Show simple item record

dc.contributor.authorЦуруль, О. А.
dc.date.accessioned2023-11-13T21:26:56Z
dc.date.available2023-11-13T21:26:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationЦуруль О. А. Дистанційний курс як сучасна форма підготовки вчителя до реалізації тренінгових технологій навчання біології / О. А. Цуруль // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. – Вінниця: ВДПУ, 2023.– № 4. – С. 198-207.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.5.091.33-024.87:57
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2786-5754-2023-4-198-207
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11313
dc.descriptionПедагогіка. Біологія. Методика.uk_UA
dc.description.abstractМета статті полягає у розкритті змісту та структури авторського дистанційного курсу «Методика організації та проведення тренінгів у процесі вивчення біології», орієнтованого на розвиток у вчителів-практиків методичної готовності до реалізації тренінгових технологій навчання в освітньому процесі з біології. Дистанційний курс розглядається як сучасна форма підготовки вчителя. Дистанційний курс «Методика організації та проведення тренінгів у процесі вивчення біології» є короткотривалим он-лайн курсом на освітній платформі «Всеосвіта» (30 навчальних годин). У процесі конструювання змісту дистанційного курсу використано такі теоретичні методи дослідження, як аналіз, синтез, порівняння, моделювання та узагальнення. В основу розробки курсу покладено авторське навчально-методичне забезпечення методичної підготовки майбутніх учителів біології в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Це надає унікальну можливість вивчити інноваційні методи та засоби тренінгового навчання біології. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють кожному слухачу підбирати максимально ефективний темп та програму занять. Проєктування освітнього процесу здійснено на засадах компетентнісного підходу. Охарактеризовано особливості розгортання змісту курсу на рівні основних форм організації навчання (лекцій, практичних занять) та визначено відповідні результати навчання учителів біології. Проведено аналіз перших результатів запровадження авторського дистанційного курсу. Всі складники авторського курсу (зміст, завдання, оцінювання) були позитивно відзначені слухачами – вчителями біології. У статті наголошується, що малі дистанційні курси є новим напрямком не лише професійного розвитку вчителів, а й перспективною формою сучасної методичної підготовки у ЗВО студентів – майбутніх учителів біології.uk_UA
dc.description.abstractThis study aimed to investigate to content and structure of distance course «Methods of organizing and conducting trainings in the teaching biology». We believe that distance course is a modern form of teacher training for the implementation of training technologies for teaching biology. The distance course «Methods of organizing and conducting trainings in the teaching biology» is a small online course at the educational platform «Vseosvita» (30 training hours). Theoretical research methods such as analysis, synthesis, comparison, modeling, and generalization were used in the process of designing the content of the distance course. The basis of creating a course is authorial educational support of methodical training of future teachers of biology at the National Pedagogical Dragomanov University. This course provides a unique opportunity to study the innovative means of education and methods of implementation of training technologies for teaching biology. Modern information and communication technologies create opportunities to choose the most effective pace and program for each student. On the basis of competence-based approach carried out the design of the educational process. The peculiarities of realization of course content in different forms of methodical training (lectures and practical classes) are substantiated. The leading competences and methodical system of knowledge and skills are determined. The analysis of first results of introduction of this distance course is made. All the sections of the authorial course (objectives, contents, evaluation, etc.) were favourably evaluated by biology teachers. The article emphasizes that small online course is a new approach to teachers‟ professional development and promising form of modern methodical training of students-future teachers of biology.en
dc.subjectдистанційний курсuk_UA
dc.subjectтренінгuk_UA
dc.subjectосвітній процес з біологіїuk_UA
dc.subjectdistance learning courseuk_UA
dc.subjecttraininguk_UA
dc.subjecteducational process in biologyuk_UA
dc.titleДистанційний курс як сучасна форма підготовки вчителя до реалізації тренінгових технологій навчання біологіїuk_UA
dc.title.alternativeDistance course as a modern form of teacher training for the implementation of training technologies for teaching biologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record