Show simple item record

dc.contributor.authorСвященко, З.
dc.contributor.authorSvyaschenko, Z. V.
dc.date.accessioned2020-11-09T12:43:15Z
dc.date.available2020-11-09T12:43:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationСвященко З. Церковна преса Київської єпархії про навчання церковного співу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Зінаїда Священко // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / гол. ред. О. А. Мельничук; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : «ТВОРИ», 2020. – Вип. 33 – С. 99-107 – DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-99-107uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(477)"185/192":070.482(477.41)]:[37.091.2:2-535
dc.identifier.otherDOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-99-107
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5829
dc.descriptionІсторія України. Джерелознавство. Церковна преса Київської єпархії. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.uk_UA
dc.description.abstractМета – аналіз публікацій про навчання церковного співу у церковній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття («Церковно-приходская школа» (з 1906 року «Западно-Русская начальная школа»), «Киевские епархиальные ведомости», «Руководство для сельских пастырей»). Методологія дослідження – джерелознавчий аналіз, методи класифікації і критики джерел, їх ідентифікації, аналізу та синтезу. Наукова новизна цієї статті полягає в тому, що на основі виявлених у церковній періодичній пресі Київської єпархії публікацій про навчання церковного співу у початкових народних школах показані проблеми шкільництва і намагання церковно-шкільної адміністрації їх вирішити. З усіх публікацій про церковний спів у Київській єпархії окремим сегментом виділено матеріали про навчання співу у найнижчій, але найпоширенішій ланці шкільництва – церковнопарафіяльних школах. Особливий акцент зроблено на аналіз публікацій методичного характеру, які найбільше свідчать про намагання вирішити ключову проблему – навчання учителів церковного співу. Висновки. Церковна періодична преса є досить інформативним джерелом для вивчення початкового шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття, її публікації сприяють поглибленню вивчення церковного співу та культурно-освітянської ролі Православної церкви. Зазначено, що періодичні видання в Київській єпархії містять низку публікацій про важливість навчання церковного співу, його програму для церковнопарафіяльних шкіл, проблеми підготовки учителів співу, посібники з навчання співу у початкових школах. Виявлення та систематизація публікацій у церковній періодиці Київської єпархії дали можливість показати, що такому навчанню церковно-шкільна адміністрація приділяла пильну увагу. У пресі зазначалося, що саме церковний спів має непереборний релігійно-моральний вплив на душі учнів, адже у формі наспівів діти найлегше запам’ятовують церковні істини та молитви. Саме церковний спів забезпечує чуттєво-емоційне сприйняття богослужіння.uk_UA
dc.description.abstractЦель – анализ публикаций об обучении церковному пению в церковной прессе второй половины XIX – начала ХХ века («Церковно-приходская школа» (с 1906 года «Западно-Украинская начальная школа»), «Киевские епархиальные ведомости», «Руководство для сельских пастырей»). Методология исследования – источниковедческий анализ, методы классификации и критики источников, их идентификации, анализа и синтеза. Научная новизна данной статьи заключается в том, что на основе выявленных в церковной периодической печати Киевской епархии публикаций об обучении церковному пению в начальных народных школах показаны проблемы школ и попытки церковно-школьной администрации их решить. Из всех публикаций о церковном пении в Киевской епархии отдельным сегментом выделено материалы об обучении пению в самом низшем, но самом распространенном звене школы – церковно-приходских школах. Особый акцент сделан на анализ публикаций методического характера, которые наиболее свидетельствуют о попытке решить ключевую проблему – обучение учителей церковному пению. Выводы. Церковная периодическая печать является достаточно информативным источником для изучения начальной школы второй половины XIX – начала ХХ века, ее публикации способствуют углублению изучения церковного пения и вообще – культурно-образовательной роли Православной церкви. Отмечено, что периодические издания в Киевской епархии содержат ряд публикаций о важности обучения церковному пению, о программе церковного пения для церковно-приходских школ, о проблемах подготовки учителей пения, о пособиях по обучению пения в начальных школах. Выявление и систематизация публикаций в церковной периодике Киевской епархии дали возможность показать, что обучению церковного пения церковно-школьная администрация уделяла пристальное внимание. В прессе отмечалось, что именно церковное пение имеет значительное религиозно-моральное воздействие на души учеников, так как в форме церковных напевов дети легче запоминают церковные истины и молитвы. Именно церковное пение обеспечивает чувственно-эмоциональное восприятие богослужения.ru
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze publications on teaching church singing in the church press in the second half of the 19th - early 20th centuries ("Parochial School" (since 1906, "West Ukrainian Primary School"), "Kyiv Diocesan Journal", "Guidelines for Rural Priests" ). The research methodology includes different methods of classification, criticism of sources, identification, analysis, and synthesis. The scientific novelty of the article lies on the basis of the revealed church publications of the Kyiv eparchy on teaching church singing in elementary public schools. Various problems of schools and the attempts of the church-school administration to solve them are shown in the publications. Among all the publications about church singing in the Kyiv eparchy, a separate segment is dedicated to materials about teaching singing in the lowest, but the most widespread link of the school - church schools. The particular emphasis is placed on the analysis of methodological publications, most evidence of an attempt to solve a key problem - the training of church singing teachers. Conclusions. Church publications are the sufficiently informative source for the study of primary school education in the second half of the 19th - early 20th centuries. These publications contribute to the deepening study of church singing in general, in the cultural and educational role of the Orthodox Church. It is noted that periodicals in the Kyiv eparchy contain a number of publications about the importance of teaching church singing, about the program of church singing for parochial schools, about the problems of training singing teachers, about teaching aids to sing in elementary schools. The identification and systematization of publications in the church periodicals of the Kyiv eparchy made it possible to show that the church and school administration paid close attention to teaching church singing. The press noted that the church singing has an irreparable religious and moral impact on the pupils' souls, since in general, in the form of church chants, children are more easily remember church truths and prayers. The church singing provides a sensual and emotional perception of worship.en
dc.publisherВінниця : «ТВОРИ»uk_UA
dc.subjectКиївська єпархіяuk_UA
dc.subjectметодика навчання співовіuk_UA
dc.subjectцерковна пресаuk_UA
dc.subjectцерковне шкільництвоuk_UA
dc.subjectцерковний співuk_UA
dc.subjectКиевская епархияuk_UA
dc.subjectметодика обучения пениюuk_UA
dc.subjectцерковная прессаuk_UA
dc.subjectцерковное учительствоuk_UA
dc.subjectцерковное пениеuk_UA
dc.subjectKyiv eparchyuk_UA
dc.subjectmethod of teaching singinguk_UA
dc.subjectchurch pressuk_UA
dc.subjectchurch teachinguk_UA
dc.subjectchurch singinguk_UA
dc.titleЦерковна преса Київської єпархії про навчання церковного співу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століттяuk_UA
dc.title.alternativeЦерковная пресса Киевской епархии об обучении церковному пению во второй половине XIX – начале ХХ векаuk_UA
dc.title.alternativeChurch press of the Kyiv eparchy on teaching church singing in the second half of the 19th - early 20th centuryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record