Show simple item record

dc.contributor.authorКононенко, В.
dc.date.accessioned2021-06-09T12:40:36Z
dc.date.available2021-06-09T12:40:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКононенко В. Національна політика українських радянських державних утворень на етапі становлення більшовицького режиму (1917–1920 рр.) / Валерій Кононенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : збірник наукових праць / ред. кол.: О. А. Мельничук (гол. ред.), Ю. Зінько (заступ. гол ред.), А. Войнаровський (відповід. секретар) та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2021. – Вип. 36. – С. 42-49uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(477):323.1ˮ1917/1920“
dc.identifier.otherDOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-42-49
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/8646
dc.descriptionІсторія. Історія України. УСРР. Українські радянські державні утворенняuk_UA
dc.description.abstractМетою статті є аналіз державної політики стосовно національних меншин України українських радянських державних утворень у період становлення радянської влади в Україні. Автор досліджує особливості процесу формування, змін національної політики більшовиків напередодні жовтневого перевороту 1917 р., під час функціонування Української народної республіки Рад (УНР Рад) та Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових та спеціально-історичних методів наукового дослідження. Використовуючи метод контент-аналізу, проаналізовано основні нормативно-правові акти українських радянських державних утворень періоду утвердження більшовицького режиму та акцентовано увагу на провідних принципах та положеннях радянської національної політики. Наукова новизна роботи полягає у тому, що автор зосередив свою увагу на питанні про еволюцію та функціонування національної політики більшовиків в Україні, залежно від внутрішніх та зовнішніх факторів, що були супутніми при встановленні радянського режиму в Україні у 1917–1920-х рр. Висновки. Вважаємо, що політика українських радянських державних утворень періоду утвердження більшовицького режиму стосовно національних меншин України була неодмінною складовою національної політики більшовиків РРФСР. Загравання до національно-визвольних рухів колишніх народів Російської імперії через «право на самовизначення» та «право на національно-культурне життя» слабшало зі становленням та утвердженням більшовизму в Україні, а з переходом до фази військового комунізму – фактично зникло взагалі. Віра в швидку та «тріумфальну» майбутню світову перемогу комунізму, який серед іншого передбачав ліквідацію національних відмінностей між членами комуністичного суспільства, позбавила українських більшовиків на етапі утвердження радянської влади в Україні можливостей формування чітких основних принципів та положень національно-культурної політики щодо етнічних меншин. Збереження «самостійницького» статусу радянської України часів УНР Рад та УСРР було ніщо іншим, як тактичним кроком у процесі «зближення» національних радянських утворень, у закономірному процесі об’єднання заради перемоги комунізму.uk_UA
dc.description.abstractЦелью статьи является анализ государственной политики в отношении национальных меньшинств Украины украинских советских государственных образований в период становления советской власти в Украине. Автор исследует особенности процесса формирования, изменений национальной политики большевиков накануне октябрьского переворота 1917 г., во время функционирования Украинской Народной Республики Советов (УНР Советов) и Украинской Социалистической Советской Республики (УССР). Методология исследования основана на сочетании общенаучных и специально-исторических методов научного исследования. Используя метод контент-анализа проанализированы основные нормативно-правовые акты украинских советских государственных образований периода утверждения большевистского режима и акцентировано внимание на ее основных принципах и положениях советской национальной политики. Научная новизна работы заключается в том, что автор сосредоточил свое внимание на вопросах эволюции и функционировании национальной политики большевиков в Украине в зависимости от внутренних и внешних факторов, которые были сопутствующими при установлении советского режима в Украине в 1917–1920-х гг. Выводы. Считаем, что политика украинских советских государственных образований периода утверждения большевистского режима в отношении национальных меньшинств Украины была непременной составляющей национальной политики большевиков РСФСР. Заигрывание с национально-освободительными движениями бывших народов Российской империи через «право на самоопределение» и «право на национально-культурную жизнь» ослабевало со становлением и утверждением большевизма в Украине, а с переходом к фазе военного коммунизма – фактически исчезло вообще. Вера в скорую и «триумфальную» будущую мировую победу коммунизма, который среди прочего предусматривал ликвидацию национальных различий между членами коммунистического общества, лишила украинских большевиков на этапе утверждения советской власти в Украине возможностей формирования четких основных принципов и положений национально-культурной политики в отношении этнических меньшинств. Сохранение «независимого» статуса советской Украины времен УНР Советов и УССР было ничем иным, как тактическим шагом в процессе «сближения» национальных советских образований в закономерном процессе объединения ради победы коммунизма.ru
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the state policy towards the national minorities of Ukraine of the Ukrainian Soviet state formations of the period of formation of the Soviet goverment in Ukraine. The author explores the peculiarities of the formation and change of the national policy of the Bolsheviks on the eve of the October coup of 1917 and during the functioning of the Ukrainian People’s Republic of Soviets (UPR Soviets) and the Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR). The research methodology is based on a combination of general scientific and special-historical methods of scientific research. Using the method of content analysis, the main Bolshevik legal acts of the period of establishment of the Bolshevik regime are analyzed, which reflect the basic principles and provisions of the national policy of the first Ukrainian Soviet state formations on the territory of Ukraine. The scientific novelty of the work is that the author focused on the evolution and functioning of the national policy of the Bolsheviks in Ukraine depending on internal and external factors that were associated with the establishment of the Bolshevik regime of 1917 – 1920’s. Conclusions. We believe that the policy of the Ukrainian Soviet state formations during the period of establishment of the Bolshevik regime towards the national minorities of Ukraine was an indispensable component of the national policy of the Bolsheviks of the RSFSR. The flirtation with the national liberation movements of the former peoples of the Russian Empire through the «right to self-determination» and the «right to national and cultural life» weakened with the stages of Bolshevism in Ukraine, and disappeared altogether with the establishment of the Bolshevik regime. Belief in the rapid and «triumphant» future victory of communism at the initial stage of Soviet rule in Ukraine deprived the Ukrainian Bolsheviks of the opportunity to determine the basic principles and provisions of national and cultural policy toward Ukraine’s ethnic minorities. Preserving the «independent» status of Soviet Ukraine during the Soviet Union and the Ukrainian SSR was nothing more than a tactical step in the process of «convergence» of national Soviet formations in the natural process of victory of communism.en
dc.publisherВінниця : Твориuk_UA
dc.subjectбільшовикиuk_UA
dc.subjectнаціональна політикаuk_UA
dc.subjectукраїнські радянські державні утворенняuk_UA
dc.subjectУНР Радuk_UA
dc.subjectУСРРuk_UA
dc.subjectбольшевикиuk_UA
dc.subjectнациональная политикаuk_UA
dc.subjectукраинские советские государственные образованияuk_UA
dc.subjectУНР Советовuk_UA
dc.subjectУССРuk_UA
dc.subjectBolsheviksuk_UA
dc.subjectnational policyuk_UA
dc.subjectUkrainian Soviet state formationsuk_UA
dc.subjectUPR Sovietsuk_UA
dc.subjectUSSRuk_UA
dc.titleНаціональна політика українських радянських державних утворень на етапі становлення більшовицького режиму (1917–1920 рр.)uk_UA
dc.title.alternativeНациональная политика украинских советских государственных образований на этапе становления большевистского режима (1917–1920 гг.)uk_UA
dc.title.alternativeNational Policy of Ukrainian Soviet State Formations at the Stage of Formation of the Bolshevik Regime (1917–1920)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record