Show simple item record

dc.contributor.authorГордієнко, Т. В.
dc.contributor.authorHordiyenko, T.
dc.date.accessioned2020-10-22T18:54:38Z
dc.date.available2020-10-22T18:54:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherУДК 371.13 (4)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5535
dc.descriptionОсвіта. Професійна освіта. Професійна компетентність. Педагогічна майстерністьuk_UA
dc.description.abstractЗа час навчання у ВНЗ студенти мають оволодіти системою найважливіших психолого-педагогічних і предметних знань, умінь і навичок, які б забезпечили кваліфіковане виконання професійної діяльності. У статті подається розмаїття визначень професійних умінь через призму компетентнісного підходу. Професійна компетентність оцінюється рівнем сформованості професійно-педагогічних умінь. Це свідчить про те, що професійна підготовка вчителя спрямовується на якісно інший характер результатів навчання. Педагогічні уміння вчителя розглядаються як важливий компонент педагогічної діяльності, а їх формування як основну частину системи професійно-педагогічної підготовки. У зв’язку з цим виправданий є підвищений інтерес дослідників до проблеми формування професійно-педагогічних умінь. У педагогiчнiй психології, загальній дидактиці i методиках окремих дисциплін багато уваги приділяється проблемам формування у студентів умінь i навичок. Поняття «уміння» визначаємо як синтетичну властивість особистості володіти гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, узагальнених, взаємопов’язаних розумових і практичних дій, що ґрунтуються на здібностях, знаннях і навичках, і дозволяють успішно виконувати діяльність у змінних умовах. Відповідно поняття «педагогічне уміння» визначаємо як володіння гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, взаємопов’язаних розумових і практичних дій, які дозволяють учителю успішно виконувати навчально-виховні функції в умовах, що змінюються.uk_UA
dc.description.abstractЗа время обучения в вузе студенты должны овладеть системой важнейших психолого-педагогических и предметных знаний, умений и навыков, которые бы обеспечили квалифицированное выполнение профессиональной деятельности. В статье дается разнообразие определений профессиональных умений через призму компетентностного подхода. Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности профессионально-педагогических умений. Это свидетельствует о том, что профессиональная подготовка учителя направляется на качественно иной характер результатов обучения. Педагогические умения учителя рассматриваются как важный компонент педагогической деятельности, а их формирование как основную часть системы профессионально-педагогической подготовки. В связи с этим оправдан является повышенный интерес исследователей к проблеме формирования профессионально-педагогических умений. В педагогические психологии, общей дидактике i методиках отдельных дисциплин много внимания уделяется проблемам формирования в студентов умений i навыков. Понятие «умение» определяем как синтетическую свойство личности обладать гибкой системой осознанных, целенаправленных, обобщенных, взаимосвязанных умственных и практических действий, основанных на способностях, знаниях и навыках, и позволяют успешно выполнять деятельность в изменяющихся условиях. соответственно понятия «Педагогическое умение» определяем как владение гибкой системой осознанных, целенаправленных, взаимосвязанных умственных и практических действий, которые позволяют учителю успешно выполнять учебно-воспитательные функции в условиях меняются.ru
dc.description.abstractDuring training at the university, students must master key system of psycho-pedagogical and subject knowledge and skills that take to ensure qualified performance of professional activities. The article deals with a variety of definitions of professional skills through the prism of competence approach. Professional competence is assessed level of formation of professional pedagogical skills. This suggests that teacher training is directed to a different character learning outcomes. Pedagogical skills of teachers are seen as an important component of educational activities, and their formation as the main part of the system of vocational and educational training. In this regard, justified an increased interest of researchers to the problem of formation of professional and pedagogical skills. In pedahohichniy psychology, general didactics i methods of individual disciplines much attention is paid to the problems of formation of students' skills i skills. The concept of «ability» defined as synthetic property of the individual have a flexible system of conscious, purposeful, generalized interconnected thinking and action, based on abilities, skills and knowledge, and to successfully perform operations in variable environments. Under the concept of «pedagogical skills» defined as the possession of a flexible system of conscious, purposeful, related mental and practical actions that allow the teacher to successfully carry out teaching and educational functions in a changing environment.en
dc.publisherГордієнко Т. В. Сутність педагогічних умінь у компетентнісному вимірі / Т. В. Гордієнко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 177-180uk_UA
dc.subjectумінняuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectнавичкиuk_UA
dc.subjectпедагогічні умінняuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA
dc.subjectпедагогічна майстерністьuk_UA
dc.subjectпедагогічна діяльністьuk_UA
dc.subjectумениеuk_UA
dc.subjectзнанияuk_UA
dc.subjectнавыкиuk_UA
dc.subjectпедагогические уменияuk_UA
dc.subjectкомпетентностьuk_UA
dc.subjectпрофессиональная компетентностьuk_UA
dc.subjectпедагогическое мастерствоuk_UA
dc.subjectпедагогическая деятельностьuk_UA
dc.subjectabilityuk_UA
dc.subjectknowledgeuk_UA
dc.subjectskillsuk_UA
dc.subjectpedagogical abilitiesuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectprofessional competenceuk_UA
dc.subjectpedagogical masteryuk_UA
dc.subjectpedagogical activityuk_UA
dc.titleСутність педагогічних умінь у компетентнісному виміріuk_UA
dc.title.alternativeСущность педагогических умений в компетентностного измеренииuk_UA
dc.title.alternativeEssence pedagogical ability in competency measurementuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record