Show simple item record

dc.contributor.authorГолунова, Л. А.
dc.contributor.authorHolunova, L. A.
dc.date.accessioned2017-07-12T07:24:53Z
dc.date.available2017-07-12T07:24:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГолунова Л. А. Регуляція продукційного процесу glycine max l. за дії ретардантів / Л. А. Голунова // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. / Вінницький державний педагогічний університет ім.. М. Коцюбинського ; відпов. ред. В. Г. Кур’ята. – Вінниця, 2017. – С. 332-347uk_UA
dc.identifier.otherУДК [581.138.1:582.736.3]:661.161.65
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/810
dc.descriptionБіологія. Фізіологія рослин. Регулятори росту рослинuk_UA
dc.description.abstractВивчено вплив ретардантів на функціонування симбіотичних систем Bradyrhizobium japonicum – соя. Виявлено, що інокуляція насіння штамами 634б, 71т, М8 з наступною обробкою рослин сої ретардантами у фазу бутонізації призводить до змін функціонування донорно-акцепторної системи, покращення азотного живлення, перерозподілу асимілятів у бік формування генеративних органів – бобів. Під впливом ретардантів у інокульованих штамами рослин сої посилювалася активність формування кореневих бульбочок та зміщувався пік їх ацетиленвідновлювальної активності. Застосування 0,05%-го паклобутразолу на рослинах сої призводило до зменшення активності вільної форми гіберелінів у листках та підвищення вмісту вільних і зв’язаних форм абсцизової кислоти. Комплексне застосування інокуляції штамами та ретардантів призводило до зростання урожайності культури за рахунок збільшення кількості бобів і маси насіння на рослині. Використання ретардантів на інокульованих штамами Bradyrhizobium japonicum 634б, 71т, М8 рослинах сої призводить до суттєвих змін якості продукції.uk_UA
dc.description.abstractИзучено влияние ретарданты на функционирование симбиотических систем Bradyrhizobium japonicum - соя. Выявлено, что инокуляция семян штаммами 634б, 71Т, М8 с последующей обработкой растений сои ретардантами в фазу бутонизации приводит к изменениям функционирования донорно-акцепторной системы, улучшение азотного питания, перераспределения ассимилятов в сторону формирования генеративных органов - бобов. Под влиянием ретарданты в инокулированных штаммами растений сои усиливалась активность формирования корневых клубеньков и смещался пик их ацетиленвидновлювальнои активности. Применение 0,05% -го паклобутразолу на растениях сои приводило к уменьшению активности свободной формы гиббереллинов в листьях и повышение содержания свободных и связанных форм абсцизовой кислоты. Комплексное применение инокуляции штаммами и ретарданты приводило к росту урожайности культуры за счет увеличения количества бобов и массы семян на растении. Использование ретарданты на инокулированных штаммами Bradyrhizobium japonicum 634б, 71Т, М8 растениях сои приводит к существенным изменениям качества продукции.ru
dc.description.abstractThe influence of retardants on the functioning of the symbiotic systems Bradyrhizobium japonicum - soybean was studied. It was found that inoculation of seeds with strains 634b, 71t, M8 with subsequent treatment of soybean plants with retardants in the budding phase leads to changes in the functioning of the donor-acceptor system, the improvement of nitrogen nutrition, redistribution of assimilates in the direction of the formation of generative organs - beans. Under the influence of retardants in the inoculated strains of soybean plants, the activity of the formation of the root tubers increased and the peak of their acetylene was reduced to regenerative activity. The application of 0.05% of paclobutrazole on soybean plants reduced the activity of the free form of gibberellins in the leaves and increased the content of free and bound forms of abscisic acid. The complex application of inoculation by strains and retardants led to increased crop yields by increasing the number of beans and the mass of seeds per plant. The use of retardants on the inoculated strains of Bradyrhizobium japonicum 634b, 71t, M8 of soy plants leads to significant changes in product quality.en
dc.publisherВДПУ, Вінницяuk_UA
dc.subjectGlycine max (L.) Merr.uk_UA
dc.subjectBradyrhizobium japonicumuk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectазотфіксувальна активністьuk_UA
dc.subjectпродуктивністьuk_UA
dc.subjectретардантыuk_UA
dc.subjectазотфиксирующая активностьuk_UA
dc.subjectпроизводительностьuk_UA
dc.subjectretardantsuk_UA
dc.subjectnitrogen fixation activityuk_UA
dc.subjectproductivityuk_UA
dc.titleРегуляція продукційного процесу glycine max l. за дії ретардантівuk_UA
dc.title.alternativeРегуляция продукционного процесса glycine max l. при действии ретардантовuk_UA
dc.title.alternativeRegulation of the production process glycine max l. For the actions of retardantsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record