Show simple item record

dc.contributor.authorМоскаленко, М. П.
dc.contributor.authorМіронець, Л. П.
dc.date.accessioned2023-11-07T09:22:01Z
dc.date.available2023-11-07T09:22:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationМоскаленко М. П. Можливості застосування інтеграції на рівні способів дій під час вивчення природознавства / М. П. Москаленко, Л. П. Міронець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. – Вінниця: ВДПУ, 2023.– № 4. – С. 21-28.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 371.321.1:57
dc.identifier.otherDOI: 10.31652/2786-5754-2023-4-21-28
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/11284
dc.descriptionВища освіта. Майбутні вчителі біології.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблему інтегрованого навчання, заснованого на діяльнісному підході. У межах цього підходу питання реалізації інтеграції на рівні способів дій (навичок) змісту навчальних предметів залишається актуальним. Тому мета статті полягає у виявленні та обґрунтуванні застосування конкретних прикладів діяльнісного підходу до інтеграції змісту навчального матеріалу при вивченні інтегрованого курсу «Природознавство» в 5-6 класі. Установлено, що створення і впровадження нових модельних програм «Пізнаємо природу» в межах природничої освітньої галузі – новий етап інтеграції змісту природничих наук у загальноосвітніх навчальних закладах. Визначено специфіку тематичного та діяльнісного підходу до інтеграції змісту навчальної дисципліни. Підкреслено, що діяльнісний підхід – це інтеграція на рівні способів дій, навичок. Набуття таких навичок у процесі навчання – головне завдання діяльнісного підходу. Навчання відповідно до такого підходу передбачає певну діяльність щодо тіл і явищ живої та неживої природи, дуже далеких між собою за походженням, природою, характеристиками, властивостями, що буде елементом інтегрованого навчання на рівні способів дій. Указано, що набуті навички надалі можуть бути використані для розв‟язання різноманітних навчальних та життєвих проблем природничого характеру. Підкреслено, що діяльнісний підхід до інтегрованого навчання забезпечує академічну свободу вчителя. Вона полягає в тому, що вчитель може змінити предмет дослідження, але його діяльність повинна відповідати роботі над певною проблематикою, запропонованою в модельній програмі. Зазначено, що специфікою вивчення природничих дисциплін є необхідність частину уроків проводити за межами школи. У календарно-тематичному плануванні потрібно передбачати години на проведення занять «у природі». Наведені в статті приклади діяльнісного підходу до побудови інтегрованого уроку природознавства в 5-6 класі допоможуть вчителям краще орієнтуватись в особливостях численних модельних програм «Пізнаємо природу», які сьогодні пропонуються для роботи.uk_UA
dc.description.abstractThe article considers the problem of integrated learning based on an activity approach. Within this method, the issue of integration at the level of modes of action (skills) of the content of the subjects remains relevant. Therefore, the purpose of the article is to identify and substantiate the application of the particular examples of activity approach to the integration of the educational material content while studying the integrated course "Natural Science" in 5-6th grades. The article states that the creation and implementation of new model programs "Know the Nature" within the educational field of natural sciences are a new stage of integration of the content of science in comprehensive educational institutions. It is determined what specifies the thematic and activity approach to the integration of the discipline content. The article emphasizes that the activity approach is integration at the level of modes of action, and skills. The main task of the activity approach is acquiring such skills in the learning process. While studying according to this method, some operations will be applied to the bodies and phenomena of animate and inanimate nature, which are quite distant in origin, character, features, and properties, that actually will be an element of integrated learning at the level of modes of action. It is specified that the acquired skills could be further used to solve various educational and life problems of a natural character. The article highlights that the activity approach to integrated learning provides a teacher with academic freedom. This means that it enables an educator to change the subject of the study as long as his actions are relevant to a certain issue described in the model program. It is outlined that in natural disciplines, there is a necessity to carry on some lessons outside the school. So, certain hours for classes in the open air should be reserved within the calendar-thematic planning. The examples of the activity approach in the design of an integrated natural science lesson in 5-6th grades could help teachers of this course to handle the features of the numerous model programs «Know the Nature», which are offered to implement.en
dc.subjectінтегроване навчанняuk_UA
dc.subjectприродознавствоuk_UA
dc.subjectмодельна програмаuk_UA
dc.subjectдіяльнісний підхідuk_UA
dc.subjectintegrated learninguk_UA
dc.subjectnatural scienceuk_UA
dc.subjectmodel programuk_UA
dc.subjectactivity approachuk_UA
dc.titleМожливості застосування інтеграції на рівні способів дій під час вивчення природознавства.uk_UA
dc.title.alternativePotential to implement integration at the level of modes of action while studying natural scienceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record