Recent Submissions

 • Розвиток емпатії в учнів підліткового віку 

  Галузяк, В.М.; Haluziak, V. (Вінниця, 2020)
  У статі проаналізовано різні підходи до розуміння сутності феномену емпатії. Емпатія розглядається як якість особистості, що виявляється в здатності відчувати і розуміти емоційні переживання іншої людини. Емпатія лежить в ...
 • Розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів 

  Галузяк, В.М.; Haluziak, V. (Вінниця, 2020)
  Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості вчителя, що проявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
 • Стадії розвитку діалектичного мислення майбутніх учителів 

  Галузяк, В.М.; Haluziak, V. (Вінниця : «Твори», 2020)
  Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості вчителя, що проявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
 • Педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів 

  Галузяк, В.М.; Haluziak, V.; Холковська, І.Л.; Холковская, И.Л.; Kholkovska, I. (Вінниця, 2020)
  У статті на основі аналізу психологічної і педагогічної літератури, а також практики підготовки студентів педагогічних ЗВО з’ясовано, що розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі їх професійної підготовки ...
 • Стиль педагогічного спілкування як фактор розумового розвитку учнів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2020)
  У статті висвітлюються результати емпіричного дослідження впливу стилів педагогічного спілкування на розумовий розвиток учнів початкової школи. Представлено методику діагностування стилів педагогічного спілкування ...
 • Формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічного спілкування 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Обгрунтовано модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей педагогічного спілкування. Виділено базові параметри педагогічного спілкування та розроблено оригінальну класифікацію стилів. Розкрито програму ...
 • Використання навчального діалогу в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті на основі емпіричного дослідження визначено методи і форми навчального діалогу, які найчастіше використовуються викладачами в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів, а також з’ясовано ставлення студентів ...
 • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

  Haluziak, Vasyl; Галузяк, Василь; Kholkovska, Iryna; Холковська, Ірина (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
  In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
 • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
  Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
 • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
 • Використання діалогічних методів у підготовці майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Навчальний діалог розглядається як форма конструктивної пізнавальної взаємодії рівноправних суб’єктів, що характеризується відкритістю до альтернативних поглядів, толерантністю, імпровізаційністю, свободою самовираження ...
 • Шляхи формування партнерських відносин між викладачем і студентами в освітньому процесі 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються такі структурні компоненти діалогічної взаємодії, як діалогічні стосунки, особистісні позиції учасників, активна спільна діяльність, ціннісно-смисловий зв'язок. Запропоновано визначення партнерської ...
 • Діалог як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2018)
  У статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності діалогу як психологічного феномену, а також з’ясуються можливості його використання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. На основі теоретичного ...
 • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
  У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
 • Психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення в ранньому юнацькому віці 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У статті на основі зарубіжних та вітчизняних джерел розкрито психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення старшокласників. Розглянуто загальні риси формування особистості в ранньому юнацькому віці. Визначено, ...
 • Психологічні засади виховної роботи з важковиховуваними підлітками 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВАТ «Віноблдрукарня», 2001)
  Розглядаються психологічні особливості важковиховуваних підлітків, типи і причини важковиховуваності. Розкрито етапи й особливості корекційної роботи з важковиховуваними підлітками.
 • Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку 

  Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкриваються деякі особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку, який розглядається як постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін ...
 • Вибір у структурі готовності старшокласників до ціннісного самовизначення 

  Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті розкрито значення поняття «вибір», умови його реалізації, місце цієї категорії в структурі готовності до ціннісного самовизначення старшокласників. Вибір є ключовим компонентом ціннісного самовизначення, він ...
 • Базові параметри концепцій виховання 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011)
  У статті визначаються базові параметри, які характеризують суб’єктивний "образ виховання" педагогів і визначають різноманітні підходи до розуміння сутності виховання.
 • Партнерство як інноваційна форма діалогічної взаємодії викладача і студентів – майбутніх менеджерів 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У статті зазначається необхідність надання пріоритету особистісно-орієнтованій моделі, яка спрямована на подолання моносуб’єктності навчально-виховного процесу, зміцнення позицій діалогічності стосунків у процесі взаємодії ...

View more