Show simple item record

dc.contributor.authorНікітченко, Л. О.
dc.date.accessioned2023-11-07T09:32:14Z
dc.date.available2023-11-07T09:32:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationНікітченко Л. О. Біологічний експеримент у теорії і методиці шкільної біологічної освіти / Л. О. Нікітченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. – Вінниця: ВДПУ, 2023.– № 4. – С. 29 - 36.uk_UA
dc.identifier.otherУДК: 373.5.091.33:57.08
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2786-5754-2023-4-29-36
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11287
dc.descriptionПедагогіка. Методика викладання біології.uk_UA
dc.description.abstractУ статті йдеться про організацію навчального процесу на уроках біології з використанням біологічного експерименту. Сучасне суспільство вступило в новий етап розвитку, на якому найважливішим завданням системи освіти є формування особистості – найвищої цінності нації, її інтелектуального, культурного та всебічно розвиненого потенціалу. Основа концепції Нової української школи полягає в діяльнісному підході – тобто учні частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя. Тому метою статті є розкриття значення та можливості біологічного експерименту в теорії та методиці шкільної біологічної освіти. Застосування біологічного експерименту дозволяє вчителеві відобразити навколишній світ, викликати й активізувати відчуття, допомогти у формуванні біологічних уявлень, сприяти формуванню біологічних понять, дати можливість практично перевірити істинність біологічних знань. Метою біологічного експерименту є вплив на досліджуваний об‟єкт для отримання такої інформації, яка без цього впливу була б неможлива для спостереження, вивчення чи сприйняття. У статті визначено особливості біологічного експерименту, зокрема те, що він дозволяє за короткий проміжок часу наочно пояснити учням новий матеріал, допомогти в розумінні нового біологічного терміну, поняття, теорії, що є важливим для підвищення успішності навчання та економії часу на уроці. Проаналізовано питання впливу біологічного експерименту на формування предметної компетентності учнів, описано вимоги, які ставляться до шкільного біологічного експерименту, етапи проведення та засоби і методи, які варто використовувати на кожному етапі уроку. З‟ясовано, що експеримент дозволяє поєднувати набутий теоретичний матеріал з практичною діяльність в урочний або позаурочний час шляхом перетворення знань в дії. Загалом, формування дослідницьких умінь за допомогою систематичного біологічного експерименту дозволяє ґрунтовно засвоїти біологічні знання, підвищити якість освіти в цілому.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the organization of the educational process in biology lessons using a biological experiment at school. Modern society has entered a new stage of development in which the most important task of the education system is the formation of the individual - the highest value of the nation, its intellectual, cultural and comprehensively developed potential. The main concept of the New Ukrainian School is an active approach - that is, students do something more often instead of just sitting at their desks and listening to the teacher. Therefore, the purpose of our article is to reveal the meaning and possibility of a biological experiment in the theory and methodology of school biological education. The use of a biological experiment during biology lessons allows the teacher to reflect the reality of the surrounding world, to evoke and activate sensations, to help in the formation of biological ideas, to promote the formation of biological concepts, and to provide an opportunity to practically verify the truth of biological knowledge. The purpose of a biological experiment is to influence the object under study in order to obtain information that would be impossible to observe, study or perceive without this influence. The article discusses the specifics of a biological experiment. The peculiarity of the biological experiment is that it allows for a short period of time to visually explain new material to students, to help students understand a new biological term, concept, theory, which is important for improving the success of students' learning and saving time during lessons. The issue of the impact of a biological experiment on the formation of subject competence of students is analyzed, the requirements for a school biological experiment are described, the stages of conducting it and the tools and methods that should be used at each stage of the lesson are described. It was found that the experiment allows to combine the acquired theoretical material with practical activities in class or extracurricular time, by turning knowledge into action. In turn, the formation of research skills with the help of a systematic biological experiment allows you to thoroughly learn biological knowledge and improve the quality of education as a whole. A biological experiment during biology lessons can act as a universal means of learning. Taking into account the activity approach of the New Ukrainian School, today the experiment should become an integral part of teaching biology at school. The use of a school biological experiment as a teaching method makes it possible to obtain the results provided for by the state standard of general secondary education. A correctly designed biological experiment allows you to deepen and expand students' ideas about the experimental method of teaching biology, about the role and place of the experiment in the formation of biological education, about the relationship between theory and practice, and forms experimental and creative skills in students. It is worth noting that the biological experiment is not only an important teaching method, but also the main visual means of teaching in biology classes.en
dc.subjectбіологічний експеримент у школuk_UA
dc.subjectшкільний курс біологіїuk_UA
dc.subjectзаклади загальної середньої освітиuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.subjectbiological experiment at schooluk_UA
dc.subjectschool biology courseuk_UA
dc.subjectinstitutions of general secondary educationuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.titleБіологічний експеримент у теорії і методиці шкільної біологічної освіти.uk_UA
dc.title.alternativeBiological experiment in the theory and methods of school biological education.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record