Recent Submissions

 • Медико-соціальне обґрунтування особливостей навчання підлітків та студентів домедичній допомозі 

  Гудзевич, Л.С.; Gudzewytch, L.S.; Прокопенко, Я. С.; Prokopenko, Y. S. (Вінниця, 2021, 2021)
  Стаття містить дані по формуванню навичок домедичної допомоги у підлітків та студентів. Досліджена ефективність симуляційних технологій в опануванні практичними навичками домедичної допомоги. Проведена оцінка теоретичних ...
 • Підготовка студентів біологів до використання педагогічних технологій у професійній педагогічній діяльності 

  Левчук, Н.В.; Levchyk, N.V. (Вінниця, 2021, 2021)
  У статті розглянуто зміст підготовки студентів біологів до використання сучасних педагогічних технологій у професійній педагогічній діяльності, що відповідає оволодінню основними компетенціями майбутніх вчителів за фахом. ...
 • Педагогічні умови та методика формування екологічної культури студентів у процесі туристично-краєзнавчої діяльності 

  Нікітченко, Л.О.; Nikitchenko, L.O. (Вінниця, 2021, 2021)
  В статті йдеться про формування екологічної культури студентів, є значним важелем впливу на екологічну ситуацію сьогодні та актуальним питанням в системі сучасної освіти та тенденцій виховання. Для формування екологічної ...
 • Антропометричні показники та функціональні резерви студентської молоді 

  Васильєва, С.О.; Vasylieva, S.O.; Степаненко, І.О.; Stepanenko, I.O. (Вінниця, 2021, 2021)
  Дослідження проводилися на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і полягали у обстеженні 105 студентів віком від 17 до 20 років, серед них 32 юнаки та 73 дівчат. В результаті ...
 • Вплив регуляторів росту на морфогенез Physalis philadelphica L. 

  Рогач, Т.І.; Rоgаch, T.I.; Sprut, O.V.; Спрут, О.В. (Вінниця, 2021, 2021)
  Стаття присвячена вивченню впливу регуляторів росту рослин з різним напрямком дії (1-нафтилоцтової кислоти, гіберелової кислоти, 6-бензиламінопурину, тебуконазолу та хлормекватхлориду) на морфометрію проростків фізалісу ...
 • Регуляція росту, розвитку та продуктивності перців за допомогою Вітазиму 

  Рогач, В.В.; Rоgаch, V.V.; Плотніков, В.В.; Plotnikov, V.V. (Вінниця, 2021, 2021)
  Стаття присвячена вивченню впливу стимулятора росту Вітазим на ріст, розвиток та продуктивність перців сорту Антей. Обробка препаратом зумовлювала збільшення лінійних розмірів перців, призводила до зростання кількості ...
 • Вплив інфекційної захворюваності на стан здоров’я й демографічні показники населення України. 

  Завальнюк, О. Л.; Zavalnyuk, O. L. (Вінниця, 2021, 2021)
  В статті розглянуті причини, що впливають на стан здоров’я дітей та дорослих в Україні, причини їх смертності й інвалідності. Проведений аналіз причин високого рівня інфекційної захворюваності населення України останніми ...
 • Вплив регулятора росту епіну на фізіологічні показники рослин квасолі сорту Присадибна 

  Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. A. (Вінниця, 2021, 2021)
  Розглянуто дію регулятора росту із адаптогенними властивостями епіну на рослини квасолі сорту Присадибна. Вивчено його вплив на ріст, формування листкового апарату та продуктивність рослин. Доведено, що за дії епіну ...
 • Проростання насіння льону за дії регуляторів росту 

  Ходаніцька, О. О.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, 2021, 2021)
  Ходаніцька О.О. Проростання насіння льону за дії регуляторів росту / О.О. Ходаніцька // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів ...
 • Продуктивність редису за дії різнонаправлених регнуляторів росту рослин 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Мотреску, М.Д.; Motrescu, M.D.; Зубчук, К.А.; Zubchuk, K.A.; Самородова, С.О.; Samorodovaya, S.A. (Вінниця, 2021, 2021)
  Застосування ретардантів етефону (0,25 %) та хлормекватхлориду (0,25 %) на рослинах редису сорту Зоря у фазу формування 2-х листків зумовлювало суттєві зміни у морфогенезі рослин: зменшувалась висота рослин, збільшувались ...
 • Формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів у процесі вивчення біології і екології 

