Recent Submissions

 • Іншомовна підготовка майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти Республіки Польщі та Чеської Республіки 

  Громов, Є. В.; Громов, Е. В.; Gromov, Y. V. (Вінниця: Друк, 2020)
  У монографії з’ясовано стан вивченості досліджуваної проблеми у вітчизняній і закордонній педагогічній літературі; визначені базові поняття та концептуальні засади процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних ...
 • Врахування індивідуальних факторів: віку, здібностей і типу інтелекту у процесі автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів 

  Дмітренко, Н.Є.; Дмитренко, Н.Є.; Dmitrenko, N.I. (Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020)
  Стаття розглядає вплив деяких індивідуальних факторів, а саме віку, здібностей і інтелектуального типу студентів на процес автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування, який потребує активного ...
 • Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики. 

  Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н.Е.; Dmitrenko, N.Ye. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020)
  У монографії обґрунтовано теоретичні основи методичної системи автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики; здійснено системний аналіз теоретичних передумов та ...
 • Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх учителів 

  Ю.О. Бардашевська, Ю.О. Будас, С.М. Бучацька, Н.Є. Дмітренко, І.В. Доля, О.В. Жовнич, Н.В. Зарічанська, О.В. Зарічна, В.В. Кириленко, Н.М. Кириленко, Ю.В. Колядич, І.М. Лобачук, О.О. Малінка, Л.В. Мельник, І.І. Оніщук, А.І. Петрова, О.А. Подзигун, Г.П. Теклюк, О.М. Яцишин; Ю.О. Бардашевская, Ю.А. Будас, С.М. Бучацкая, Н.Е. Дмитренко, И.В. Доля, О.В. Жовнич, Н.В. Заричанская, Е.В. Заричная, В.В. Кириленко, Н.М. Кириленко, Ю.В. Колядич, И.Н. Лобачук, Е.А. Малинка, Л.В. Мельник, И.И. Онищук, А.И. Петрова, Е.А. Подзигун, А.П. Теклюк, О.М. Яцишин; Y.O. Bardashevs’ka, Yu.O. Budas, S.M. Buchats’ka, N.Ye. Dmitrenko, I.V. Dolya, O.V. Zhovnych, N.V. Zarichans’ka, O.V. Zarichna, V.V. Kyrylenko, N.M. Kyrylenko, Yu.V. Kolyadych, I.M. Lobachuk, O.O. Malinka, L.V. Mel’nyk, I.I. Onishchuk, A.I. Petrova, O.A. Podzygun, H.P. Teklyuk, O.M. Yatsyshyn (Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2019)
  У монографії висвітлено результати наукових розвідок проблеми навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх учителів. У даній роботі розглянуто теоретичні засади навчання професійно орієнтованого ...
 • Інформаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв 

  Дакалюк, О. О.; Тимощук, Н. М.; Гарник, А. А.; Тимощук, Н. Н.; Дакалюк, О. А.; Tymoshchuk, N. M.; Dakaliuk, О. О.; Harnyk, A. A. (Вісник НТУУ «КПІ», 2009)
  У статті обґрунтовано доцільність використання інформаційних технологій під час вивчення іноземної мови, що значно підвищує якість знань студентів, вказано на необхідність розробки дидактичних матеріалів нового покоління ...
 • Підготовка шкільного вчителя нового покоління: теоретичні та практичні аспекти 

  Змієвська, О.О.; Змиевская, О. О.; Zmiyevska, O. O.; Довгалюк, Т. А.; Dovhaliuk, T. A.; Глазунов, М. С.; Glazunov, M. S.; Глазунова, Т. В.; Glazunova, T. V.; Кузьміна, С. А.; Кузьмина, С. А.; Kuzmina, Svitlana A.; Лісниченко, А. П.; Лесниченко, А. П.; Lisnychenko, A.; Теклюк, Г. П.; Теклюк, А.П.; Tekliuk, G. P. (Вінниця: ВДПУ, 2020)
  У монографії висвітлено сучасні методи, прийоми, стратегії та засоби підготовки сучасного фахівця, вчителя англійської мови нового покоління. Значна увага приділяється гуманізації навчального процесу, яка досягається шляхом ...
 • МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі : матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції 

  Unknown author (Вінниця, 2019-03-14)
  Збірник містить матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі», підготовлені студентами та молодими науковцями з вищих навчальних закладів ...
 • Problem-based learning in teaching English as a foreign language: theoretical and practical issues 

  Бардашевська, Ю.О.; Бардашевская, Ю.О.; Bardashevska, Yu.O; Будас, Ю.О.; Budas, Yu.O.; Дмітренко, Н.Є; Дмитренко, Н.Е; Dmitrenko, N.Ye.; Доля, І.В; Dolia, I.V; Зарічна, О.В; Заричная, Е.В; Zarichna, O.V; Клос, Н.С; Klos, N.S; Колядич, Ю.В; Koliadych, Y. V.; Лиса, А.М; Лыса, А.Н; Lysa, A.M.; Мельник, Л.В; Melnyk, L.V; Петрова, А.І; Petrova, A.I.; Подзигун, О.А; Подзигун, Е.А; Podzihun, O.A.; Тарнауз, О.І; Tarnauz, O.I.; Теклюк, Г.П; Тэклюк, А.П; Tekliuk, A.P.; Терещенко, Л.Я; Tereshchenko, L.Ya.; Яцишин, О.М; Yatsyshyn, O.M. (Вінниця : Т. П. Барановська [вид.], 2017)
  У монографії висвітлено зміст і структуру проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Авторами запропоновано модель і етапи реалізації проблемно-орієнтованого навчання на ...
 • Problem-based learning in teaching English as a foreign language: theoretical and practical issues (Проблемно-орієнтоване навчання у викладанні англійської мови як іноземної: теоретичні і практичні питання) : monohrafiia 

  Бардашевська, Ю. О.; Бардашевская, Ю. О.; Bardashevska, Yu. O.; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А.; Budas, Yu. O.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Доля, І. В.; Dolia, I. V.; Зарічна, О. В.; Заречная, Е. В.; Zarichna, O. V.; Клос, Н. С.; Klos, N. S.; Колядич, Ю. В.; Koliadych, Yu. V.; Лиса, А. М.; Lysa, A. M.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L. V.; Петрова, А. І.; Петрова, А. И.; Petrova, A. I.; Подзигун, О. А.; Подзигун, Е. А.; Podzyhun, O. A.; Тарнауз, О. І.; Тарнауз, О. И.; Tarnauz, O. I.; Теклюк, Г. П.; Теклюк, А. П.; Tekliuk, H. P.; Терещенко, Л. Я.; Tereshchenko, L. Ya.; Яцишин, О. М.; Yatsyshyn, O. M. (Вінниця : ФОП Т. П. Барановська, 2017)
  Колективна монографія «Problem-Based Learning in Teaching English as a Foreign Language: Theoretical and Practical Issues» укладена групою авторів під загальною редакцією кандидата педагогічних наук, доц. Н. Є. Дмітренко ...