Show simple item record

dc.contributor.authorДідух, Л. І.
dc.contributor.authorDidukh, L.
dc.date.accessioned2020-10-22T19:03:08Z
dc.date.available2020-10-22T19:03:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationДідух Л. І. Гібридне навчання: переваги та недоліки / Л. І. Дідух // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 181-184uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147.091.31:004.7
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5536
dc.descriptionОсвіта. Освітні ресурси. Гібридне навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається гібридне навчання, онлайн-навчання, їхня інтеграція, переваги та недоліки, а також перспективи його використання у ВНЗ у підготовці конкурентоздатних фахівців, зміна ролі викладача у цьому процесі. З метою одержання якісної освіти висвітлені і функціонують безкоштовні освітні ресурси, що допомагають одержувати необхідну навчальну інформацію в більшості на дистанційній основі. Зокрема, нові освітні технології дозволяють кожному не тільки навчатися, а й вчити інших, наприклад, Moodle, Google «Classroom», EduBrite та ін. При цьому особливого значення набуває моніторинг якості знань студентів у гібридному навчання. Сервіси Edutainme надають можливість для здійснення тестування в онлайн-навчанні. Гібридне навчання дозволяє усунути деякі проблеми в здійснення освітньої діяльності у ВНЗ.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается гибридное обучение, онлайн-обучения, их интеграция, преимущества и недостатки, а также перспективы его использования в вузах в подготовке конкурентоспособных специалистов, изменение роли преподавателя в этом процессе. С целью получения качественного образования освещены и функционируют бесплатные образовательные ресурсы, помогающие получать необходимую учебную информацию в большинстве на дистанционной основе. В частности, новые образовательные технологии позволяют каждому не только учиться, но и учить других, например, Moodle, Google «Classroom», EduBrite и др. при этом особое значение приобретает мониторинг качества знаний студентов в гибридном обучения. Сервисы Edutainme предоставляют возможность для осуществления тестирования в онлайн-обучении. Гибридное обучения позволяет устранить некоторые проблемы в осуществлении образовательной деятельности в вузе.ru
dc.description.abstractThe article deals with the hybrid learning, online training, their integration, advantages and disadvantages, and prospects of its use in high school, how to prepare competitive professionals, the changing of the teacher’s role in this process. In order to obtain the quality education it is highlighted and operated free educational resources that help to obtain the necessary training information on the distance basis in most. In particular, new educational technologies allow everyone to not only learn, but to teach others, e.g. Moodle, Google «Classroom», EduBrite etc. Thus, special importance is the monitoring of the quality of student knowledge in the hybrid learning. Services like Edutainme provide the opportunity for testing in online training. Hybrid training allow to eliminate some of the problems in the educational activities of the university.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectгібридне навчанняuk_UA
dc.subjectзмішане навчанняuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectонлайн-навчанняuk_UA
dc.subjectтрадиційне навчанняuk_UA
dc.subjectгибридное обучениеuk_UA
dc.subjectсмешанное обучениеuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectонлайн-обучениеuk_UA
dc.subjectтрадиционное обучениеuk_UA
dc.subjecthybrid learninguk_UA
dc.subjectblended learninguk_UA
dc.subjectICTuk_UA
dc.subjectonline traininguk_UA
dc.subjectconventional teachinguk_UA
dc.titleГібридне навчання: переваги та недолікиuk_UA
dc.title.alternativeГибридное обучения: преимущества и недостаткиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record