Show simple item record

dc.contributor.authorЯременко, Олександр
dc.date.accessioned2023-02-07T17:29:16Z
dc.date.available2023-02-07T17:29:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationЯременко О. Теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин у віртуальному просторі / Олександр Яременко // Публічне управління і право: історія, теорія, практика : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Кононенко (гол. ред.), О. І. Яременко (заступ. гол. ред.), О. І. Вальчук (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2021. – Вип. 1. – С. 68-74uk_UA
dc.identifier.otherУДК 340.11; 340.12
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/10307
dc.descriptionПраво. Інформаційних відносин у віртуальному просторі. Правове регулюванняuk_UA
dc.description.abstractВ статті досліджено теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин у віртуальному просторі. Проаналізовано процеси віртуалізації соціуму, викликаного активним розвитком інформаційно – комп’ютерних технологій, внаслідок чого виникає новий синтетичний життєвий простір соціуму, який перебуваючи в стані високої динаміки, постійно розширює свої кордони – віртуальний простір. Запропоновано авторське визначення віртуального простору як штучно створеного творчою працею людини чи робототехніки фізично неідентифікованого нематеріального транскордонного інфраструктурного середовище, в якому, за допомогою аудіовізуальних технічних засобів з електронно – цифровою природою, наявні дистанційні можливості інформаційної діяльності, соціальних комунікацій, взаємодії із навколишнім світом, управління соціальними системами та фізичними об’єктами. В якості методологічної основи для ідентифікації віртуального простору запропоновано аналіз її складових, серед яких виділено забезпечувальні, організаційно-функціональні, комунікаційні та інформаційні аспекти. Зроблено висновок про те, що правове регулювання суспільних відносин в кібернетичному просторі пов’язано із певними складнощами, однак, є актуальним, оскільки, в сучасних переважна більшість інформаційних відносин функціонує саме в ньому. Суб’єктам нормотворчості слід здійснювати системну роботу щодо прийняття правових актів, які регулюють інформаційні відносини в кібернетичному просторі, з дотриманням принципу верховенства права.uk_UA
dc.description.abstractThe theoretical problems of legal regulation of information relations in cyberspace are investigated in the article. The processes of virtualization of the society caused by the active development of information and computer technologies, as a result of which a new synthetic living space of the society arises, are analyzed. This space is in a state of high dynamics, constantly expanding its boundaries – virtual space. The author’s definition of virtual space as an physically unidentified intangible cross – border infrastructure environment artificially created by human or robotics creative work is offered. In this space, with the help of audiovisual technical means with electronic – digital nature, there are remote opportunities for information activities, social communications, interaction with the outside world, management of social systems and physical objects. As a methodological basis for the identification of virtual space, an analysis of its components is proposed, among which the support, organizational and functional, communication and information aspects are highlighted. It is concluded that the legal regulation of public relations in cyberspace is associated with certain difficulties, however, is relevant because, in modern times, the vast majority of information relations operate in it. Subjects of rule-making should carry out systematic work on the adoption of legal acts governing information relations in cyberspace, in compliance with the principle of the rule of law.en
dc.publisherВінниця : Друкuk_UA
dc.subjectвіртуальний простірuk_UA
dc.subjectвіртуальна реальністьuk_UA
dc.subjectінформаційні відносиниuk_UA
dc.subjectправове регулюванняuk_UA
dc.subjectvirtual spaceuk_UA
dc.subjectvirtual realityuk_UA
dc.subjectinformation relationsuk_UA
dc.subjectlegal regulationuk_UA
dc.titleТеоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин у віртуальному просторіuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical problems of legal regulation of information relations in virtual spaceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record