Show simple item record

dc.contributor.authorЗузяк, Т. П.
dc.contributor.authorZuzyak, T.
dc.date.accessioned2020-10-23T10:44:42Z
dc.date.available2020-10-23T10:44:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЗузяк Т. П. Особливості викладання навчальних дисциплін у подільській духовній семінарії (XIX – початок XX століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 195-199uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.015(477.43/.44) «18-19»
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5545
dc.descriptionОсвіта. Педагогіка. Викладання. Подільська духовна семінаріяuk_UA
dc.description.abstractУ статті на основі історико-педагогічних досліджень подільського краю, літературних та архівних джерел розглянуто особливості викладання навчальних дисциплін у Подільській духовній семінарії XIX – початку ХХ століття. Розкрито специфіку педагогічного процесу семінарії, яка дала можливість великій кількості педагогічних кадрів поглибити знання, вивчити нові прогресивні методи навчання. Розглянуто викладання німецької мови учнів перших та других класів по натурально-практичному та синтаксичному методу, розглянуто викладання французької мови по підручникам Гросмана і Шмідта, І. Каре, К. Оже, охарактеризовано викладання психології та логіки у учнів третього класу семінарії, літургіки та гомілетики у учнів п’ятого та шостого класу. Приведені для прикладу теми письмових робіт учнів усіх класів з різних дисциплін навчального курсу, які були направлені на покращення засвоєння учнями знань. Підкреслюється роль та значення духовної освіти в історії становлення вітчизняної освітньої системи.uk_UA
dc.description.abstractВ статье на основе историко-педагогических исследований подольского края, литературных и архивных источников рассмотрены особенности преподавания учебных дисциплин в Подольской духовной семинарии XIX - начала ХХ века. Раскрыта специфика педагогического процесса семинарии, которая дала возможность большому количеству педагогических кадров углубить знания, изучить новые прогрессивные методы обучения. Рассмотрены преподавания немецкого языка учащихся первых и вторых классов по натурально-практическом и синтаксическом метода, рассмотрены преподавания французского языка по учебникам Гроссмана и Шмидта, И. Каре, К. Оже, охарактеризованы преподавания психологии и логики у учащихся третьего класса семинарии, литургики и гомилетике у учащихся пятого и шестого класса. Приведены для примера темы письменных работ учащихсяь всех классов по различным дисциплинам учебного курса, которые были направлены на улучшение усвоения учащимися знаний. Подчеркивается роль и значение духовного образования в истории становления отечественной образовательной системы.ru
dc.description.abstractThe article views the features of teaching in Podolia seminary XIX - early XX century using the basis of historical and educational research in Podolia region and literary and archival sources. The article reveals the seminary pedagogical process specific, which is the possibility to improve knowledge for teaching staff and learn new progressive teaching methods. Considered the teaching of German for students first and second classes using natural-practical and syntactic methods, considered the teaching of French using textbooks by Grossman and Schmidt, I. Kare, C. Auger, described teaching psychology and logic for the third grade students of seminaries, liturgy and homiletics for students of fifth and sixth grade. Give the examples of the written work of various subjects of all courses students, which improved student’s knowledge. Emphasized the role and importance of theological education in the history of the formation of the national educational system.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectПодільська духовна семінаріяuk_UA
dc.subjectнавчальні предметиuk_UA
dc.subjectгомілетикаuk_UA
dc.subjectлітургікаuk_UA
dc.subjectстатут духовних семінарійuk_UA
dc.subjectвикладання іноземних мовuk_UA
dc.subjectПодольская духовная семинарияuk_UA
dc.subjectучебные предметыuk_UA
dc.subjectгомилетикаuk_UA
dc.subjectлитургикаuk_UA
dc.subjectустав духовных семинарийuk_UA
dc.subjectпреподавания иностранных языковuk_UA
dc.subjectPodolia seminaryuk_UA
dc.subjectseminaryuk_UA
dc.subjectsubjectsuk_UA
dc.subjecthomileticsuk_UA
dc.subjectliturgyuk_UA
dc.subjectstatute of the seminariesuk_UA
dc.subjectteaching foreign languagesuk_UA
dc.titleОсобливості викладання навчальних дисциплін у подільській духовній семінарії (XIX – початок XX століття)uk_UA
dc.title.alternativeОсобенности преподавания учебных дисциплин в подольской духовной семинарии (XIX - начало XX века)uk_UA
dc.title.alternativeFeatures of teaching in Podolia seminary (XIX – early XX century)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record