Recent Submissions

 • Інноваційно-проектна і грантова діяльність : навчально-методичний посібник 

  Громов, Євген Володимирович (Вінниця: ВДПУ, 2023)
  У посібнику описані основні принципи інноваційно-проектної та грантової діяльності; методи та інструменти проектного менеджменту; особливості залучення грантових коштів і співпраці із донорськими фондами; основи складання ...
 • Історія педагогіки у мнемокартах і схемах 

  Акімова, О.В.; Akimova, O.V.; Волошина, О.В.; Voloshyna, O.V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017)
  У навчальному посібнику розглядається розвиток освіти, діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця XX століття. Викладено інформативний матеріал у ...
 • Особистісно-професійне становлення педагога: андрагогічний вимір 

  Лазаренко, Н. І.; Lazarenko, N. I.; Лук’янова, Л. Б.; Lukianova, L. B.; Акімова, О. В.; Akimova, O. V.; Аніщенко, О. В.; Anishchenko, O. V.; Бурлака, Н. І.; Burlaka, N. I.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Гапчук, Я. А.; Hapchuk, Ya. A.; Губіна, С. І.; Hubina, S. I.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Дернова, М. Г.; Dernova, M. H.; Калюжна, Т. Г.; Kaliuzhna, T. H.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Піддячий, В. М.; Piddiachyi, V. M.; Радомський, І. П.; Radomskyi, I. P.; Самко, А. М.; Samko, A. M.; Сапогов, М. В.; Sapohov, M. V.; Столяренко, Олена; Столяренко, Оксана; Троцький, Р. С.; Trotskyi, R. S.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Holkovs'ka, I. L.; Шаманська, О. І.; Shamanska, O. I.; Шахов, В. І.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Stoliarenko, Oksana; Stoliarenko, Olena (Вінниця : «Твори», 2021)
  У монографії розглядаються важливі аспекти особистісно-професійного становлення педагога: особистісної самореалізації, розвитку особистісно-професійної зрілості, професійної самосвідомості, формування соціальної, комунікативної ...
 • Dialogical approach to teachers’ professional training 

  Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Fadieieva, T. J.; Фадєєва, Т. Ю.; Фадеева, Т. Ю. (Warsaw: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, 2021)
  The essence of four approaches to understand the essence of dialogue is revealed: dialogue as a form of two-way speech interaction of subjects; dialogue as a joint advancement to the truth in the process of discussing ...
 • Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра 

  Ярова, Л. В. (Вінниця : Твори, 2021)
  У старшому дошкільному віці відбувається соціалізація емоційного інтелекту, що виражається в емоційній спрямованості дитини більшою мірою на інших людей, ніж на певні предмети чи речі, розвивається здатність до емпатії, ...
 • Ознaки прoфecіoнaлізму у cпілкувaні 

  Ярмілко, А. (Вінниця : Твори, 2021)
  Анaлізувaти пeдaгoгічнe cпілкувaння необхідно з різних бoків, тoму щo цe явищe бaгaтoгрaннe. Пoвнoціннe пeдaгoгічнe cпілкувaння є нe лишe бaгaтoгрaнним a й пoліфункціoнaльним. Вoнo зaбeзпeчує oбмін інфoрмaцією і cпівпeрeживaння, ...
 • Віртуальна екскурсія як інноваційний метод навчання 

  Шпарковська, М. М. (Вінниця: Твори, 2021)
  Віртуальна екскурсія є інноваційною формою навчальної діяльності, спрямованої не тільки на отримання предметних знань, а й на формування комунікативних, пізнавальних, регулятивних навчальних дій, сприяє підвищенню інтересу ...
 • Система професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у Франції 

  Швець, О. І. (Вінниця : Твори, 2021)
  Аналіз сучасного стану розвитку системи соціальної освіти Франції дає змогу визначити основну його характеристику, а саме усвідомлення того, що переосмислення значення та ролі соціальної роботи в суспільстві веде до ...
 • Роль процесу самовиховання у становленні особистості вчителя 

  Цукрук, Л. (Вінниця : Твори, 2021)
  Основним методом формування професійної компетентності вчителя варто вважати самовиховання.
 • Теоретичний аналіз базових складових особистісно-орієнтованого підходу 

  Хейлик, О. П. (Вінниця : Твори, 2021)
  В статті йде мова про поняття «особистісно-орієнтований підхід», про теоретичний аналіз його базових складових.
 • Професійна мобільність у підготовці майбутніх фахівців економічної галузі 

  Фрицюк, А. В. (Вінниця : Твори, 2021)
  Професійна мобільність майбутніх фахівців економічної галузі виявляється в здатності успішно змінювати види діяльності у сфері діяльності; швидко адаптуватися залежно від ситуації; у володінні високим рівнем фахових знань, ...
 • Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами засобами музичного мистецтва 

  Товмар, І. (Вінниця : Твори, 2021)
  Мета статті: теоретично обґрунтувати педагогічний потенціал музичного мистецтва та ефективність його впливу на фізичний і психологічний розвиток дітей з особливими потребами.
 • Формування комунікативних умінь у школярів 

  Ткачук, Н. І. (Вінниця : Твори, 2021)
  Високий рівень комунікативності розглядається як умова успішної адаптації до навколишнього соціального середовища. Комунікація є невід'ємною частиною будь-якого виховного процесу, тому формування комунікативних умінь веде ...
 • Технологія прихованого виховного впливу на особистість учня 

  Ткаченко, Д. Л. (Вінниця : Твори, 2021)
  Прихована форма виховного процесу є впливом всієї організації, всього ходу педагогічного процесу на становлення особистісних якостей. Так, наприклад, дотримання навчальної дисципліни викладачем, демонстрація відданості ...
 • Секрети педагогіки викладача, що спонукає до самовиховання 

  Тетерук, Р. О. (Вінниця : Твори, 2021)
  У пропонованих матеріалах на основі спостереження за професійно-педагогічною діяльністю викладача педагогічних дисциплін, знайомства з його багаточисленними науковими публікаціями, інформації, отриманої під час багатьох ...
 • Врахування особистісного потенціалу в управлінні закладами загальної середньої освіти 

  Барчишин, О. В. (Вінниця : Твори, 2021)
  Управління закладом освіти – поняття інтегроване, багатоаспектне. Воно є особливою діяльністю, в якій суб’єкти за допомогою планування, організації, керівництва і контролю забезпечують організованість (інтегрованість) ...
 • Розвиток комунікативних умінь як умова успішної професійної діяльності 

  Старинець, В. С. (Вінниця : Твори, 2021)
  Під комунікативними уміннями розуміють здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вони передбачають уміння ...
 • Зміст і структура правової культури студентів 

  Станіслав, А. В. (Вінниця : Твори, 2021)
  Визначення змісту, цілей і напрямів стратегії формування правової культури студентів неможливе без осмислення того, що собою являє правова культура, у тому числі, правова культура особистості, які її характеристики і можливі ...
 • Розвиток емпатії в учнів підліткового віку 

  Слободянюк, Н. А. (Вінниця : Твори, 2021)
  Проблема емпатії, провідної соціальної емоції, як проблема співпереживання, співчуття і сприяння інший особистості набуває особливої актуальності в зв'язку з загальними тенденціями психології сучасності. Численні дослідження ...
 • Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя: теорія і практика 

  Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : «Твори», 2021)
  У монографії обґрунтовано концептуальні засади і представлено систему розвитку особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету. З’ясовано сутність, структуру, критерії, ...

View more