Show simple item record

dc.contributor.authorХолковська, І. Л.
dc.contributor.authorХолковская, И.
dc.contributor.authorKholkovska, I.
dc.date.accessioned2019-04-25T12:48:08Z
dc.date.available2019-04-25T12:48:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationХолковська І. Л. Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності / І. Л. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 57. – С. 167-174.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4222
dc.descriptionПідготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльностіuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. Акцентовано увагу на необхідності формування знань майбутніх учителів у сфері педагогічних інновацій, особливостей організації навчально-виховної роботи в різних типах інноваційних шкіл, інноваційних педагогічних технологій, а також розвитку таких діяльнісних характеристик педагогів, як здатність до педагогічного цілепокладання, здатність до аналізу педагогічних ситуацій, здатність до проектування і планування освітніх процесів, здатність до рефлексії і контролю педагогічної діяльності вчителя як суб'єкта інноваційної діяльності. Запропоновано показники інновації як процесу розробки, освоєння, продуктивного впровадження нововведень; інноваційного процесу як комплексної діяльності зі створення, освоєння, використання і поширення нового в педагогічній практиці. Проаналізовано сутність готовності до інноваційної діяльності, що складається з таких взаємопов'язаних та взаємозумовлених компонентів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, креативний і процесуальний. Розглянуто об'єктивні та суб'єктивні умови процесу професійної підготовки вчителя як суб'єкта інноваційної діяльності. Проаналізовано педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб’єктів інноваційної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются особенности инновационной деятельности как готовности учителя к разработке и внедрению инноваций. Проанализированы разные направления исследования инновационной деятельности, представленные в педагогической периодике. Акцентировано внимание на необходимости формирования знаний будущих учителей в сфере педагогических инноваций, особенностей организации учебно-воспитательной работы в разных типах инновационных школ, инновационных педагогических технологий, а также развития таких деятельностных характеристик педагогов, как способность к педагогическому целеполаганию, способность к анализу педагогических ситуаций, способность к проектированию и планированию образовательных процессов, способность к рефлексии и контролю педагогической деятельности учителя как субъекта инновационной деятельности. Предложены показатели инновации как процесса разработки, освоения и внедрения нововведений; инновационного процесса как комплексной деятельности по созданию, освоению, использованию и распространению нового в педагогической практике. Проанализирована сущность готовности к инновационной деятельности, которая состоит из таких взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивный, креативный и процессуальный. Рассмотрены объективные и субъективные условия профессиональной подготовки учителя как субъекта инновационной деятельности. Проанализированы педагогические условия подготовки студентов к реализации функций субъектов инновационной деятельности.ru
dc.description.abstractThe article deals with the peculiarities of innovation activity as a teacher's readiness for the development and introduction of innovations. Different directions of research of innovation activity are presented, presented in pedagogical periodicals. The emphasis is on the need to form the knowledge of future teachers in the field of pedagogical innovations, the peculiarities of the organization of educational work in various types of innovative schools, innovative pedagogical technologies, as well as the development of such activity characteristics of teachers as the ability to pedagogical purpose-setting, the ability to analyze pedagogical situations, the ability to the design and planning of educational processes, the ability to reflect and control the pedagogical activity of the teacher as a subject of innovation activity . The indicators of innovation as a process of development, development, productive introduction of innovations are offered; the innovation process as a complex activity in the creation, development, use and dissemination of new in pedagogical practice. The essence of readiness for innovative activity, consisting of such interconnected and interconnected components: motivational-value, cognitive, creative and procedural, is analyzed. Objective and subjective conditions of the process of professional training of the teacher as a subject of innovation activity are considered. The pedagogical conditions of preparation of students for realization of functions of subjects of innovative activity are analyzed. Professional training of students as subjects of innovative activity is represented as a pedagogical cycle consisting of a number of stages. The content of stages of holistic formation of readiness for innovation activity on the basis of determination of the dominant components is highlighted: at the first stage – the formation of the motivational component; at the second stage – content – formation of knowledge about the essence, content and structure of innovation activity; at the third stage – procedural – the formation of skills for the implementation of innovative actions, in particular the introduction of innovations in the pedagogical process, the implementation of control and correction of the introduction of innovations.en
dc.publisherВінниця: «Твори»uk_UA
dc.subjectнововведенняuk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectінноваційний процесuk_UA
dc.subjectінноваційна діяльністьuk_UA
dc.subjectсуб'єкт діяльностіuk_UA
dc.subjectкомпоненти готовностіuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectнововведениеuk_UA
dc.subjectинновацияuk_UA
dc.subjectинновационный процессuk_UA
dc.subjectинновационная деятельностьuk_UA
dc.subjectсубъект деятельностиuk_UA
dc.subjectкомпоненты готовностиuk_UA
dc.subjectпедагогические условияuk_UA
dc.subjectinnovationsuk_UA
dc.subjectinnovation processuk_UA
dc.subjectinnovation activityuk_UA
dc.subjectsubject of activityuk_UA
dc.subjectreadiness for innovationuk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.titleПедагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeПедагогические условия подготовки студентов к реализации функций субъектов инновационной деятельностиuk_UA
dc.title.alternativePedagogical conditions of preparation of students to implement the functions of subjects of innovative activityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record