Show simple item record

dc.contributor.authorГорбатюк, Р. М.
dc.contributor.authorHorbatiuk, R.
dc.date.accessioned2020-10-22T18:27:52Z
dc.date.available2020-10-22T18:27:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationГабрійчук Л. Е. Дидактичний дизайн у професійній освіті/ Р. М. Горбатюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць – Випуск 45. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 173-177uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.147
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/5534
dc.descriptionОсвіта. Професійна освіта. Дидактичний дизайнuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядаються особливості використання дидактичного дизайну в професійній освіті і його вплив на змістову компоненту підготовки фахівців. Відзначено важливість цієї технології для проектування дидактичного забезпечення. Методи і засоби дизайну дозволяють спроектувати навчальне середовище, яке забезпечує розвиток проектно-орієнтованого мислення майбутніх фахівців. Представлено алгоритм поетапного проектування навчальної дисципліни, який сформовано згідно принципів дидактичного дизайну і розкрито суть основних етапів його формування. Наведено спосіб реалізації тактики дидактичного дизайну у процесі структурування змісту та наповнення конкретної дисципліни на прикладі вивчення інформаційних машин і кібернетичних систем. Визначено компетентності, які повинні формуватися на основі вивчення даної дисципліни і програмні засоби, що дозволяють забезпечувати їх засвоєння. Складність із необхідністю постійного оновлення матеріального забезпечення можна компенсувати шляхом задіювання віртуальних лабораторних стендів і тренажерів, що створені за допомогою інструментів Simulink і пакету Fuzzy Logic Toolbox середовища Matlab. Студенти спочатку опрацьовують принципи функціонування демонстраційних бібліотечних моделей, а пізніше, в процесі виконання індивідуальних завдань, забезпечується можливість закріплення отриманих знань, що дозволяє сформувати необхідні компетентності в області застосування кібернетичних систем. Аналіз виконання індивідуальних робіт дозволяє відкориговувати зміст завдань і їх складність, що обумовлює подальший дидактичний розвиток дисципліни. Наведені дослідження підтверджують важливість подальшого оновлення методології дидактичного дизайну.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматриваются особенности использования дидактического дизайна в профессиональном образовании и его влияние на содержательную компоненту подготовки специалистов. Отмечена важность этой технологии для проектирования дидактического обеспечение. Методы и средства дизайна позволяют спроектировать учебную среду, которое обеспечивает развитие проектно-ориентированного мышления будущих специалистов. Представлен алгоритм поэтапного проектирования учебной дисциплины, который сформирован по принципам дидактического дизайна и раскрыта суть основных этапов его формирования. Приведены способ реализации тактики дидактического дизайна в процессе структурирования содержания и наполнения конкретной дисциплины на примере изучения информационных машин и кибернетических систем. Определены компетентности, которые должны формироваться на основе изучения данной дисциплины и программные средства, позволяющие обеспечивать их усвоение. Сложность с необходимостью постоянного обновления материального обеспечения можно компенсировать путем задействования виртуальных лабораторных стендов и тренажеров, созданных с помощью инструментов Simulink и пакета Fuzzy Logic Toolbox среды Matlab. Студенты сначала обрабатывают принципы функционирования демонстрационных библиотечных моделей, а позже, в процессе выполнения индивидуальных заданий, обеспечивается возможность закрепления полученных знаний, позволяет сформировать необходимые компетентности в области применения кибернетических систем. Анализ индивидуальных работ позволяет видкориговуваты содержание задач и их сложность, что обусловливает дальнейший дидактический развитие дисциплины. Приведенные исследования подтверждают важность дальнейшего обновления методологии дидактического дизайна.ru
dc.description.abstractThe article considers peculiarities of the application of a didactic design in vocational education and its impact on meaningful component of training professionals. Are noted the importance of this technology for the design of didactic software. Methods and tools of design allow creating a learning environment that ensures the development of design-oriented thinking of future specialists. The algorithm presented of the staged process of formation and further development of the discipline, which is formed according to the principles of didactic design. The content disclosed of the main stages of its formation. The method described of the implementation of tactics of didactic design the process of forming content and content-specific discipline for example the study of information machines and cybernetic systems. Defined the competences should be formed based on the study of this discipline and software tools with to ensure their assimilation. The difficulties that arise from the need to constantly update material support can be offset by use virtual laboratory stands and simulators, created with Simulink tools and a package Fuzzy Logic Toolbox environment Matlab. Students begin with a study of the functioning of the demonstration models, and later, during the execution of individual tasks, this provides an opportunity to reinforce your knowledge that allows generating the necessary expertise in the application of cybernetic systems. Analysis of the performance of individual jobs allows to adjust the content of assignments and their complexity. This determines a further didactic development of discipline. The studies confirm the importance of further upgrade of methodology of didactic design.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectдидактичний дизайнuk_UA
dc.subjectпрофесійна освітаuk_UA
dc.subjectінженер-педагогuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectпроектуванняuk_UA
dc.subjectнавчальна дисциплінаuk_UA
dc.subjectкібернетичні системиuk_UA
dc.subjectдидактический дизайнuk_UA
dc.subjectпрофессиональное образованиеuk_UA
dc.subjectинженер-педагогuk_UA
dc.subjectкомпетентностный подходuk_UA
dc.subjectсовременные информационные технологииuk_UA
dc.subjectкибернетические системыuk_UA
dc.subjectпроектированиеuk_UA
dc.subjectучебная дисциплинаuk_UA
dc.subjectdidactic designuk_UA
dc.subjectprofessional educationuk_UA
dc.subjectengineer-teacheruk_UA
dc.subjectthe competence modeluk_UA
dc.subjectmodern information technologyuk_UA
dc.subjectcybernetic systemuk_UA
dc.subjectdesign,uk_UA
dc.subjecttraining courseuk_UA
dc.titleДидактичний дизайн у професійній освітіuk_UA
dc.title.alternativeДидактический дизайн в профессиональном образованииuk_UA
dc.title.alternativeDidactic design in professional educationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record