Show simple item record

dc.contributor.authorДобровольська, Р. О.
dc.date.accessioned2020-12-13T12:44:12Z
dc.date.available2020-12-13T12:44:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationДобровольська Р. О. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти : дис. ... доктора філософії.: [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"/ Руфіна Олегівна Добровольська; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 344 с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.6:[373.3/.5.091.2:78](043.5)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6380
dc.descriptionОсвіта. Професійна освітаuk_UA
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена комплексному вивченню педагогічних умов формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти, розробці методики її формування у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Професійна готовність вчителя музичного мистецтва є професійно важливою інтегративною якістю особистості, що поєднує в собі засвоєні у процесі професіоналізації гуманістичні ціннісні орієнтації, професійно-етичні норми та етично значущі особистісні якості, які регулюють професійну діяльність і спілкування. Сутнісний зміст професійної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва адекватно розкривають чотири компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-рефлексивний і діяльнісний. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів музичного мистецтва відображає сформованість потреби в творчій діяльності, спрямованість на створення умов для саморозвитку, самореалізації дітей у мистецькій діяльності, усвідомлення значущості музичного мистецтва у системі освіти. Когнітивний компонент характеризує компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва у використанні особистісно-орієнтованих технологій навчання та виховання у музично-естетичному просторі школи, впровадженні інноваційних методик організації різних видів музично-творчої діяльності учнів. Особистісно-рефлексивний компонент готовності представлений професійно важливими якостями особистості (здатність до самоаналізу і самооцінки власної педагогічної діяльності, відповідальність, емпатія, почуття гармонії, естетичного смаку). Діяльнісний компонент знаходить вияв у вміннях вибору та доцільного поєднання музично-виконавських і творчих форм роботи, вміннях планування та реалізації різних видів музично-творчої діяльності за законами емоційної драматургії, створення емоційно-захоплюючої атмосфери, комунікативних та організаторських і музично-творчих уміннях. Враховуючи сутнісні характеристики і структурні компоненти формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти, ми визначили відповідні критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-рефлексивний, діяльнісний) та показники, що дають змогу оцінити рівень сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору. Показниками мотиваційно-ціннісного критерію визначено: професійно-ціннісне ставлення до майбутньої музично-педагогічної діяльності; спрямованість на професійно-творчу діяльність зі створення музично-естетичного простору загальноосвітньої школи; прагнення до особистісного саморозвитку, професійного самовдосконалення; прагнення до професіоналізму у вирішенні завдань створення музично-естетичного простору навчального закладу; мотив реалізації власного творчого потенціалу як запорука самореалізації учнів у музично-естетичній діяльності. Показниками когнітивного критерію є: знання про особливості використання музично-педагогічної підготовки у створенні музично-естетичного простору загальноосвітньої школи; система знань про музично-естетичний простір навчального закладу; знання творчих методів і форм організації процесу музичного виховання та освіти під час урочної та позаурочної діяльності дітей; знання новітніх музичних технологій створення музично-естетичного простору загальноосвітньої школи. Особистісно-рефлексивний критерій характеризується такими показниками: здатність до адекватної оцінки своєї діяльності зі створення музично-естетичного простору загальноосвітньої школи; сформованість професійних виконавських умінь; організаторські вміння; щирість, доброзичливість, емоційність у професійному спілкуванні з дітьми; емоційна чутливість до музики; здатність до емпатії; сформованість естетичних почуттів і емоцій, адекватних цілям і завданням музично-естетичного виховання. Як показники діяльнісного критерію розглядаються уміння професійно-творчої музично-педагогічної діяльності, необхідні для створення музично-естетичного простору загальноосвітньої школи; вміння включення учнів у різні види музичної діяльності на уроці та поза уроками; вміння використання колективних форм музично-творчої діяльності у створенні музично-естетичного простору навчального закладу; вміння стимулювання інтересів учнів до музично-творчої діяльності в умовах школи. Відповідно до визначених критеріїв і показників було підібрано комплекс діагностичних методик (анкетування, опитування, тест Т. Ільїної «Мотивація навчання у ЗВО»; методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокіча, заснована на прямому аранжуванні двох списків цінностей: термінальних – цінностей-цілей та інструментальних – цінностей-засобів; методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційній сфері О. Потьомкіної, що дає змогу визначити чотири