Show simple item record

dc.contributor.authorКривошея, І.
dc.contributor.authorКривошея, И.
dc.contributor.authorKryvosheia, I. I.
dc.date.accessioned2020-11-09T10:24:25Z
dc.date.available2020-11-09T10:24:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКривошея І. Київський митрополичий хор у ХІХ столітті: реконструкція одягу півчих / Ірина Кривошея // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / гол. ред. О. А. Мельничук; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : «ТВОРИ», 2020. – Вип. 33 – С. 83-89 – DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-83-89uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(477) «18»
dc.identifier.otherDOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2020-33-83-89
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5827
dc.descriptionІсторія України. Етнологія. Одяг півчого. ХІХ ст.uk_UA
dc.description.abstractМета – проаналізувати відому інформацію про основні предмети чоловічого гардеробу міщан у ХІХ столітті та порівняти її з відомостями про одяг хористів. Відтворити образи урочистого вбрання півчих Київського митрополичого хору за допомогою писемних архівних та візуальних (картин і фото) джерел. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, міждисциплінарності. Культурно-антропологічний підхід до проблеми передбачає вивчення людини на основі відтворення соціальних зв’язків у певній локації. У цьому випадку вивчається елемент повсякдення, одяг хористів через систему функціонування хорів та їх взаємодію. Застосовано такі загальноісторичні методи: історико-генетичний, термінологічного аналізу, порівняльний. Використання проблемно-хронологічного методу передбачає систематизацію подій в хронологічній послідовності, що дозволило прослідкувати можливості використання парадного одягу хористів не для одного хору, а також те, як на ці процеси впливали економічні чинники. Наукова новизна роботи полягає в оприлюдненні нових джерел та спробі реконструювати урочистий та повсякденний одяг чоловіків та хлопчиків, які були півчими Митрополичого хору у ХІХ столітті. Висновки. Завдяки збереженим архівним джерелам, а також зразкам художнього мистецтва ХІХ століття дізнаємося про стиль, матеріал з якого було виготовлено тканину та колір, а також елементи гардеробу хористів. Проведений порівняльний аналіз дозволяє стверджувати, що повсякденний одяг півчого нічим не відрізнявся від одягу міщанина середнього достатку. Основними елементами гардеробу були картуз, шинель, сюртук, штани та тулуп. Для їх пошиття використовувалися недорогі тканини – нанка, сукно, пестрядь. На відміну від повсякденного, урочистий одяг Митрополичих півчих вирізнявся використанням дорогої оксамитової тканини червоного або синього кольору з позолоченим оздобленням та китицями. Зібрана інформація допоможе читачу уявити зовнішній вигляд Митрополичих півчих ХІХ століття.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the article is to analyze the known information about the main items of men's wardrobe of the bourgeois in the XIX century and compare it with the data on the choirmen's clothes. To recreate the images of the ceremonial choirmen’s clothes of the Kyiv Metropolitan Choir using written archival and visual (paintings and photos) sources. The research methodology is based on the principles of historicism, consistency, scientific character, and interdisciplinary. The cultural and anthropological approach to the problem involves the study of a person on the basis of the social ties reproduction in a particular location. In this case, the element of everyday life, the clothes of the choirmen are studied through the system of the choirs’ functioning, and their interaction. The following general historical methods were applied: historical-genetic, terminological analysis, and comparative. The use of the problem-chronological method presupposes the systematization of events in chronological sequence, which made it possible to trace the possibilities of using the ceremonial clothes of choirmen for more than one choir, as well as how these processes influenced on economic factors. The scientific novelty of the article consists in the disclosure of new sources and an attempt to reconstruct the ceremonial and everyday clothes of men and boys who were the choirmen of the Metropolitan Choir in the ХІХ century. Conclusions. Thanks to the saved archival sources, as well as samples of art in the ХІХ century, we learn about the style, the material from which the fabric and color were made, as well as the elements of the choirmen’s wardrobe. The comparative analysis allows us to assert that the daily clothes of the choirman did not differ in any way from the clothes of the middle-class bourgeoisie. The main elements of the wardrobe were a cap, an overcoat, a frock coat, trousers, and a sheepskin coat. For its sewing were used inexpensive fabrics such as nankin, cloth, and motley fabric. The difference from the usual and ceremonial clothes of metropolitan choirmen was distinguished by the use of red or blue velvet fabric with gilded trim and tassels. The collected information will help the reader to imagine the appearance of the metropolitan choirmen of the ХІХ century.en
dc.description.abstractЦель – проанализировать известную информацию об основных предметах мужского гардероба горожан в XIX веке и сравнить ее с данными об одежде хористов. Воссоздать образы торжественного наряда певчих Киевского митрополичьего хора с помощью письменных архивных и визуальных (картин и фото) источников. Методология исследования опирается на принципы историзма, системности, научности, междисциплинарности. Культурно-антропологический подход к проблеме предполагает изучение человека на основе воспроизводства социальных связей в определенной локации. В данном случае изучается элемент повседневности, одежда хористов через систему функционирования хоров и их взаимодействие. Применены следующие общеисторические методы: историко-генетический, терминологического анализа, сравнительный. Использование проблемно-хронологического метода предполагает систематизацию событий в хронологической последовательности, что позволило проследить возможности использования парадной одежды хористов не для одного хора, а также то, как на эти процессы влияли экономические факторы. Научная новизна работы заключается в раскрытии новых источников и попытке реконструировать торжественную и повседневную одежду мужчин и мальчиков, которые были певчими Митрополичьего хора в XIX веке. Выводы. Благодаря сохранившимся архивным источникам, а также образцам художественного искусства XIX века узнаем о стиле, материале из которого было изготовлено ткань и цвет, а также элементы гардероба хористов. Проведенный сравнительный анализ позволяет утверждать, что повседневная одежда певчего ничем не отличался от одежды горожанина среднего достатка. Основными элементами гардероба были картуз, шинель, сюртук, брюки и тулуп. Для их пошива использовались недорогие ткани – нанка, сукно, пестрядь. В отличие от обычной, торжественная одежда митрополичьих певчих отличалась использованием дорогой бархатной ткани красного или синего цвета с позолоченной отделкой и кистями. Собранная информация поможет читателю представить внешний вид митрополичьих певчих XIX века.ru
dc.publisherВінниця : «ТВОРИ»uk_UA
dc.subjectМаковський В. Є.uk_UA
dc.subjectМитрополичий хорuk_UA
dc.subjectповсякденний одяг півчогоuk_UA
dc.subjectурочистий одяг півчогоuk_UA
dc.subjectХІХ століттяuk_UA
dc.subjectМаковский В. Е.uk_UA
dc.subjectМитрополичий хорuk_UA
dc.subjectповседневная одежда певчегоuk_UA
dc.subjectторжественная одежда певчегоuk_UA
dc.subjectXIX векuk_UA
dc.subjectMakovskyi V.E.uk_UA
dc.subjectthe Metropolitan Choiruk_UA
dc.subjectdaily clothes of a choirmanuk_UA
dc.subjectceremonial clothes of a choirmanuk_UA
dc.subjectXIX centuryuk_UA
dc.titleКиївський митрополичий хор у ХІХ столітті: реконструкція одягу півчихuk_UA
dc.title.alternativeКиевский митрополичий хор в XIX веке: реконструкция одежды певчихuk_UA
dc.title.alternativeThe Kyiv Metropolitan Choir in the XIX century: reconstruction of choirmen’s clothesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record