  Баюко, Н.В.; Baiurko, N.V. (Вінниця, 2021, 2021)
  У статті обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів у процесі вивчення біології і екології. Визначено систему умінь прикладного характеру, що можуть бути сформованими ...
 • Вплив хлормекватхлориду на рослини родини Хрестоцвіті 

  Поливаний, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Polyvana, A.S.; Поливана, А.С.; Гуменюк, І.; Humeniuk, I.; Рогач, В.В.; Rоgаch, V.V. (Вінниця, 2021, 2021)
  Вивчено вплив ретарданту хлормекватхлориду на продуктивність, анатомічні, морфологічні особливості та функціонування листкового апарату олійних культур. Застосування препарату в період бутонізації призводило до збільшення ...
 • Структура авіфауни агроценозів Східного Поділля 

  Матвійчук, О. А.; Matviichuk, O. A.; Гладка, О.В.; Hladka, O.V. (Вінниця, 2021, 2021)
  Вивчений видовий склад населення птахів найхарактерніших для умов Східного Поділля типів агроландшафтів: орних земель, полезахисних лісосмуг, пасовищ і сіножатей. Дослідження проводили упродовж всіх сезонних періодів ...
 • Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологічні показники рослин сої 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, О. О.; Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Федорук, І. В.; Федорук, И. В.; Fedoruk, I. V. (2021)
  Специфіка дії антигіберелінових препаратів полягає у тому, що вони здатні впливати на процеси та інтенсивність, які неможливо скорегувати за допомогою агротехнічних заходів вирощування. Мета роботи полягала в науковому ...
 • Продуктивність насіння полуниці садової за дії біостимулюючих препаратів 

  Долішня, І. І.; Долишня, И. И.; Dolishnya, I. I.; Мотреску, М. Д.; Motrescu, M. D.; Андрушко, Р. В.; Андрушко, М. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, О. І.; Осаволюк, О. И.; Osavolyuk, O. I. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
  Встановлено, що застосовані регулятори росту рослин збільшували об’єм кореневої системи полуниці садової у всіх досліджуваних сортів. У рослин сорту Альбіон за дії Гетероауксину показник підвищувався на 12 %, за використання ...
 • Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі 

  Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Юрків, М. О.; Юркив, М. А.; Yurkiv, M. A. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
  Сівба з міжряддям 70 см дозволяє конюшині лучній інтенсивніше формувати надземну частину (на 25–30 % більше), що сприятливо позначається на індивідуальній продуктивності рослин, зміну приростів головного пагона та кореневої ...
 • Дія Реастиму та бурштинової кислоти на якісні характеристики насіння редису сорту Зоря 

  Андрушко, Р. В.; Andrushko, R. V.; Осаволюк, І. О.; Осаволюк, И. О.; Osavolyuk, I. O.; Долішня, І. І.; Dolishnya, I. I.; Долишня, И. И.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Sheffield : Science and education LTD, 2021)
  Передпосівна обробка насіння редису сорту Зоря стимуляторами росту Реастим та бурштиновою кислотою підвищувала якісні характеристики насіння – енергії проростання та схожість. Під впливом Реастиму(1 г/л) був виявлений ...
 • Physiological activity of plant growth stimulators 

  Ходаніцька, О.; Ходаницкая, Е.; Khodanitska, O.; Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Ткачук, О.; Tkachuk, O.; Матвійчук, О.; Матвийчук, О.; Matviichuk, O. (2021)
  У статті розглядається фізіологічна активність стимуляторів росту рослин на основі фітогормонів. Регулятори росту рослин за своєю природою є аналогами фітогормонів або модифікаторами їх дії. Отже, фізіологічний ефект ...
 • Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment 

  Шевчук, О.; Shevchuk, O.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2021)
  Досліджено вплив препаратів ангиберелінового типу з різним механізмом дії – паклобутразол (0,05%) і декстрел (0,3%) на формування листкової поверхні, структури фотосинтетичного апарату та особливостей функціонування листка ...
 • Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Cognum Publishing House, London, United Kingdom, 2021-01-14)
  В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури озимої пшениці сорту Богдана залежно від обробки препаратом інгібіторного типу – тебуконазолом (0,5 % та 1 %) ...

View more