Recent Submissions

 • Comparative analysis of models of public administration on the example of the health sector 

  Nazarenko, Maryna; Uvarova, Nataliia; Adamchuk, Oksana; Zhukova, Yevheniia; Nagorna, Iryna (Venezuela : Instituto de Estudios Politicos y Derecho Publico, 2022)
  The goal of this article is to disclose the main models of public administration in the example of healthcare sphere. The authors used such general scientific and special methods: historical and legal, comparative, relative ...
 • Ціннісно-нормативні уявлення в системі "митець – публіка" 

  Гриб, В. І. (Вінниця, 2016)
  Художнє життя це система діяльності і відносин, які в сукупності забезпечують функціонування художньої культури. Відносини в художньому житті не можуть бути зведені лише до ціннісно-нормативних орієнтацій, бо суспільне ...
 • Філософські ідеї Фрідріха Ніцше та їх суперечливий вплив на громадську думку 

  Бевза, В. Ю.; Гриб, В. І. (Вінниця, 2012)
  Філософія Ніцше несе на собі відбиток, з одного боку, західно-європейської раціоналістичної класики, з другого, у дусі свого часу – другої половини ХІХ століття, тяжіє до ірраціоналістичного напрямку думки.
 • Трагічне, піднесене і комічне в ментальності українського народу 

  Гриб, В. І. (Вінниця, 2015)
  Українська ментальність як наслідок специфічної історично зумовленої духовно-психологічної орієнтації українців ставить на перший план людські переживання, бажання, потреби, розуміє їх як первинні, бо всі вони виходять з ...
 • Структурно-функціональний підхід в соціології мистецтва 

  Гриб, В. І. (Одеса, 2018)
  В статті розглядається інституціональний підхід в соціології мистецтва ХХ ст. як приклад застосування загально-соціологічної методології структурно-фунціонального аналізу до вивчення мистецтва. «Інституціональний підхід» ...
 • Соціально-когнітологічний аспект досліджень інформаційного суспільства 

  Гриб, В. І.; Мельник, Е. А. (Вінниця : ВНТУ, 2020)
  Світова спільнота висуває в якості основного завдання XXI століття побудову глобального інформаційного суспільства. На рівні модельних уявлень з'ясовується суперечливий характер майбутнього інформаційного суспільства. Поряд ...
 • Соціальне зближення та культурна багатоманітність в умовах глобалізаційних викликів 

  Гриб, В. І.; Конотопенко, О. П. (Вінниця : Друк, 2021)
  Сьогодні рівень взаємозв’язку і взаємозалежності людей є вищим, ніж будь-коли раніше. Багатоманітність психологічних проблем у сучасних умовах не зменшується, а швидше навпаки, але спільність у даному випадку досягається ...
 • Орієнтація на соціальну державу як ідеальна модель публічної служби для України 

  Гриб, В. І.; Конотопенко, О. П.; Юзвак, А. Д. (Київ : ДУІТ, 2020)
  Система публічного управління в країнах «старої Європи» забезпечує якісне виконання державних функцій, сприяє підняттю авторитету та престижу влади, росту легітимності управління. Наявність публічної служби в європейських ...
 • Моральні цінності в процесі правового виховання 

  Гриб, В. І.; Конотопенко, О. П.; Мельник, Е. А. (Львів : Гельветика, 2021)
  У статті проаналізовано проблему співвідношення права та моралі на рівні аксіологічного аспекту взаємодії ціннісного фактору виховання особистості. Аксіологічні чинники орієнтації в світі завжди мають значення для будь-якої ...
 • Душа и дух в природе человека 

  Гриб, В. І. (Одеса : Одеська юридична академія, 2017)
  В философии понятие «душа» имеет два измерения - космологическое и антропологическое. Предмет данной статьи есть второе, присущее природе человека. Единичность, простота и неделимость как общие атрибутивные свойства души. ...
 • До питання щодо обов’язковості вивчення філософії 

  Гриб, В. І.; Одобецька, І. С. (Кам'янське, 2021)
  Стрижневим завданням сучасної гуманітарної освіти у новій ситуації для нашої держави є підготовка особистості до мобільності в умовах невизначеності, за формування якої відповідають дисципліни соціально-гуманітарного циклу, ...
 • Гуманітарний компонент освіти 

  Гриб, В. І. (Вінниця, 2018)
  Унікальність особистості проявляється не в її вузькому професіоналізмі, а в більш широкому контексті повсякденної діяльності, тобто в світі культури. Стрижнем культури є філософська культура, яка як ефір проникає і ...
 • Публічна служба: європейський досвід 

  Гриб, В. І.; Лапшин, С. А.; Мельник, Е. А. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті теоретично узагальнено європейський досвід публічного управління на прикладі систем публічної служби у Франції, Швейцарії, Німеччині та Великій Британії. Завданням дослідження є вивчення позитивного та негативного ...
 • Глобальне інформаційне суспільство: проблема становлення 

  Гриб, В. І. (Львів : Львівська фундація суспільних наук, 2017)
  В процесі розвитку соціуму неминучі катастрофи і біфуркації. Антиентропійними факторами соціуму є наука, освіта, культура. Перед техногенною цивілізацією постає проблема пошуку обмежень і засобів стримування, які допоможуть ...
 • Єдність філософії та культури у формуванні цілісності сучасної особистості 

  Гриб, В. І.; Конотопенко, О. П. (Одеса : Гельветика, 2020)
  В статті розглядаються світоглядні та моральні основи буттєвої самореалізації сучасної людини, яка можлива лише на основі активної соціокультурної самоідентифікації. Філософія, світогляд та мораль водночас є складовими ...
 • Аксиологічні паралелі моралі та права 

  Гриб, В. І. (Вінниця, 2019)
  Мораль та право взаємодоповнюють себе як цінності. Історія свідчить про доречність такого взаємодоповнення. Так, ще давньогрецькі філософи говорили про законопокірність як про найвищу доброчинність. Вони не розділяли правове ...
 • Свобода суб’єктивності в громадянському суспільстві та адміністративно-правове регулювання службових стосунків 

  Гриб, В. І. (Київ : НАДУ, 2019)
  Адміністративно-правове регулювання службових стосунків покликане сприяти їх інтеграції в гуманітарний світовий простір, розвитку в нашій країні інформаційного суспільства через забезпечення комунікаційної сфери, доступу ...
 • Особливості проходження державної служби. 

  Довгань, В.О.; Dovgan, V. O. (2021)
  Мета статті – дослідити проходження державної служби в Україні як складову предмета адміністративно-правового регулювання.
 • Компетенції держави та громадянського суспільства: взаємодія та взаємоконтроль. 

  Грушко, А. В.; Grushko, A.V . (2021)
  Проблеми взаємодії держави і суспільства мають давню історію. Ще Арістотель відзначав, що справжнє громадянство, а, отже, і складене з громадян співтовариство існує тільки там, де верховна влада діє на користь загального ...
 • Особливості державної регіональної політики у Вінницькій області. 

  Габрійчук, Я. В.; Gabriychuk, Ya. V. (2021)
  Метою статті є аналіз державної регіональної політики Вінницької області. Основу даного дослідження складають статистичні дані діяльності: промислового виробництва, зовнішньоторговельна діяльність, географічна структура ...

View more