Show simple item record

dc.contributor.authorДрончак, Н. А.
dc.date.accessioned2021-03-02T14:18:22Z
dc.date.available2021-03-02T14:18:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationДрончак Н.А. Художньо-конструкторська підготовка техніків-технологів у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю / Наталя Анатоліївна Дрончак; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 126 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/7393
dc.descriptionпрофесійно-технічна підготовка фахівців швейного профілюuk_UA
dc.description.abstractУ магістерській роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено ефективність методики формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-конструкторських знань і умінь у контексті технології проблемного навчання. Доведено гіпотезу ефективного формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-конструкторських знань, умінь і навичок, якщо дотримуватись таких умов:педагогічного проектування творчих взаємодій суб’єктів освітнього процесу професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю;включення у методичне забезпечення системи інноваційних технологій навчання, зокрема технології проблемного навчання;упровадження системи проблемних навчально-розвивальних завдань творчого характеру, що відображатимуть особливості виготовлення швейних виробів на сучасному швейному виробництві. Виконано такі основні завдання дослідження: визначено основні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, вимоги до професійної діяльності фахівців швейного профілю, схарактеризовано особливості формування професійних умінь і навичок у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю, розкрито зміст і структуру творчих умінь відповідно до специфіки художньо-конструкторської діяльності учнів ПТНЗ швейного профілю; уточнено критерії та означено рівні сформованості художньо-конструкторських знань та умінь у майбутніх техніків-технологів; обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність методики формування у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю художньо-конструкторських знань і умінь у контексті технології проблемного навчання. Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в уточненні суті понять «художнє конструювання», «художньо-конструкторська діяльність», «художньо-конструкторські знання та вміння», визначено їх зміст і структуру; критеріїв і показників діагностики художньо-конструкторських знань та умінь у майбутніх техніків-технологів ПТНЗ швейного профілю.uk_UA
dc.description.abstractIn the master's thesis theoretically substantiated, developed and experimentally tested the effectiveness of the method of formation of future technicians-technologists of vocational schools sewing profile art and design knowledge and skills in the context of problem-based learning technology. The hypothesis of effective formation of future technicians-technologists of vocational schools in the sewing profile of artistic and design knowledge, skills and abilities, if the following conditions are observed: pedagogical design of creative interactions of subjects of educational process of vocational schools of sewing profile, inclusion in methodical support of innovative technologies. training, in particular the technology of problem-based learning, the introduction of a system of problem-based educational and developmental tasks of a creative nature, which will reflect the peculiarities of the manufacture of garments in modern garment production. The following main tasks of the research are fulfilled: the main approaches to professional training of future specialists of sewing profile, requirements to professional activity of specialists of sewing profile are defined, features of formation of professional abilities and skills at future technicians-technologists of vocational schools of sewing profile are characterized. artistic and design activities of students of vocational schools of sewing profile; the criteria are specified and the levels of formation of artistic and design knowledge and skills of future technicians-technologists are determined; substantiated and experimentally tested the effectiveness of the method of formation of future technicians-technologists of vocational schools sewing profile of artistic and design knowledge and skills in the context of problem-based learning technology. The scientific novelty and theoretical significance of the work is to clarify the essence of the concepts of "artistic design", "artistic design activity", "artistic design knowledge and skills", defined their content and structure; criteria and indicators of diagnostics of art and design knowledge and skills of future technicians-technologists of vocational schools of sewing profile.en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectпрофесійно-технічний навчальний заклад швейного профілюuk_UA
dc.subjectтехнік-технологuk_UA
dc.subjectхудожньо-конструкторська підготовкаuk_UA
dc.subjectтехнологія проблемного навчанняuk_UA
dc.subjectнавчально-методичне забезпеченняuk_UA
dc.subjectvocational school of sewing profileuk_UA
dc.subjecttechnician-technologistuk_UA
dc.subjectartistic and design traininguk_UA
dc.subjectproblem-based learning technologyuk_UA
dc.subjecteducational and methodical supportuk_UA
dc.titleХудожньо-конструкторська підготовка техніків-технологів у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю: магістерська роботаuk_UA
dc.title.alternativeArt and design training of technicians-technologists in vocational schools of sewing profile: master's thesisuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record