Show simple item record

dc.contributor.authorШмалюх, Л. Б.
dc.contributor.authorShmaliukh, L.
dc.contributor.authorПідрушняк, Т. В.
dc.contributor.authorPidrushniak, T.
dc.date.accessioned2020-10-17T17:16:09Z
dc.date.available2020-10-17T17:16:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationШмалюх Л. Б. Творче самовираження викладача / Л. Б. Шмалюх, Т. В. Підрушняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 127-130uk_UA
dc.identifier.otherУДК 371.321.1
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5469
dc.descriptionОсвіта. Професійна освітаuk_UA
dc.description.abstractУ статті розкривається як саме творче самовираження сприяє розкриттю кожного учасника освітньо-виховного процесу в індивідуальній діяльності та у колективній співпраці за напрямами: «Студент – студент», «Творчий викладач – творчий студент», що дозволяє отримати результат різних рівнів: від знань, умінь, навичок до розвинених навчально – пізнавальних, дослідницьких, творчих якостей особистості (наукових, мистецьких, образних, літературних). Творчий викладач може продукувати ідеї, здатні розвивати креативне покоління сучасної молоді. Сучасна молодь, у свою чергу, генерує ідеї до нетрадиційної роботи під час навчання та поза ним. Від того, наскільки творчі якості наявні й розвинені в особистості викладача, настільки ефективною буде освітньо-виховна діяльність, розроблені шляхи взаємодії та, відповідно, особиста результативність викладача та студентів. Оновлення суспільства, а тим більше його радикальна зміна, — суперечливий, складний і тривалий процес, пов'язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Усе це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх членів суспільства, тому що недостатня творча активність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні фактори, які заважають втіленню нових ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій.Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можливість вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для творчості кожного. У гуманному цивілізованому суспільстві розвиток особистості, її творчих можливостей стає самоціллю всіх суспільних відносин.uk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрывается как творческое самовыражение способствует раскрытию каждого участника образовательно-воспитательного процесса в индивидуальной деятельности и в коллективной сотрудничества по направлениям: «Студент - студент», «Творческий преподаватель - творческий студент », что позволяет получить результат различных уровней: от знаний, умений, навыков в развитых учебно - познавательных, исследовательских, творческих качеств личности (научных, художественных, образных, литературных).Творческий преподаватель может продуцировать идеи, способные развивать креативное поколение современной молодежи. Современная молодежь, всвою очередь, генерирует идеи к нетрадиционной работы во время учебы и вне его. От того, насколько творческие качества имеющиеся иразвитые в личности преподавателя, настолько эффективной будет образовательно-воспитательная деятельность, разработаны пути взаимодействия и, соответственно, личная результативность преподавателя и студентов. Обновления общества, а тем более его радикальное изменение - противоречивый, сложный и длительный процесс, связанный с поиском новых путей, средств осуществления преобразований во всех сферах жизнедеятельности людей. Все это вызывает необходимость творческого участия в этом процессе всех членов общества, так как недостаточная творческая активность, отсутствие эффективных стимулов ее развития и реализации - основные факторы, которые мешают воплощению новых идей, замыслов, новых целевых установок и ориентаций. Процесы демократизации и гуманизации общества создают возможность выбора путей жизнедеятельности его членов, благоприятные условия для творчества каждого. В гуманном цивилизованном обществе развитие личности, ee творческих возможностей становится самоцелью всех общественных отношений.ru
dc.description.abstractIn the article it is explained how the creative self-determination helps each participant of the educational process open up in both personal activity and work within the group «Student - student», «Creative teacher – creative student» that enables to get different leveled results: from knowledge, skills and habits to the development educational, research and creative qualities of the person. Creative teacher can produce ideas able to develop creative generation of the modern youth. Modern youth meanwhile generates the ideas for the untraditional work during in-class and out-class activities. The effective educational activity, ways of interaction and personal performance of a teacher and students depend on the fact whether a teacher has creative qualities. The society’s renovation, and furthermore its total change, is a contradictory, complicated and long process, connected with the search of new ways and means of providing changes in all fields of human’s activity. All this causes the necessity all the members of the society to participate in the process because the lack of the creative activity, the absence of the effective incentives and their development and realization are the main factors obstructing new ideas and goal-oriented orders. Processes of democratization and humanization of the society give the possibility to choose the ways of vital function its members, positive conditions for the creativity of everyone. In the humane civilized society the personal development and the development of everyone creative abilities become a self-goal within public relations.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectпізнавальний інтересuk_UA
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA
dc.subjectтворча особистістьuk_UA
dc.subjectвсебічно розвинена особистістьuk_UA
dc.subjectпознавательный интересuk_UA
dc.subjectтворческие способностиuk_UA
dc.subjectтворческая личностьuk_UA
dc.subjectвсесторонне развитая личностьuk_UA
dc.subjectcognitive interestuk_UA
dc.subjectcreative abilitiesuk_UA
dc.subjectcreative personalityuk_UA
dc.subjectthoroughly developed personuk_UA
dc.titleТворче самовираження викладачаuk_UA
dc.title.alternativeТворческое самовыражение преподавателяuk_UA
dc.title.alternativeTeacher’s Creative Self-expressionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record