Show simple item record

dc.contributor.authorОхотнікова, Олена
dc.contributor.authorДорош, Вікторія
dc.date.accessioned2023-02-07T17:43:16Z
dc.date.available2023-02-07T17:43:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationОхотнікова О. Деякі питання публічного адміністрування планування використання земель в Україні та в деяких провідних країнах світу / Олена Охотнікова, Вікторія Дорош // Публічне управління і право: історія, теорія, практика : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Кононенко (гол. ред.), О. І. Яременко (заступ. гол. ред.), О. І. Вальчук (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – С. 75-80uk_UA
dc.identifier.otherУДК 35.071
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/10309
dc.descriptionПраво. Публічне адміністрування. Планування використання земельuk_UA
dc.description.abstractУ науковій статті на основі праць вітчизняних вчених, дослідників та сучасного законодавства проаналізовано актуальні питання публічного адміністрування планування використання земель. Наголошено на різних поглядах науковців щодо визначення поняття публічного адміністрування, вказано його співвідношення з терміном «державне управління» та виявлено недолік законодавства щодо відсутності розмежованості між ними. Авторами дослідження було проведено аналіз основних засад реалізації планування використання земель. Проаналізовано здійснення планування на різних рівнях діяльності суб’єктів публічного управління та зазначено форми й види здійснення планування в Україні. Акцентовано увагу на спеціальних органах влади, що здійснюють реалізацію планування як на державному, так і місцевому рівнях та проаналізовано основні їх завдання. Окрім цього, авторами дослідження було зосереджено увагу й на визначенні особливостей багатоманітних моделей планування використання земель у зарубіжних країнах, зокрема, в Сполучених штатах Америки, Республіці Польща, Канаді та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. На основі цього аналізу визначено спільні риси форм здійснення публічного адміністрування планування використання земель в провідних державах світу. З урахуванням усіх недоліків та внесенням доповнень, які є необхідними для забезпечення успішного здійснення повноважень щодо реалізації планування суб’єктами публічного управління, авторами статті виявлено найбільш вдалу та ефективну модель здійснення планування в Україні. З’ясовано, яку роль публічне адміністрування планування земель відіграє в сфері земельних відносин в Україні та в провідних країнах світу.uk_UA
dc.description.abstractThe scientific article is based on the works of blighty scientists, researchers and modern legislation. Current issues of public administration of land use planning are analyzes. The different views of scholars on the definition of public administration are emphasized. The authors consider a relationship with the term «public administration» and the lack of legislation on the lack of distinction between them. The authors of the study analyze the basic principles of land use planning. The implementation of planning at different levels of activity of public administration entities is analyzed and the forms of planning in Ukraine and their types are indicated. We focus on special authorities that implement planning at state and local levels and analyze their main tasks. In addition, the authors of the study focus on identifying the features of diverse land use planning models in foreign countries, in particular, in the United States, the Republic of Poland, Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Based on this analysis, we the common features of the forms of public administration of land use planning in the leading countries of the world are identified. We have identified the most successful and effective model of planning in Ukraine, taking into account all its shortcomings and making additions that are necessary to ensure the successful realization of the authority to implement planning by public entities. The authors clarified the role of public administration of land plans in the field of land relations in Ukraine and in the leading countries of the world.en
dc.publisherВінниця : Друкuk_UA
dc.subjectпублічне адмініструванняuk_UA
dc.subjectплануванняuk_UA
dc.subjectвикористання земельuk_UA
dc.subjectУкраїнаuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectplanninguk_UA
dc.subjectland useuk_UA
dc.subjectUkraineuk_UA
dc.titleДеякі питання публічного адміністрування планування використання земель в Україні та в деяких провідних країнах світуuk_UA
dc.title.alternativeSome issues of public administration of land use planning in Ukraine and in some leading countries of the worlduk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record