Show simple item record

dc.contributor.authorТелячий, Ю.
dc.contributor.authorТелячый, Ю.
dc.contributor.authorTeliachyi, Yurii V.
dc.date.accessioned2020-11-09T20:28:05Z
dc.date.available2020-11-09T20:28:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationТелячий Ю. Кіндрачук Н. М. Простір українського національного «Я»: 60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.: монографія. – Івано-Франківськ: НАІР, 2020. – 502 с. / Юрій Телячий // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / гол. ред. О. А. Мельничук; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : «ТВОРИ», 2020. – Вип. 33 – С. 113-117 – DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-113-117uk_UA
dc.identifier.otherУДК 342.814:351.858:008 "1960/1970"
dc.identifier.otherDOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-113-117
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5845
dc.descriptionІсторія України. Монографія. Рецензіяuk_UA
dc.description.abstractМетою статті є аналіз монографії Надії Мирославівни Кіндрачук, яка присвячена аналізу соціально-культурних процесів в українському етнічному середовищі УРСР протягом 60-х – 70-х рр. ХХ ст. У роботі досліджено трансформацію соціально-культурного обличчя титульної нації; виявлено демографічні зміни в українському етносі на загальноукраїнському і регіональному рівнях; з’ясовано значення руху шістдесятників в розширенні етнокультурних меж українців; висвітлено боротьбу української інтелігенції за збереження українського мовного простору та національно-духовної складової; проаналізовано національну самовизначеність українських митців в культурно-мистецькій творчості, показано еволюцію державницьких, національних поглядів українців щодо підтримки ідеї незалежності України; розкрито роль української діаспори в змаганнях за окремішність української нації та незалежність і соборність Української держави.uk_UA
dc.description.abstractЦелью статьи является анализ монографии Надежды Мирославовны Киндрачук, которая посвящена анализу социально-культурных процессов в украинской этнической среде УССР в течение 60-х – 70-х гг. ХХ в. В работе исследована трансформация социально-культурного образа титульной нации УССР, выявлены демографические изменения в украинском этносе на общеукраинском и региональном уровнях, выяснено значение движения шестидесятников в расширении этнокультурных границ украинцев, освещена борьба украинской интеллигенции за сохранение украинского языкового пространства и национально-духовной составляющей, проанализировано национальное самоопределение украинской творческой интеллигенции в культурной деятельности, продемонстрирована объединяющая сила украинской национальной идентичности, показана эволюция государственных, национальных взглядов украинцев относительно поддержки идеи независимости Украины, раскрыта роль украинской диаспоры в борьбе за обособленность украинской нации, независимость и соборность Украинского государства.ru
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the monograph of Nadiya Myroslavivna Kindrachuk, which is devoted to the analysis of socio-cultural processes in the Ukrainian ethnic environment of the Ukrainian SSR during the 1960’s and 1970’s. The transformation of the socio-cultural face of the titular nation is investigated in the work; demographic changes in the Ukrainian ethnic group at the national and regional levels have been identified; the importance of the Sixtiers’ movement in expanding the ethnocultural boundaries of Ukrainians; the struggle of the Ukrainian intelligentsia for the preservation of the Ukrainian linguistic space and the national-spiritual component is highlighted; the national self-determination of the Ukrainian artists in the cultural and artistic creativity is analyzed, the evolution of the statesmen, national views of the Ukrainians in support of the idea of Ukrainian independence is shown; the role of the Ukrainian diaspora in the fight for the separation of the Ukrainian nation, the independence and unity of the Ukrainian state are revealed.en
dc.publisherВінниця : «ТВОРИ»uk_UA
dc.subjectукраїнське етнічне середовищеuk_UA
dc.subjectсоціально-культурні процесиuk_UA
dc.subjectнаціональне виокремленняuk_UA
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk_UA
dc.subjectнаціональна культураuk_UA
dc.subjectукраїнська діаспораuk_UA
dc.subjectукраинская этническая средаuk_UA
dc.subjectсоциально-культурные процессыuk_UA
dc.subjectнациональное обособлениеuk_UA
dc.subjectнациональная идентичностьuk_UA
dc.subjectнациональная культураuk_UA
dc.subjectукраинская диаспораuk_UA
dc.subjectUkrainian ethnic environmentuk_UA
dc.subjectsocio-cultural processesuk_UA
dc.subjectnational separationuk_UA
dc.subjectnational identityuk_UA
dc.subjectnational cultureuk_UA
dc.subjectUkrainian diasporauk_UA
dc.titleКіндрачук Н. М. Простір українського національного «Я»: 60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.: монографія. – Івано-Франківськ: НАІР, 2020. – 502 с.uk_UA
dc.title.alternativeКиндрачук Н. М. Пространство украинского национального «Я»: 60-е – 70-е гг. ХХ в.: монография. – Ивано-Франковск: НАИР, 2020. – 502 с.uk_UA
dc.title.alternativeКindrachuk N. M. The environment of Ukrainian national self: 60’ – 70’ of the XX century : monograph. – Ivano-Frankivsk : NAIR, 2020. – 502 р.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record