установки особистості в діяльності: на процес, на результат, на альтруїзм, на егоїзм; «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» (Т. Елерс), методика К. Замфір у модифікації А. Реана щодо діагностики мотивації професійної діяльності; методика «Вивчення професійної спрямованості особистості» Є. Рогова; методика А. Реана «Мотивація досягнення успіхів та уникнення невдач»; методика Р. Нємова «Вимірювання мотивації досягнення успіхів та уникнення невдач», адаптовані до дисертаційного дослідження), які допомогли на констатувальному етапі дослідження визначити й описати чотири рівні вищезазначеної готовності: мінімальний, низький, достатній, високий. Мінімальний рівень характеризується безсистемністю та частковістю психологічних, педагогічних, методологічних, музичних і мистецьких знань, відсутністю навичок їх застосування у педагогічній діяльності з організації музично-естетичного простору закладу загальної середньої освіти,зацікавленості в ознайомленні та впровадженні інновацій у власну професійну діяльність. Низький рівень визначається фрагментарністю психологічних, педагогічних, методологічних, музичних, мистецьких знань, неусвідомленістю їх міжпредметних зв’язків, частковими можливостями поєднувати набуті знання з педагогічною практикою, недостатньою сформованістю комунікативних та організаційних умінь, відсутністю інтересу до впровадження інновацій у музично-естетичному просторі закладів загальної середньої освіти. Достатній рівень окреслюється наявністю необхідного обсягу психологічних, педагогічних, методологічних, музичних, мистецьких знань, усвідомленістю їх інтегрованого характеру, вміннями застосовувати професійні знання для вирішення типових і нетипових педагогічних ситуацій у сфері культурно-мистецької освіти, варіативністю педагогічного мислення, помірно розвинутими комунікативними й організаційними вміннями, зацікавленістю до інноваційних процесів у музично-естетичній підготовці учнів. Високий рівень характеризується сформованістю системи психологічних, педагогічних, методологічних, музичних, мистецьких знань, усвідомленням їх інтегрованого характеру та міжпредметних зв’язків, здатністю творчо застосовувати професійні знання і вміння для вирішення нестандартних педагогічних ситуацій у сфері мистецької освіти в музично-естетичному просторі закладів загальної середньої освіти, креативністю педагогічного мислення, актувальному етапі експерименту свідчать про те, що на початок експерименту високий рівень готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти виявлений у 1,32 % студентів ЕГ і в 1,83 % студентів КГ, достатній рівень – у 10,57 % студентів ЕГ і в 10,96 % студентів КГ. Низький рівень встановлено в 38,77 % студентів ЕГ і 38,36 % студентів КГ. Мінімальний рівень готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти складає 49,34 % в ЕГ і 48,85 % у КГ. Аналіз психолого-педагогічних джерел, узагальнення результатів констатувального етапу дослідження, а також урахування особливостей особистісно-професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва дали змогу визначити комплекс педагогічних умов формування отовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти: інтеграція змісту професійної підготовки студентів шляхом реалізації міжпредметних зв’язків, поетапне впровадження в освітній процес технології музично-педагогічного проєктування, активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом застосування інтерактивних методів і групових форм організації навчання. Модель формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти має відкритий характер і є складною динамічною системою, що об’єднує цільовий (мета, завдання), змістовий (методологічні підходи і принципи професійної підготовки), процесуальний (педагогічні умови, форми і методи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до створення музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти, етапи їх реалізації) та результативно-оцінювальний (критерії та рівні готовності) блоки, відображає цілісний педагогічний процес музично-педагогічної підготовки, що здійснюється поетапно. Результатом її впровадження є сформована готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти. Варто зазначити інноваційну спрямованість моделі формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору школи, що відповідає сучасній ній роботі в дисертаційному дослідженні була здійснена оптимізація сформованих у ЗВО методичних підходів на основі проєктування та реалізації функціональної моделі формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти. Це було зумовлено тим, що ця модель дозволяє вибудувати навчання як функціональну систему, що саморозвивається, в межах якої досягається цілеспрямоване, поетапне нарощування ресурсів саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти. Результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили, що реалізація обґрунтованих педагогічних умов та розробленої методики забезпечує комплексний розвиток усіх структурних компонентів готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісно-рефлексивного, діяльнісного. В експериментальній групі, на відміну від контрольної, на статистично значущому рівні збільшилася кількість студентів з високим рівнем.