Show simple item record

dc.contributor.authorАкімова, О. В.
dc.contributor.authorAkimova, O.
dc.date.accessioned2020-10-18T18:29:43Z
dc.date.available2020-10-18T18:29:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationАкімова О. В. Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 134-137uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.15
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5478
dc.descriptionОсвіта. Педагогіка. Вихованняuk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтована авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки, виявлені творчі можливості цієї навчальної дисципліни. Представлена дидактична модель креативно спрямованого змісту освіти, основним принципами якої є: сучасне ставлення до стандартів вищої освіти; оновлення критеріїв відбору змісту освіти за рахунок теоретизації навчального матеріалу та його практичної значущості; принцип інтеграції змісту навчальних дисциплін; недиспаратність змісту навчального матеріалу. Висвітлено основні засади авторського підходу до вивчення історії педагогіки, в основу якого покладено принцип інтеграції історії педагогіки з суміжними науками та проблемно-модульну побудову кожної теми, який названий – проблемно-інтегрований підхід. Визначено предмет історії педагогіки як галузі педагогічного знання, саме – розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи, включаючи й сучасність у контексті історичного розвитку. Типологія висунутого предмета включала: історію розвитку освіти та історію розвитку педагогічної думки. Завдання курсу також спрямовані на посилення науково-теоретичної та практичної підготовки. Акцент зроблено на вивченні теорії в динаміці, розвитку; на аналізі ретроспективи педагогічних систем, теорій, знань; орієнтації на різні варіанти загальнопедагогічних підходів, на історичне бачення своєї професії. Історія педагогіки максимально наближена до завдань провідної дисципліни педагогіки і побудована як розвиток систем, ідей, теорій.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована авторская концепция креативно направленного содержания истории педагогики, обнаруженные творческие возможности этой учебной дисциплины. Представленная дидактическая модель креативно направленного содержания образования, основным принципами которой являются: современное отношение к стандартам высшего образования; обновление критериев отбора содержания образования по счет теоретизации учебного материала и его практической значимости; принцип интеграции содержания учебных дисциплин; недиспаратнисть содержания учебного материала. Освещены основные принципы авторского подхода к изучению истории педагогики, в основу которого положен принцип интеграции истории педагогики со смежными науками и проблемно-модульное построение каждой темы, который назван - проблемно-интегрированный подход. Определен предмет истории педагогики как отрасли педагогического знания, а именно - развитие теории и практики воспитания, образования и обучения в различные исторические эпохи, включая и современность в контексте исторического развития. Типология выдвинутого предмета включала: историю развития образования и историю развития педагогической мысли. задача курса также направлены на усиление научно-теоретической и практической подготовки. Акцент сделан на изучении теории в динамике, развитии; на анализе ретроспективы педагогических систем, теорий, знаний; ориентации на различные варианты общепедагогических подходов, историческое видение своей профессии. История педагогики максимально приближена к задачам ведущей дисциплины педагогики и построена как развитие систем, идей, теорий.ru
dc.description.abstractThe author’s concept of creatively directed History of Pedagogics content is grounded in the article. The creative possibilities of this discipline are found. The didactic model of creatively directed educational content is presented. The basic principles of this model are: a modern attitude to higher education; renewal of the selection criteria of educational content by means of theorizing teaching material and its practical significance; an integration content principle of educational disciplines. The basic principles of author's approach to the study of the History of Pedagogy, which is based on the principle of integration of the history of education with the related sciences and problem-modular construction of each theme, which is called problem-integrated approach, are cleared up. An object of history of education as a field of pedagogical knowledge - namely, the development of the theory and practice of education and training in different historical periods, including the modernity in the context of historical development is defined in the article. The nominated subject typology included: a history of education and a history of educational thought. The tasks of course are also aimed at strengthening the scientific, theoretical and practical training. The accent on studying the theory in the dynamics and development; on retrospective analysis of pedagogical systems, theories and knowledge; orientation on the different variants of general approaches to historical vision of one’s profession is made. The History of Pedagogy is close to the tasks of top pedagogy discipline problems and constructed as the development of ideas, theories.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectконцепція креативно спрямованого змістуuk_UA
dc.subjectвиховні можливості історії педагогікиuk_UA
dc.subjectконцепция креативно направленного содержанияuk_UA
dc.subjectвоспитательные возможности истории педагогикиuk_UA
dc.subjectconcept of the creatively – directed contentsuk_UA
dc.subjectupbringing potential of the History of Pedagogicsuk_UA
dc.titleВиховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університетіuk_UA
dc.title.alternativeВоспитательные возможности содержания истории педагогики в педагогическом университетеuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record