Show simple item record

dc.contributor.authorРоманюк, Р. К.
dc.contributor.authorКиричук, Г. Є.
dc.contributor.authorКонстантиненко, Л. А.
dc.contributor.authorПавлюченко, О. В.
dc.contributor.authorШевчук, С. Ю.
dc.date.accessioned2022-12-12T02:40:58Z
dc.date.available2022-12-12T02:40:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationРоманюк Р. К. Case-study як технологія навчання майбутніх біологів та вчителів предметів природничого циклу / Р. К. Романюк, Г. Є. Киричук, Л. А. Константиненко та ін. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. – Вінниця: ВДПУ, 2021. – № 1. – С. 7-18uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147:004.773.7[37.091.214:57]
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/9746
dc.descriptionТеорія та методика навчання біологіїuk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано потребу в упровадженні технології кейс-навчання в закладах вищої освіти у зв’язку орієнтацією освіти на формування компетентностей, умінь і навичок розумової і практичної діяльності, на розвиток здатності до навчання протягом життя, обробки величезного потоку інформації, здатності критично мислити, вибирати оптимальне рішення в різних ситуаціях. Описано методики застосування кейс-технології при підготовці здобувачів освіти спеціальності «Біологія», а також при викладанні дисциплін фундаментальної підготовки майбутніх вчителів предметів природничого циклу. Проаналізовано і узагальнено структуру кейс-технології, яка включає в себе: 1) ситуацію-випадок; 2) завдання для роботи з кейсом; 3) інформаційний матеріал додатків (наукові статті, методичні рекомендації, Інтернет-ресурси, ілюстративний матеріал, перелік додаткових джерел інформації тощо). Виокремлено такі етапи роботи під час кейс-навчання: 1) опис ситуації, ознайомлення з матеріалами кейсу; 2) робота над кейсом в малих групах; 3) презентація та експертиза результатів роботи малих груп; 4) завершення роботи над кейсом, дискусія, вибір варіантів вирішення проблеми, рефлексія спільної діяльності. Наведено приклади завдань для кейс-навчання під час вивчення методичних дисциплін, спрямованих на підготовку майбутніх учителів предметів природничого циклу та ситуаційні задачі, котрі ефективно застосовувати при вивчення фахових біологічних дисциплін (біохімії, гістології, фізіології тварин і людини, паразитології, мікробіології з основами вірусології, лабораторних досліджень та ін.).uk_UA
dc.description.abstractThe author substantiates the need to introduce case-learning technology in the higher education institutions due to the education orientation on the formation of competencies, skills and abilities of mental and practical activities, the development of lifelong learning, processing a huge flow of information, ability to think critically and choose an optimal solution in different situations. The article describes methods of case technology application while training students of a speciality "Biology", and also teaching disciplines of fundamental training of the future natural cycle subjects teachers. The structure of case technology is analyzed and generalized. It includes: 1) situation-case; 2) assignment for working with the case; 3) information material of applications (scientific articles, methodical recommendations, the Internet resources, illustrative material, list of additional sources of information, etc.). The following stages of work during case study are singled out: 1) description of the situation, acquaintance with case materials; 2) work on the case in small groups; 3) presentation and examination of the small groups work results; 4) completion of work on the case, discussion, choice of the solutions to the problem, reflection on joint activities. Examples of assignments for case-studies in the study process of methodological disciplines aimed at training future teachers of natural cycle subjects and situational tasks that can be effectively used in the study of professional Biological disciplines (Biochemistry, Histology, Animal and Human Physiology, Parasitology, Microbiology with the Basics of Virology, Laboratory Tests, etc.).en
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectмікробіологіяuk_UA
dc.subjectпаразитологіяuk_UA
dc.subjectгістологіяuk_UA
dc.subjectбіохіміяuk_UA
dc.subjectбіологиuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителі предметів природничого циклуuk_UA
dc.subjectтехнології навчанняuk_UA
dc.subjectcase-studyuk_UA
dc.subjectситуаційні задачіuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectteaching technologiesen
dc.subjectcase-studyen
dc.subjectsituational tasksen
dc.subjectprofessional trainingen
dc.subjectfuture teachers of natural cycle subjectsen
dc.subjectbiologistsen
dc.subjectBiochemistryen
dc.subjectHistologyen
dc.subjectParasitologyen
dc.subjectMicrobiologyen
dc.titleCase-study як технологія навчання майбутніх біологів та вчителів предметів природничого циклуuk_UA
dc.title.alternativeCase-study as a technology of teaching future biologists and teachers of the natural cycle subjectsen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record