Recent Submissions

 • Формування спрямованості майбутніх педагогів на творчу самореалізацію у професійній діяльності 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V.M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I.L. (Вінниця : «Твори», 2020)
  Визначено педагогічні шляхи формування спрямованості майбутніх педагогів на творчу самореалізацію у професійній діяльності. З’ясовано, що формування спрямованості майбутніх учителів на творчу самореалізацію у професійній ...
 • The teacher’s authority as the factor of personal influence on students 

  Haluzyak, V.M.; Галузяк, В. М.; Holkovs'ka, I.L.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л. (Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015)
  The article defines the essence and types of authority as a factor of the teacher's personal impact on students. Authority is viewed as a relatively stable emotional-value attitude of students to the teacher. An analysis ...
 • Корекція особистісних детермінант професійного спілкування майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010)
  У статті розкривається зміст методики формування готовності майбутніх учителів до продуктивного педагогічного спілкування шляхом корекції їх особистісних диспозицій.
 • Розвиток емпатії в учнів підліткового віку 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. (Вінниця, 2020)
  У статі проаналізовано різні підходи до розуміння сутності феномену емпатії. Емпатія розглядається як якість особистості, що виявляється в здатності відчувати і розуміти емоційні переживання іншої людини. Емпатія лежить в ...
 • Розвиток діалектичного мислення майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. (Вінниця, 2020)
  Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості вчителя, що проявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
 • Стадії розвитку діалектичного мислення майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. (Вінниця : Твори, 2020)
  Діалектичне мислення розглядається як важливий критерій особистісно-професійної зрілості вчителя, що проявляється в конструктивному ставленні до педагогічних суперечностей, здатності усвідомлювати їх динамічну єдність як ...
 • Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога : монографія 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, А. В.; Kobylianskyi, O.; Кравець, О. М.; Кравец, А. Н.; Мельник, І. М.; Мельник, И. Н.; Melnyk, I.; Мудрак, Л. Ю.; Mudrak, L.; Наливайко, О. Б.; Nalyvaiko, O.; Подуфалова, К. Ю.; Podufalova, K.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V.; Sapohov, M.; Сапогов М. В.; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O.; Stoliarenko, O.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I.; Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. (Вінниця : Твори, 2020)
  У монографії аналізуються різні аспекти проблеми особистісно-професійного становлення майбутнього педагога: формування професійної самосвідомості, професійної ідентичності, професійної відповідальності, професійно-педагогічної ...
 • Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. (Вінниця : Твори, 2020)
  У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійної компетентності викладача закладу вищої освіти: інформаційної, дослідницької, комунікативної, конфліктологічної, лідерської, соціокультурної, ...
 • Педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. (Вінниця, 2020)
  У статті на основі аналізу психологічної і педагогічної літератури, а також практики підготовки студентів педагогічних ЗВО з’ясовано, що розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі їх професійної підготовки ...
 • Стиль педагогічного спілкування як фактор розумового розвитку учнів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Твори, 2020)
  У статті висвітлюються результати емпіричного дослідження впливу стилів педагогічного спілкування на розумовий розвиток учнів початкової школи. Представлено методику діагностування стилів педагогічного спілкування ...
 • Формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічного спілкування 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Твори, 2019)
  Обгрунтовано модель мотиваційно-ціннісної детермінації стильових особливостей педагогічного спілкування. Виділено базові параметри педагогічного спілкування та розроблено оригінальну класифікацію стилів. Розкрито програму ...
 • Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : методичні рекомендації 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Твори, 2019)
  Методичні рекомендації містять матеріали щодо формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки в медичному коледжі. Зміст методичних рекомендацій зорієнтований на формування у майбутніх ...
 • Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бурлака, Н. І.; Бурлака, Н. И.; Burlaka, N. I.; Васаженко, Н. О.; Vasazhenko, N. O.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S. V.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Донець, В. Г.; Донец, В. Г.; Donets, V. H.; Загородній, С. П.; Загородний, С. П.; Zahorodnii, S. P.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кобилянська, І. М.; Кобылянская, И. М.; Kobylianska, I. M.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, О. В.; Kobylianskyi, O. V.; Мигун, П. П.; Myhun, P. P.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Пінаєв, Б. О.; Пинаев, Б. О.; Pinaiev, B. O.; Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Погріщук, О. Б.; Погрищук, О. Б.; Pohrishchuk, O. B.; Стемпень, Ян; Stempen, Yan; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Stoliarenko, O. V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Shakhov, V. V. (Вінниця : Твори, 2019)
  У монографії розкриваються різні аспекти педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних закладів вищої освіти: філософські основи особистісно-професійного становлення майбутніх учителів, ...
 • Основи професійної етики медичних працівників: навчально-методичний посібник 

  Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Твори, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні морально-етичні проблеми, що виникають у сфері сучасної медичної науки і охорони здоров'я, представлений матеріал, що стосується історії виникнення і розвитку ...
 • Основи педагогічної майстерності : практикум 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця : Твори, 2019)
  У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
 • Використання навчального діалогу в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Твори, 2019)
  У статті на основі емпіричного дослідження визначено методи і форми навчального діалогу, які найчастіше використовуються викладачами в сучасній практиці підготовки майбутніх учителів, а також з’ясовано ставлення студентів ...
 • Authority of educator: essence, structure, forming stages 

  Haluziak, Vasyl; Галузяк, Василь; Kholkovska, Iryna; Холковська, Ірина (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019)
  In the article on the basis of analysis of the different approaches to the understanding of essence of pedagogical authority, the structure, types, principles and stages of forming of authority of a class teacher as an ...
 • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
  Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
 • Педагогічні умови підготовки студентів до реалізації функцій суб'єктів інноваційної діяльності 

  Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Вінниця: «Твори», 2019)
  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності як готовності вчителя до розробки і впровадження інновацій. Проаналізовано різні напрями дослідження інноваційної діяльності, представлені у педагогічній періодиці. ...
 • Використання діалогічних методів у підготовці майбутніх учителів 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: «Твори», 2019)
  Навчальний діалог розглядається як форма конструктивної пізнавальної взаємодії рівноправних суб’єктів, що характеризується відкритістю до альтернативних поглядів, толерантністю, імпровізаційністю, свободою самовираження ...

View more