Show simple item record

dc.contributor.authorСулима, Алла
dc.contributor.authorSulyma, Alla
dc.contributor.authorТкаченко, Іван
dc.contributor.authorTkachenko, Ivan
dc.date.accessioned2018-09-12T07:15:15Z
dc.date.available2018-09-12T07:15:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСулима А., Ткаченко І. Оцінка показників гемодинаміки осіб похилого віку / А. Сулима, І. Ткаченко // Фізична культура і спорт: збірник наукових праць. – Вип. №5 (24). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2018, - С. 427-431uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3662
dc.description.abstractАктуальність. Головною особливістю сьогодення є невпинне старіння населення, яке тісно пов’язане зі збільшенням поширеності захворювань різних систем організму, зокрема серцево-судинної системи. Підвищений артеріальний тиск у осіб похилого віку сприяє розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, інсульту й смертності. У 2017 році в Україні зареєстровано 392 тисячі смертей у результаті захворювань серцево-судинної системи. Отже, метою нашого дослідження є оцінка стану серцево-судинної системи осіб чоловічої та жіночої статі віком 69-85 років. Результати дослідження. У дослідженні брали участь 9 жінок і 12 чоловіків у віці від 69 до 85 років, які перебували на стаціонарному лікуванні. Обстеження проводилося на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю Ветеранів війни. У досліджуваних пацієнтів похилого віку середнє значення частоти серцевих скорочень знаходиться у нормі. Разом з тим, реєструвалися підвищенні середні величини всіх видів артеріального тиску (артеріального систолічного та діастолічного тисків, артеріального середнього тиску, на 23,35%, 26,7% і 23,9% відповідно). У неналежному стані були й величини показників, які характеризують скорочувальну функцію міокарда (систолічний та хвилинний об’єми крові). Значення систолічного об’єму крові у осіб похилого віку виявилося менше за норму на 24,5%, а фактичне значення хвилинного об’єму крові менше на 44%. Висновки. Отже, представлені результати констатувального дослідження свідчать про те, що у процес реабілітації осіб 69-85 років варто додатково до медикаментозного лікування застосовувати заняття лікувальною фізичною культуроюuk_UA
dc.description.abstractАктуальность. Главной особенностью нашего времени является непрерывное старение населения, которое тесно связано с увеличением распространенности заболеваний различных систем организма, в частности сердечно-сосудистой системы. Повышенное артериальное давление у лиц пожилого возраста способствует развитию ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и смертности. В 2017 году в Украине зарегистрировано 392 тысячи смертей в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Итак, цель нашего исследования - оценка состояния сердечно-сосудистой системы лиц мужского и женского пола в возрасте 69-85 лет. Результаты исследования. В исследовании принимали участие 9 женщин и 12 мужчин в возрасте от 69 до 85 лет, находившихся на стационарном лечении. Обследование проводилось на базе Винницкого областного клинического госпиталя Ветеранов войны. У исследуемых пациентов пожилого возраста среднее значение частоты сердечных сокращений находится в норме. Вместе с тем, регистрировались повышение средних величин всех видов артериального давления (артериального систолического и диастолического давления, артериального среднего давления, на 23,35%, 26,7% и 23,9% соответственно). В ненадлежащем состоянии были и величины показателей, характеризующих сократительную функцию миокарда (систолический и минутный объемы крови). Значения систолического объема крови у лиц пожилого возраста оказалось меньше нормы на 24,5%, а фактическое значение минутного объема крови меньше на 44%. Выводы. Итак, представлены результаты констатирующего исследования свидетельствуют о том, что в процесс реабилитации лиц 69-85 лет стоит дополнительно к медикаментозному лечению применять занятия лечебной физической культуройru
dc.description.abstractThe main feature of the present is the aging of population. Aging is associated with increasing prevalence of diseases of various human’s systems, in particular the cardiovascular system. The elderly persons’ high blood pressure promotes the development of coronary heart disease, myocardial infarction, stroke and death. In 2017, 392 thousand deaths from cardiovascular diseases were registered in Ukraine. Thus, the purpose of our study is is an estimate the state of the cardiovascular system of male and female patients aged 69-85. Results. 9 women and 12 men aged from 69 to 85 years old were investigated. All patients were in on-line treatment. The study was conducted in the Vinnytsia Regional Clinical Hospital of the Veterans of the War. The elderly persons’ average heart rate is normal. However, increased average values of all types of blood pressure (arterial systolic and diastolic pressure, arterial mean pressure, on 23.35%, 26.7% and 23.9% respectively) were registered. The values of indicators that characterize the contractile function of the myocardium (systolic and minute blood volume) were in poor condition. The values of systolic blood volume in the elderly patients have been less than the norm by 24.5%, and the actual value of the minute volume of blood is lower by 44%. Conclusions. Therefore, the results of the observation research show that in the process of rehabilitation of persons aged 69-85 years old, it is necessary to use medical physical therapy in addition to medical treatmenten
dc.publisherТОВ «Планер»uk_UA
dc.subjectсерцево-судинна системаuk_UA
dc.subjectартеріальний тискuk_UA
dc.subjectчастота серцевих скороченьuk_UA
dc.subjectособи похилого вікуuk_UA
dc.subjectсердечно-сосудистая системаuk_UA
dc.subjectартериальное давлениеuk_UA
dc.subjectчастота сердечных сокращенийuk_UA
dc.subjectлица пожилого возрастаuk_UA
dc.subjectcardiovascular systemuk_UA
dc.subjectblood pressureuk_UA
dc.subjectheart rateuk_UA
dc.subjectelderly personsuk_UA
dc.titleОцінка показників гемодинаміки осіб похилого вікуuk_UA
dc.title.alternativeОценка показателей гемодинамики пожилых людейuk_UA
dc.title.alternativeThe evaluation of hemodynamic indices of the elderly personsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record