Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, В.М.
dc.contributor.authorHaluziak, V.M.
dc.date.accessioned2021-09-27T11:49:25Z
dc.date.available2021-09-27T11:49:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationГалузяк В.М. Особистісна зрілість учителя як чинник ефективності педагогічної діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. Вип. 45. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016.С.54-62.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.14
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9085
dc.descriptionПедагогіка. Вища школа.uk_UA
dc.description.abstractВ статті розглядається феномен особистісної зрілості вчителя як ключовий чинник ефективності педагогічної діяльності. На підставі аналізу психологічних підходів до розуміння сутності розвитку особистості визначено критерії особистісної зрілості вчителя: проактивність (самодетермінація, автономія, ініціативність); рефлективність, здатність до рефлексивних виходів за межі виконуваної діяльності; спонтанність, автентичність, відсутність страху перед саморозкриттям; реалістичність сприйняття себе і оточення, здатність бачити речі та інших людей такими, якими вони є насправді; внутрішній локус контролю, прийняття відповідальності за свої дії на себе; толерантність, гнучкість, терпиме ставлення до суперечностей, несхожості, розуміння відносності речей, відкритість до всього нового; позитивна Я-концепція, довіра до себе; креативність, захопленість, схильність до ризику, творчого перетворення дійсності; наявність власної життєвої філософії і особистісно-професійної позиції. Гуманізація школи і організація освітнього процесу на принципах особистісного підходу потребує вчителя з високим рівнем особистісної зрілості, здатного виступати перед учнями не безособовим функціонером, виконавцем професійних обов'язків, а оригінальною особистістю, яка має свою позицію, відкрита у вираженні власних почуттів, емоцій і ставлень, налаштована на конструктивну міжособистісну взаємодію. Підготовка таких учителів вимагає реалізації комплексу педагогічних умов в освітньому середовищі вищих навчальних закладів, пов’язаних із забезпеченням суб'єктної позиції студентів, розвитком їх рефлексивного потенціалу, діалогізацією, проблематизацією і персоналізацією педагогічного спілкування.uk_UA
dc.description.abstractThe article contains a consideration of the henomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches to interpret the essence of the personal development we define the following criteria of the teacher's personal maturity: self-determination, ability for self-consciousness, spontaneity, authenticity, readiness for emotionally close relations, adequacy of self-perception and the perception of the surroundings, the internal control, tolerance, flexibility, tolerant treatment of contradictions, understanding of relativity of things, positive self-image, inclination for creativity, the existence of individual life philosophy and professional position. The humanization of school and organization of the educational process on the principles of the personal approach requires a teacher with high level of personal maturity who can present himself to pupils not as an impersonal functionary, a performer of professional duties, but as an original personality who has his own position, who is open in the expression of his feelings, emotions and attitudes. Training of such teachers requires the realization of a complex of pedagogic conditions in the educational environment of higher educational institutions connected with securing a subjective position of students, activation of their reflexive processes, dialoguization, problematization and personalization of pedagogical intercourse.en
dc.subjectзрілістьuk_UA
dc.subjectособистісна зрілістьuk_UA
dc.subjectкритерії особистісної зрілості вчителяuk_UA
dc.subjectрозвиток особистісної зрілості майбутніх учителівuk_UA
dc.subjectmaturityuk_UA
dc.subjectpersonal maturityuk_UA
dc.subjectcriteria of the teacher's personal maturityuk_UA
dc.subjectdevelopment of a personal maturity of the future teachersuk_UA
dc.titleОсобистісна зрілість учителя як чинник ефективності педагогічної діяльності.uk_UA
dc.title.alternativePersonal maturity of the teacher’s as a factor of the efficiency of pedagogic activity.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record