyleneproducent ethephon (0.25%) inhibited growth of plant by 19% in height. The use of retardant chlormequatchloride (0.25%) inhibited growth by 4%. It was investigated that the use of retardants increased the number and weight of leaves in comparison with the control radish plants. Under the action of ethephon (0.25%) these indicators increased by 14% and 5%, accordingly, and under chlormequatchloride (0.25%) treatments - by 14% and 22%. It was found that the use of retardants increased the leaf surface area of radish plants. The leaf area increased by 22% when were treated with chlormequatchloride. The use of ethephon was less effective, because this parameter increased by only 11%. The use of growth regulators had a positive effect on the productivity of radish plants. The application of ethephon increased the weight of radish roots by 15%, the use of chlormequatchloride caused the enlarging weight of radish roots by 28%.en
dc.subjectморфогенезuk_UA
dc.subjectплоща листкової поверхніuk_UA
dc.subjectпродуктивністьuk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectредисuk_UA
dc.subjectморфогенезuk_UA
dc.subjectплощадь листовой поверхностиuk_UA
dc.subjectпродуктивностьuk_UA
dc.subjectретардантыuk_UA
dc.subjectредисuk_UA
dc.subjectmorphogenesisuk_UA
dc.subjectleaf surface areauk_UA
dc.subjectproductivityuk_UA
dc.subjectretardantsuk_UA
dc.subjectradishesuk_UA
dc.titleОсобливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантівuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности ростовых процессов и продуктивность редиса за использования ретардантовuk_UA
dc.title.alternativeFeatures of growth processes and productivity of radish plants under the influence of retardantsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record