Show simple item record

dc.contributor.authorТерепа, А. В.
dc.contributor.authorTerepa, A.
dc.date.accessioned2020-10-17T15:14:24Z
dc.date.available2020-10-17T15:14:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationТерепа А. В. Психолого-педагогічні основи формування математичної компетентності майбутніх учителів в умовах педагогічних коледжів / А. В. Терепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 122-127uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.094.091.33:51-047.22
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5468
dc.descriptionОсвіта. Професійна освіта. Математична компетентністьuk_UA
dc.description.abstractВ статті обґрунтовано основні завдання формування математичної компетентності студентів у педагогічних коледжах. Проаналізовано результати досліджень психологів щодо основ формування готовності й здатності майбутніх учителів початкової школи до ефективної професійної діяльності. Вказано на важливість побудови цілісної системи формування математичної компетентності майбутніх педагогів в умовах педагогічних коледжів. Акцентовано увану на важливості врахування сучасних результатів досліджень психологів щодо психолого-педагогічних основ розвитку у студентів основних якостей професійної діяльності у процесі фахової підготовки. Розглянуто основні компоненти формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, здатність до творчої реалізації майбутнім педагогом професійних цілей. Вказано, що майбутній учитель початкової школи при викладанні математики має розвивати творчість, яка є необхідною умовою продуктивності його діяльності. Обґрунтовано, що важливо знати й використовувати результати сучасних досліджень психологів щодо місця й ролі першого досвіду майбутньої професійної діяльності. Вказано на умови результативності педагогічної діяльності, пов’язаної з вивченням математики в початковій школі та її залежність від наявності у вчителя розвиненої професійної самосвідомості. Значну увагу приділено завданню розвитку математичного мислення в майбутніх учителів початкової школи. Вказано, що певні якості мислення (гнучкість, глибина, раціональність, широта просторова уява, вміння знаходити головне, критичність, доказовість мислення, організованість пам'яті і т. д.), можуть бути віднесені до математичного мислення.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснованы основные задачи формирования математической компетентности студентов впедагогических колледжах. Проанализированы результаты исследований психологов относительно основ формирования готовности и способностибудущих учителей начальной школы к эффективной профессиональной деятельности. Указано на важность построения целостнойсистемы формирования математической компетентности будущих педагогов в условиях педагогических колледжей. акцентированоУВАН важность учета современных результатов исследований психологов по психолого-педагогических основ развития встудентов основных качеств профессиональной деятельности в процессе профессиональной подготовки. Рассмотрены основные компонентыформирование математической компетентности будущих учителей начальной школы, способность к творческой реализации будущим педагогом профессиональных целей. Указано, что будущий учитель начальной школы при преподавании математикидолжна развивать творчество, которое является необходимым условием производительности его деятельности. Обосновано, что важно знать ииспользовать результаты современных исследований психологов относительно места и роли первого опыта будущей профессиональнойдеятельности. Указано на условия результативности педагогической деятельности, связанной с изучением математики в начальнойшколе и ее зависимость от наличия у учителя развитой профессионального самосознания. Значительное внимание уделено задачеразвития математического мышления у будущих учителей начальной школы. Указано, что определенные качества мышления (гибкость,глубина, рациональность, широта пространственное воображение, умение находить главное, критичность, доказательность мышления,организованность памяти и т. д.), могут быть отнесены к математическому мышлению.ru
dc.description.abstractIn the article the basic task of forming mathematical competence of students in teacher training colleges. The results of psychological studies on foundations of preparedness and ability of primary school teachers in effective professional activity. Specified on the importance of building an integrated system of formation of mathematical competence of future teachers in terms of pedagogical colleges. Uvan accentuated the importance of taking into account the results of modern psychological studies on psychological and pedagogical foundations of the students' basic qualities of professional activities in the training. The main components of the formation of mathematical competence of future primary school teachers, the capacity for creative implementation of future teacher professional goals. Indicated that primary school teachers in the teaching of mathematics should develop creativity, which is a prerequisite for the performance of its activities. Proved that it is important to know and use the results of current research psychologists on the place and role of the first experience for future professional activities. Specified in terms of the effectiveness of educational activities related to the study of mathematics in elementary school and its dependence on the presence of teacher-developed professional identity. Special attention is paid to the problem of mathematical thinking in primary school teachers. Specified that certain quality of thought (flexibility, depth, rationality, broad spatial imagination, ability to find important, critical, evidence of thought, organization, memory and so on. D.) Can be attributed to mathematical thinking.en
dc.publisherКиїв ; Вінниця : Планерuk_UA
dc.subjectпсихологічна готовністьuk_UA
dc.subjectздатність до професійної діяльностіuk_UA
dc.subjectматематична компетентністьuk_UA
dc.subjectматематичне мисленняuk_UA
dc.subjectмайбутній учитель початкової школиuk_UA
dc.subjectсамосвідомістьuk_UA
dc.subjectрозвиток особистостіuk_UA
dc.subjectпсихологическая готовностьuk_UA
dc.subjectспособность к профессиональной деятельностиuk_UA
dc.subjectматематическая компетентностьuk_UA
dc.subjectматематическое мышлениеuk_UA
dc.subjectбудущий учитель начальной школыuk_UA
dc.subjectсамосознаниеuk_UA
dc.subjectразвитие личностиuk_UA
dc.titleПсихолого-педагогічні основи формування математичної компетентності майбутніх учителів в умовах педагогічних коледжівuk_UA
dc.title.alternativeПсихолого-педагогические основы формирования математической компетентности будущих учителей в условиях педагогических колледжейuk_UA
dc.title.alternativePsycho-pedagogical bases of formation of mathematical competence of future teachers under College of Educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record