Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, В. М.
dc.contributor.authorHaluziak, V.
dc.date.accessioned2021-03-09T22:18:24Z
dc.date.available2021-03-09T22:18:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationГалузяк В. М. Розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія : зб. наук. праць.. – Вінниця, 2020. – Випуск 64. – С. 47-57.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7518
dc.descriptionПедагогічна психологія. Розвиток педагогічного мисленняuk_UA
dc.description.abstractДіалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості вчителя, що проявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як внутрішніх джерел розвитку педагогічного процесу і його суб’єктів. Стверджується, що розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів відбувається внаслідок зіткнення з альтернативними педагогічними поглядами, протилежними ідеями та позиціями, внаслідок аналізу й осмислення яких конструюється новий спосіб бачення педагогічної реальності та сприйняття педагогічних суперечностей. Психологічною основою цього процесу є визначений Ж. Піаже механізм порушення і відновлення когнітивної рівноваги. Обґрунтовується доцільність застосування прийому аналізу протилежних педагогічних ідей і позицій для розвитку діалектичного мислення майбутніх учителів. З’ясовано, що участь в аргументованій дискусії, під час якої відбувається проблематизація тези і антитези з подальшим виходом в мета-позицію і конструюванням синтетичного судження забезпечує формування у студентів когнітивних механізмів продуктивного оперування протилежностями. Визначено стадії розвитку діалектичного мислення майбутніх учителів: 1) стадія дихотомічного мислення; 2) стадія «спектрального» мислення, на якій з’являється усвідомлення того, що між крайніми полюсами протилежних педагогічних позицій існує багато проміжних, перехідних варіантів і вибір не обмежується лише двома альтернативами; 3) стадія динамічного балансу – усвідомлення того, що «золота середина» між полюсами педагогічної суперечності не стабільна, а мінлива і може змінюватися залежно від контексту (передусім, від рівня зрілості вихованців).uk_UA
dc.description.abstractДиалектическое мышление рассматривается как важный критерий личностно-профессиональной зрелости учителя, который проявляется в конструктивном отношении к педагогическим противоречиям, способности осознавать их динамическое единство как внутренних источников развития педагогического процесса и его субъектов. Утверждается, что развитие диалектического мышления будущих учителей происходит в результате столкновения с альтернативными педагогическими взглядами, противоположными идеями и позициями, в результате анализа и осмысление которых конструируется новый способ видения педагогической реальности и восприятия педагогических противоречий. Психологической основой этого процесса является механизм нарушения и возобновления когнитивного равновесия (Ж. Пиаже). Обосновывается целесообразность применения приема анализа противоположных педагогических идей и позиций для развития диалектического мышления будущих учителей. Установлено, что участие в аргументированной дискуссии, во время которой происходит проблематизация тезиса и антитезиса с дальнейшим выходом в целевую позицию и конструированием синтетического суждения обеспечивает формирование у студентов когнитивных механизмов коструктивного оперирования противоположностями. Определены стадии развития диалектического мышления будущих учителей: 1) стадия дихотомического мышления; 2) стадия "спектрального" мышления, на которой происходит осознание того, что между крайними полюсами противоположных педагогических позиций существует множесто промежуточных, переходных вариантов и выбор не ограничивается только лишь двумя альтернативами; 3) стадия динамического баланса - осознание того, что "золотая середина" между полюсами педагогического противоречия не стабильна, а переменчива и может изменяться в зависимости от контекста (прежде всего, от уровня зрелости воспитанников).ru
dc.description.abstractDialectical thinking is considered as an important criterion of personal and professional maturity of a teacher, which is manifested in a constructive attitude to pedagogical contradictions, the ability to realize their dynamic unity as internal sources of development of the pedagogical process and its subjects. It is argued that the development of dialectical thinking of future teachers occurs as a result of contact with alternative pedagogical views, opposite ideas and positions, as a result of the analysis and comprehension of which a new way of seeing pedagogical reality and perceiving pedagogical contradictions is constructed. The psychological basis of this process is the mechanism of impaired and restored cognitive balance determined by J. Piaget. The expediency of using the method of analyzing opposite pedagogical ideas and positions for the development of dialectical thinking of future teachers is justified. It is found out that participation in a reasoned discussion, during which the thesis and antithesis are problematized, followed by entering the meta-position and constructing a synthetic judgment, ensures the formation of students' cognitive mechanisms for productive operation of opposites. The stages of development of dialectical thinking of future teachers are determined: 1) the stage of dichotomous thinking; 2) the stage of “spectral” thinking, at which there is an awareness that between the extreme poles of opposite pedagogical positions there are many intermediate, transitional options and the choice is not limited to just two alternatives; 3) the stage of dynamic balance – the realization that the “golden mean” between the poles of pedagogical contradiction is not stable, but changeable and can change depending on the context (first of all, on the level of maturity of pupils).en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectпедагогічне мисленняuk_UA
dc.subjectдіалектичне мисленняuk_UA
dc.subjectпедагогічні суперечностіuk_UA
dc.subjectпротилежністьuk_UA
dc.subjectстадії розвитку діалектичного мисленняuk_UA
dc.subjectпедагогическое мышлениеuk_UA
dc.subjectдиалектическое мышлениеuk_UA
dc.subjectпедагогические противоречияuk_UA
dc.subjectпротивоположностьuk_UA
dc.subjectстадии развития диалектического мышленияuk_UA
dc.subjectpedagogical thinkinguk_UA
dc.subjectdialectical thinkinguk_UA
dc.subjectpedagogical contradictionsuk_UA
dc.subjectoppositesuk_UA
dc.subjectstages of development of dialectical thinkinguk_UA
dc.titleРозвиток діалектичного мислення майбутніх учителівuk_UA
dc.title.alternativeРазвитие диалектического мышления будущих учителейuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of dialectical thinking of future teachersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record