Show simple item record

dc.contributor.authorГандабура, О. В.
dc.contributor.authorHandabura, O.
dc.date.accessioned2020-10-22T18:15:23Z
dc.date.available2020-10-22T18:15:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationГандабура О. В. Особливості реалізації професійного саморозвитку майбутніх педагогів / О. В. Гандабура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 169-172uk_UA
dc.identifier.otherУДК371.134+37.041 (045)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5533
dc.descriptionОсвіта. Професійна освіта. Саморозвиток майбутніх педагогівuk_UA
dc.description.abstractВ статті розглядається поняття професійного саморозвитку як психолого-педагогічне поняття, представлено визначення поняття професійного саморозвитку майбутніх учителів. Автор визначає показники професійного саморозвитку з погляду змістовно-мотиваційного, організаційно-діяльнісного, технологічного та діалогічного критерію. Розроблено структуру професійного саморозвитку майбутніх учителів, яка включає такі складники: когнітивно-емоційний, мотиваційний, технологічний та комунікативний. Це дало можливість визначити функції, етапи процесу професійного саморозвитку майбутніх учителів, умови його успішної організації. Однією з особливостей реалізації професійного саморозвитку майбутнього педагога є створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, яке визначається як складне системне утворення, що ґрунтується на безпосередній та опосередкованій взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу і проявляється в орієнтації навчально-виховного процесу на розкритті внутрішнього потенціалу студента, стимулюванні професійного розвитку та саморозвитку його особистості. Особистісно орієнтоване освітнє середовище представлене в єдності трьох основних компонентів: психологічного (особистісного), дидактичного (методичного) та предметного (зміст і засоби організації). Таке середовище реалізується поетапно: психодіагностичний, мотиваційний етапи, етап проблематизації, корекційний та творчий етапи. Автор аналізує методи інтерактивного навчання, які ефективно сприяють організації особистісно орієнтованого освітнього середовища.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается понятие профессионального саморазвития как психолого-педагогическое понятие, представлены определения понятия профессионального саморазвития будущих учителей. Автор определяет показатели профессионального саморазвития с точки зрения содержательно-мотивационного, организационно-деятельностного, технологического и диалогической критерию. Разработана структура профессионального саморазвития будущих учителей, которая включает такие составляющие: когнитивно-эмоциональный, мотивационный, технологический и коммуникативный. Это дало возможность определить функции, этапы процесса профессионального саморазвития будущих учителей, условия его успешной организации. Одной из особенностей реализации профессионального саморазвития будущего педагога является создание личностно ориентированного образовательной среды, определяется как сложное системное образование, основанное на непосредственном и опосредованной взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса и проявляется в ориентации учебно-воспитательного процесса на раскрытии внутреннего потенциала студента, стимулировании профессионального развития и саморазвития его личности. Личностно ориентированное образовательное среда представлена в единстве трех основных компонентов: психологического (личностного), дидактического (методического) и предметного (содержание и средства организации). такая среда реализуется поэтапно: психодиагностические, мотивационный этапы, этап проблематизации, коррекционный и творческий этапы. Автор анализирует методы интерактивного обучения, эффективно способствуют организации личностно ориентированного образовательной среды.ru
dc.description.abstractThe article distinguishes a notion of professional self-development as a psychological-pedagogical notion; presents the definition problem of the notion of professional self-development of the future teachers. The author defines the indexes of professional self-development in terms of content-motivation, organizational-activity, processual and dialogic criterion. The structure of professional self-development of future teachers, which includes the following components: cognitive, emotional, motivational, technological and communicative, has been worked out. This made it possible to determine the functions, stages of professional self-development of future teachers, the terms for its successful organization. One of the specific features of implementation of the future teachers’ professional self-development is the creation of a personality-oriented educational environment, which is defined as a complex system constitution, based on the direct and indirect interaction of the agents of educational process and is displayed in the promotion of professional development and self-development of a student’s personality. The personality-oriented educational environment is represented in the unity of three main components: psychological, didactic and subject. This environment is implemented in psycho-diagnostical, motivational stages, problematization stage, correctional and creative phases. The author analyzes the interactive learning methods that effectively promote the organization of personality-oriented educational environment. Key words: self-development, professional self-development, future teacher, the indexes of professional self-development, the structure of future teachers’ professional self-development, professional self-improvement, personal-oriented educational environment, methods of interactive learning.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectсаморозвитокuk_UA
dc.subjectпрофесійний саморозвитокuk_UA
dc.subjectмайбутній педагогuk_UA
dc.subjectпоказники професійного саморозвиткуuk_UA
dc.subjectструктура професійного саморозвитку майбутніх учителівuk_UA
dc.subjectпрофесійне самовдосконаленняuk_UA
dc.subjectособистісно орієнтоване освітнє середовищеuk_UA
dc.subjectметоди інтерактивного навчанняuk_UA
dc.subjectсаморазвитиеuk_UA
dc.subjectпрофессиональное саморазвитиеuk_UA
dc.subjectбудущий педагогuk_UA
dc.subjectпоказатели профессионального саморазвитияuk_UA
dc.subjectструктура профессионального саморазвития будущих учителейuk_UA
dc.subjectпрофессиональное самосовершенствованиеuk_UA
dc.subjectличностно ориентированное образовательная средаuk_UA
dc.subjectметоды интерактивного обученияuk_UA
dc.subjectself-developmentuk_UA
dc.subjectprofessional self-developmentuk_UA
dc.subjectfuture teacheruk_UA
dc.subjectthe indexes of professional self-developmentuk_UA
dc.subjectthe structure of future teachers’ professional self-developmentuk_UA
dc.subjectprofessional self-improvementuk_UA
dc.subjectpersonal-oriented educational environmentuk_UA
dc.subjectmethods of interactive learninguk_UA
dc.titleОсобливості реалізації професійного саморозвитку майбутніх педагогівuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности реализации профессионального саморазвития будущих педагоговuk_UA
dc.title.alternativeSpecific Features of Implementation of Future Teachers’ Professional Self-developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record