Show simple item record

dc.contributor.authorКравец, O.O.
dc.contributor.authorКравець, O.O.
dc.contributor.authorKravets, O.O.
dc.contributor.authorKuryata, V. G.
dc.contributor.authorКур'ята, В. Г
dc.contributor.authorКурьята, В.Г.
dc.date.accessioned2020-05-20T22:11:03Z
dc.date.available2020-05-20T22:11:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКравець О. О. Застосування етиленпродуценту есфону для прискорення дозрівання продукції томатів / О. О. Кравець, В. Г. Кур’ята // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2019-2020 н.р. – Вінниця, 2020. – с. – С. 205-218.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5049
dc.descriptionфізіологія рослинuk_UA
dc.description.abstractВикористання етиленпродуценту есфону на етапі 25 %-ї стиглості плодів суттєво прискорювало швидкість їх дозрівання, що призводило до скорочення кількості зборів з трьох до двох та збільшення частки ранньої продукції у структурі врожаю, що має економічний ефект. Дозрівання плодів томатів значною мірою визначалося інтенсивністю мацерації тканин плоду, в основі якої знаходяться процеси гідролізу полісахаридних компонентів клітинної стінки – геміцелюлоз і пектинів. Передзбиральна обробка призводила до збільшення загальної кислотності, зменшення вмісту вуглеводів та аскорбінової кислоти в плодах дослідних рослин у порівнянні із зрілими плодами томатів, які дозрівали у природних умовах без застосування етиленпродуценту. Дані зміни знаходяться в межах діапазону коливань якісних показників томатів.uk_UA
dc.description.abstractИспользование этиленпродуцента эсфона на этапе 25 %-ной спелости плодов существенно ускоряло скорость их созревания, что приводило к сокращению количества сборов с трех до двух и увеличению доли ранней продукции в структуре урожая, что имеет экономический эффект. Созревание плодов томатов в значительной мере определялось интенсивностью мацерации тканей плода, в основе которой находятся процессы гидролиза полисахаридных компонентов клеточной стенки  гемицеллюлоз и пектинов. Предуборочная обработка приводила к увеличению общей кислотности, уменьшение содержания углеводов и аскорбиновой кислоты в плодах исследовательских растений по сравнению со зрелыми плодами томатов, которые созревали в естественных условиях без применения этиленпродуцента. Данные изменения находятся в пределах диапазона колебаний качественных показателей томатов.ru
dc.description.abstractApplication of ethylene releasing compound esphon at the stage of 25 % fruit ripeness significantly accelerated the rate of their ripening, which led to a reduction in the number of harvests from three to two, an increase in the share of early crop production and has created economic benefits. The ripening of tomato fruit was largely determined by the intensity of maceration of fruit tissues, which is based on the processes of hydrolysis of cell wall polysaccharide components – hemicelluloses and pectins. Pre-harvest treatment led to an increase in total acidity, a decrease in the carbohydrates content and ascorbic acid in the fruits of treated plants compared to mature fruits of tomatoes that ripened in vivo without the ethylene releasing compound treatment. These changes are within the range of fluctuations in the tomato quality indicators.en
dc.publisherВінниця, 2020uk_UA
dc.subjectтомати (Solanum lycopersicum L.)uk_UA
dc.subjectетиленпродуцентиuk_UA
dc.subjectдозріванняuk_UA
dc.subjectклітинна стінкаuk_UA
dc.subjectякість продукціїuk_UA
dc.subjectтоматы (Solanum lycopersicum L.)uk_UA
dc.subjectэтиленпродуцентыuk_UA
dc.subjectсозреванияuk_UA
dc.subjectклеточная стенкаuk_UA
dc.subjectкачество продукцииuk_UA
dc.subjecttomatoes (Solanum lycopersicum L.)uk_UA
dc.subjectethylene releasing compounduk_UA
dc.subjectfruit ripeninguk_UA
dc.subjectcell walluk_UA
dc.subjectproduct qualityuk_UA
dc.titleЗастосування етиленпродуценту есфону для прискорення дозрівання продукції томатівuk_UA
dc.title.alternativeПрименение этиленпродуцента эсфона для ускорения созревания продукции томатовuk_UA
dc.title.alternativeAcceleration of tomato ripening under application of ethylene releasing compounduk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record