Show simple item record

dc.contributor.authorЛапшин, С.
dc.contributor.authorЛапшин, С.
dc.contributor.authorLapshyn, S.
dc.contributor.authorГаба, І.
dc.contributor.authorГаба, И.
dc.contributor.authorGaba, I.
dc.contributor.authorЗінько, І.
dc.contributor.authorЗинько, И.
dc.contributor.authorZinko, I.
dc.date.accessioned2018-02-02T10:54:05Z
dc.date.available2018-02-02T10:54:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationLapshyn S. Inclusive education: social and pedagogical aspects / Lapshyn Sergiy, Gaba Irina, Zinko Irina // Inclusive education: challenges and opportunities may 11-12, 2017 Vilnius Режим доступу: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/about/submissions#authorGuidelinesuk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/2314
dc.descriptionпедагогіка, освіта, інклюзивна освітаuk_UA
dc.description.abstractУ статті аналізуються соціальні та педагогічні аспекти інклюзивної освіти. На основі міжнародного досвіду, правової бази, педагогічних та методологічних аспектів навчального процесу, вивчається особливості впровадження інклюзивної освіти в українську шкільну систему. Будь-яка людина, незалежно від його стану здоров'я, наявності фізичних або психічних розладів, має право на отримання освіти, якість якої не відрізняється від якості здорових людей. Цей принцип, який відображений у кількох міжнародних документах, є основою інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Він реалізується з метою реалізації свого права на вибір навчального закладу та форми освіти за місцем їх проживання, де будуть забезпечені всі необхідні умови. Аналіз сучасних соціальних умов призводить до відображення ролі дітей з особливими потребами в цьому суспільстві та всіх тих, що не відповідають нашим стереотипним уявленням про так звану нормальність. Людовик Маршалл, відомий письменник, говорячи про норму та патологію, схильний вважати, що поняття норми є досить умовним, оскільки ті, хто не мають жодних ознак виражених порушень, часто мають незначні відхилення. Конвенція про права дитини як міжнародний документ, який автоматично встановлює наближення національного законодавства до цієї "глобальної конституції прав дітей у кожній державі". Україна робить прогресивні кроки у цій сфері. Останнім часом діти з особливими потребами інтенсивно підтримуються державним фінансуванням, це допомагає просувати прогресивні ідеї на практиці. Проте певні категорії дітей в Україні позбавлені якісної освіти. Однією з форм освіти для дітей з особливими освітніми потребами є новий, але широко використовується в багатьох країнах всеосяжний спосіб організації навчального процесу, який реалізує абсолютне право кожної дитини на досягнення загальної освіти відповідно за місцем проживання з усіма необхідними умовами. Ця модель інклюзивної освіти стає все більш значущою завдяки роботі громадських організацій. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні навчальні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання наявних ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта - це процес, в якому школа намагається задовольнити потреби всіх студентів, внесіть необхідні зміни у навчальні плани та ресурси, щоб забезпечити рівні можливості для всіх дітей.uk_UA
dc.description.abstractВ статье анализируются социальные и педагогические аспекты инклюзивного образования. На основе международного опыта, правовой базы, педагогических и методологических аспектов учебного процесса, изучается особенности внедрения инклюзивного образования в украинскую школьную систему. Любой человек, независимо от его состояния здоровья, наличия физических или психических расстройств, имеет право на получение образования, качество которой не отличается от качества здоровых людей. Этот принцип, который отражен в нескольких международных документах, является основой инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями. Он реализуется с целью реализации своего права на выбор учебного заведения и формы образования по месту жительства, где будут обеспечены все необходимые условия. Анализ современных социальных условий приводит к отображению роли детей с особыми потребностями в этом обществе и всех тех, которые не соответствуют нашим стереотипным представлениям о так называемой нормальности. Людовик Маршалл, известный писатель, говоря о норме и патологии, склонен считать, что понятие нормы является достаточно условным, поскольку те, кто не имеют никаких признаков выраженных нарушений, часто имеют незначительные отклонения. Конвенция о правах ребенка как международный документ, который автоматически устанавливает приближения национального законодательства к этой «глобальной конституции прав детей в каждом государстве". Украина делает прогрессивные шаги в этой сфере. В последнее время дети с особыми потребностями интенсивно поддерживаются государственным финансированием, это помогает продвигать прогрессивные идеи на практике. Однако определенные категории детей в Украине лишены качественного образования. Одной из форм образования для детей с особыми образовательными потребностями является новый, но широко используемый во многих странах, всеобъемлющий способ организации учебного процесса, реализующий абсолютное право каждого ребенка на достижение общего образования за местом проживания с предоставлением необходимых условий. Эта модель инклюзивного образования становится все более значимой благодаря работе общественных организаций. Для обеспечения равного доступа к качественному образованию инклюзивные учебные заведения должны адаптировать учебные программы и планы, методы и формы обучения, использование имеющихся ресурсов, партнерство с обществом к индивидуальным потребностям детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование - это процесс, в котором школа пытается удовлетворить потребности всех студентов, внесите необходимые изменения в учебные планы и ресурсы, чтобы обеспечить равные возможности для всех детей.ru
dc.description.abstractThe article analyzes social and pedagogical aspects of inclusive education. On the basis of international experience, legal basis, pedagogical and methodological aspects of the educational process, it studies the features of introduction of inclusive education into the Ukrainian school system. Any person, regardless his/ her health status, presence of physical or mental disturbances, has the right to receive education, the quality of which doesn`t differ from that of healthy people. This principle, which is reflected in several international documents, is the basis of inclusive education for children with special educational needs. It is implemented in order to realize their right to choose the educational institution and form of education according to their residence, where all necessary conditions would be provided. The analysis of modern social conditions leads to reflect on the role of children with special needs in this society and all those that do not correspond to our stereotypical idea of the so-called normality. Louis Marshall, a famous writer, speaking about the norm and pathology, is inclined to believe that the notion of norm is rather conditioned, since those who do not show any signs of apparent disturbances often possess inconspicuous deviations. Convention on the Rights of the Child as an international document which automatically imposes to bring national legislation in line with this "global constitution of children rights in each state." Ukraine is making its progressive steps in these sphere. In recent years children with special needs are intensively supported by the state financing, this helps to promote the progressive ideas into practice. However, certain categories of children in Ukraine are deprived of qualitative education. One of the forms of education for children with special educational needs is a new, but widely used in many countries, inclusive form of organization of educational process, which realizes an absolute right of every child to achieve general education according to their residence with all the necessary conditions provided. This model of inclusive education is getting more and more significant thanks to the work of Community organizations. In order to ensure equal access to qualitative education, inclusive educational institutions must adapt curricula and plans, methods and forms of education, use of existing resources, partnership with the community to the individual needs of children with special educational needs. Inclusive education – is a process in which the school is trying to meet the needs of all students, making the necessary changes to the curriculum and resources in order to ensure equal opportunities for all children.en
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA
dc.subjectнавчальний процесuk_UA
dc.subjectосвітнє середовищеuk_UA
dc.subjectинклюзивное образованиеuk_UA
dc.subjectучебный процессuk_UA
dc.subjectобразовательная средаuk_UA
dc.subjectinclusive educationuk_UA
dc.subjecteducational processuk_UA
dc.subjecteducational environmentuk_UA
dc.titleІнклюзивна освіта: соціальні та педагогічні аспектиuk_UA
dc.title.alternativeИнклюзивное образование: социальные и педагогические аспектыuk_UA
dc.title.alternativeInclusive education: social and pedagogical aspectsuk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record