Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук, Н. О.
dc.contributor.authorShevchuk, N. A.
dc.date.accessioned2021-03-02T14:52:55Z
dc.date.available2021-03-02T14:52:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationШевчук Н.О. Методичні аспекти формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягупід час профільного навчання / Наталія Олександрівна Шевчук; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 144 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7396
dc.descriptionТрудове навчання та технологіїuk_UA
dc.description.abstractУ магістерській роботі теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність методики формування у старшокласників знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання. Доведено гіпотезу ефективного формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання, якщо орієнтуватися на науково обґрунтовану методику навчання, в основу якої покладено сучасний зміст та комплекс основних етапів і стадій проектно-технологічної діяльності, а методичне забезпечення включатиме систему інноваційних засобів, форм і методів навчання та враховуватиме вікові та індивідуальні особливості учнів старшого шкільного віку. Виконано такі основні завдання дослідження: визначено сутність, завдання та принципи профільного навчання; сутність поняття технологічної підготовки учнів старших класів закладів загальної середньої освіти; концептуальні основи профільної технологічної підготовки в старшій школі; розкрито зміст категорії «знання» як одного з основних елементів змісту освіти; відповідно до змісту програми спеціалізації «Конструювання та моделювання одягу» визначено систему знань, що відповідає цілісному технологічному процесу виготовлення швейних виробів; уточнено критерії та означено рівні сформованості у старшокласників знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання; обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність методики формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання. Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в уточненні та конкретизації сутності категорії «знання» як одного з основних елементів змісту освіти; визначенні системи знань, що відповідає цілісному технологічному процесу виготовлення швейних виробів у контексті профільного навчання учнів конструювання та моделювання одягу; уточненні критеріїв та означенні рівнів сформованості у старшокласників знань з конструювання та моделювання одягу під час профільного навчання.uk_UA
dc.description.abstractIn the master's thesis, the effectiveness of the method of forming knowledge in high school students on the design and modeling of clothing during specialized training is theoretically substantiated and experimentally tested. The hypothesis of effective formation of high school students' knowledge of designing and modeling clothes during specialized training is proved, if we focus on scientifically based teaching methods, which are based on modern content and a set of main stages and stages of design and technological activities, and methodological support will include a system of innovative means, forms and methods of teaching and will take into account the age and individual characteristics of high school students. The following main tasks of the research have been fulfilled: the essence, tasks and principles of profile education have been determined; the essence of the concept of technological training of high school students in general secondary education; conceptual bases of profile technological training in high school; the content of the category "knowledge" as one of the main elements of the content of education is revealed; in accordance with the content of the specialization program "Design and modeling of clothing" defined a system of knowledge that corresponds to the holistic technological process of manufacturing garments; the criteria are specified and the levels of formation of high school students' knowledge of designing and modeling clothes during specialized training are determined; substantiated and experimentally tested the effectiveness of the method of forming in high school students knowledge of designing and modeling clothes during specialized training. The scientific novelty and theoretical significance of the work is to clarify and specify the essence of the category of "knowledge" as one of the main elements of educational content, to define a system of knowledge levels of formation of high school students' knowledge of designing and modeling clothes during specialized training.en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectпрофільне навчанняuk_UA
dc.subjectконструювання та моделювання одягуuk_UA
dc.subjectнавчально-методичне забезпеченняuk_UA
dc.subjectзаклад загальної середньої освітиuk_UA
dc.subjectметодика формування знаньuk_UA
dc.subjectprofile traininguk_UA
dc.subjectdesign and modeling of clothinguk_UA
dc.subjecteducational and methodical supportuk_UA
dc.subjectgeneral secondary education institutionuk_UA
dc.subjectmethod sof know ledge formationuk_UA
dc.titleМетодичні аспекти формування в учнів старшої школи знань з конструювання та моделювання одягупід час профільного навчання: магістерська роботаuk_UA
dc.title.alternativeMethodical aspects of formation of high school students' knowledge of clothing design and modeling during specialized training: master's thesisuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record