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis considers the problems of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. Clarified the essence of the formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the musical-aesthetic space of institutions of general secondary education; the structure, criteria, indicators and levels of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. Defined, substantiated and experimentally tested pedagogical conditions of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the music-aesthetic space of institutions of general secondary education and proposes practical recommendations to improve the efficiency of its formation in the process of professional training. tion discloses the conceptual bases of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. Contradictions that hinder the process of training of the future teachers of musical art. Analyzed Russian and foreign experience of pedagogical education and the modern state of professional preparation of the future teachers of musical art in Ukraine, European countries. Identifies problems and prospects in solving problems of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of music-aesthetic space of institutions of secondary education in their professional preparation. Analyzed philosophical, esthetic, pedagogical and psychological literature on the subject of research to determine the content and structure of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. The criteria and indicators of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the music-aesthetic space of institutions of general secondary education. Identified and justified the pedagogical conditions providing efficiency of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of the institutions of general secondary education. There were made methodical recommendations on the technology of formation of the readiness of the teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of these institutions. The paper reveals the essence of the concepts of "musical-aesthetic space of institutions of general secondary education" and "the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space in terms of institutions of general secondary education"; the optimal pedagogical conditions of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of institutions of general secondary education; presents a holistic model of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. In the thesis the concept of "readiness" is considered as an integrative professionally significant quality of the individual teacher, which is a system of interconnected structural components that include the personal (professional motives and interests) and procedural (professional knowledge and skills) aspects. The thesis illuminated the principles and approaches that maintain the integrity of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of institutions of general secondary education. It was developed model of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of musical-aesthetic space of the institutions of general secondary education in vocational training. The results can serve as a basis for improving methodological training of the future teachers of musical art. The introduction of results in educational practice of pedagogical University can occur by updating the lectures and practical classes according to the proposed model of formation of the readiness of the future teachers of musical art to the organization of the musical-aesthetic space of institutions of general secondary education.en
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителі музичного мистецтва
dc.subjectмузично-естетичний простір закладів загальної середньої освіти
dc.subjectінтеграція змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
dc.subjectреалізація міжпредметних зв’язків
dc.subjectтехнології музично-педагогічного проектування
dc.subjectактивізація пізнавальної діяльності студентів
dc.subjectінтерактивні методи навчання
dc.subjectгрупові форми організації навчання
dc.subjectпедагогічні умови
dc.subjectготовність майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично- естетичного простору закладів загальної середньої освіти
dc.subjectформування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти
dc.subjectfuture teachers of musical art
dc.subjectthe musical-aesthetic space of general secondary education institutions
dc.subjectintegration of the content of professional training of the future teacher of musical art
dc.subjectimplementation of interdisciplinary links
dc.subjecttechnologies of music and pedagogical design
dc.subjectactivation of students' cognitive activity
dc.subjectinteractive teaching methods
dc.subjectgroup forms of training organization
dc.subjectpedagogical conditions
dc.subjectthe readiness of future teachers of music art to organize the musical-aesthetic space of general secondary education institutions
dc.subjectformation of readiness of future teachers of music art to the organization of the musical-aesthetic space of establishments of general secondary education
dc.titleФормування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освітиuk_UA
dc.title.alternativeFormation of the readiness of the future teacher of musical art to the organization of the musical-aesthetic space of institutions of general secondary education.
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record